Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 24 Харківської міської ради"

 

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей


Використання здоров’яформуючих і здоров’язбережувальних технологій інструктором з фізичної культури в умовах дошкільного навчального закладу

Управління освіти адміністрації Червонозаводського району

Харківської міської ради

 

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) № 24 Харківської міської ради»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання здоров’яформуючих і здоров’язбережувальних технологій

інструктором з фізичної культури

в умовах дошкільного навчального закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків

2016

Рецензенти:

 

 

Автор–укладач: Гепенко В.М., інструктор з фізичної культури ДНЗ № 24, спеціаліст вищої категорії, вихователь-методист.

 

 

Використання здоров’яформуючих і здоров’язбережувальних технологій інструктором з фізичної культури в умовах дошкільного навчального закладу. – Харків, 2016. – 138 с.

 

 

 

Автор представляє досвід роботи, що стосується здоров'я, фізичного розвитку та активізації рухової активності дітей дошкільного віку,  використання здоров’яформуючих і здоров’язбережувальних технологій, ефективних підходів в організації навчання дітей плаванню як основи побудови якісно орієнтованого освітнього середовища в дошкільному закладі, що є унікальним засобом впливу на організм дитини, вдосконалення рухів, розвиток фізичної витривалості, самостійності, наполегливості тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

 

Вступ…………………....…………………….………………………......................4

Розділ 1. Теоретичне обґрунтування проблеми……………………..................7

1.1. Поняття про здоров’я………………………………………………......7

1.2. Здоров’яформуючі і здоров’язбережувальні технології.....................10

Розділ 2. Ефективність використання здоров’яформуючих і здоров’язбережувальних технологій інструктором з фізичної культури в умовах дошкільного навчального закладу…………………………………….12

2.1. Особливості формування у  дошкільників уявлень про здоровий

       спосіб життя............................................................................................12

2.2. Засоби та методи оздоровлення дітей в умовах дошкільного

       закладу …................................................................................................14

2.3. Організація роботи з дітьми у басейні....................................................17

Висновки……………………………........................................................................29

Список використаних джерел………………………...........................................31

Додатки………………………...…………………………………...........................33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Турбота про життя та здоров’я – це найважливіша праця педагога. Від життєрадісності, бадьорості дітей залежить їхнє духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, віра в свої сили.

 В.О. Сухомлинський

 

Дошкільне дитинство - дуже короткий відрізок у житті людини, але воно має величезне значення. У цей період розвиток йде як ніколи бурхливо і стрімко. Отримують певний розвиток усі сторони психіки дитини, тим самим закладається фундамент для подальшого зростання. Одним з основних напрямків розвитку в дошкільному віці є формування основ особистості.

«Здоров'я маємо - не дбаємо, а втративши, - плачемо», - так го­ворить народна мудрість. На жаль, статистика подає нам сумні дані. Зросла захворюваність населення на гіпертонію у 3 рази, стенокар­дія - у 2,4 рази, інфаркт міокарда - на 30%, зріс рівень смертності на 25%, на 41 % збільшилася кількість студентської молоді у спе­ціальній медичній групі. У 4 рази зросла кількість дітей спеціальної медичної групи у школі, близько 90% дошкільнят, учнів, студентів мають відхилення у здоров'ї, у 56 % дітей незадовільний стан фізич­ної підготовленості, до 53% збільшилась кількість дітей з психічними розладами, порушення постави тіла виявлено у 40% дошкільників, в учнів початкових класів - 64 %, у випускників шкіл - 100 %.

За тривалістю життя Україна посідає 74 місце серед 162 країн сві­ту та 37 місце у Європі. Однією з головах причин є гіподинамічний спосіб життя. Вченими досліджено, що фізична пасивність дорослих людей складає 84-97%.

Несприятливі природні умови стали причиною зрос­тання кількості хворих дітей.

Майже 90 % дітей, учнів і студентів мають відхилення у здоров'ї, понад 50% - незадовільну фізичну підготовку, близько 70 % дорослого населення - низький та нижчий, ніж середній, рівні фізичного здоров'я, у тому числі у віці 16-19 років - 61%, 20-29 років - 67,2%, 10-39 років - 66%, 40-49 років - 81,5%, 50-59 років - 81%, 60 років і старші - 98,1%.

Наприкінці століття кількість інвалідів в Україні перевищуватиме 2 млн. осіб.

Останнім часом спостерігається тенденція до зниження се­редньої тривалості життя чоловіків і жінок, яка нині на 10-15 років нижча, ніж у США, Японії, Франції та інших економічно розвинутих країнах.

Щороку до лав Збройних Сил України за станом здоров'я не призивається кожний четвертий юнак призовного віку.

Радикально змінити ситуацію за рахунок існуючої в країні традиційної системи охорони здоров'я населення неможливо через відсут­ність необхідних коштів на її розвиток.

Наявна в Україні система фізичного виховання, фізичної куль­тури і спорту перебуває у кризовому стані і не може задовольнити потреб населення. Це зумовлено деякими об'єктивними факторами розвитку існуючої системи фізичного виховання і спорту.

З початку 90-х років чисельність контингенту дітей і підлітків, залучених до регулярних занять у дитячо-юнацьких спортивних шко­лах, підліткових фізкультурно-спортивних клубах за місцем про­живання, у спортивних секціях підприємств, установ та організацій скоротилася на 620 тис. чоловік. Згортання цієї роботи негативно по­значилося на стані здоров'я дітей та підлітків, призвело до посилення антисоціальних проявів серед зазначеного контингенту.

Тільки впродовж останніх п'яти років на 41 % збільшилася кіль­кість учнівської та студентської молоді, за станом здоров'я зарахова­ної до спеціальної медичної групи. За цей же період значно зросла група ризику серед найактивнішої частини молоді, що зумовило збіль­шення на 63% кількості неповнолітніх, притягнутих до кримінальної відповідальності. Майже кожен десятий злочин в Україні вчиняється підлітками. На 60 % збільшилася кількість неповнолітніх, що вжива­ють наркотики. При цьому найбільше постраждали незахищені верстви населення, для яких спорт був і є єдиним засобом соціальної адаптації, життєвого самовизначення та самореалізації. Все це зумовлює необхідність додаткових витрат на розв'язання зазначеної проблеми.

Зазначені проблеми розвитку галузі та зумовлені ними негативні  наслідки не знайшли адекватного відображення у суспільній свідомості як проблеми загальносоціального значення.

Звідси випливає гостра потреба у зміні програмних підходів та визначенні пріоритетних напрямів розвитку фізичного виховання, фізичної культури і   спорту.

Оскільки чимало задатків, навичок, умінь здебільшого розвива­ються у дошкільному віці, то формування основ здоров'я, мотивації здорового способу життя, які пов'язані з руховою активністю, до­цільно розпочинати ще у ранньому дитинстві. Згодом це може стати звичкою на все життя. Необхідно заохочувати дітей до занять фізич­ною культурою, оскільки існує тісний позитивний взаємозв'язок між структурою рухової активності в дитинстві й зрілому віці.

Фізичні рухові навантаження, що їх дають дітям з урахуванням віку та індивідуальних особливостей розвитку, сприяють підвищенню ріння оцінки і самооцінки, впевненості у своїх силах. Діти одержу­ють задоволення від виконання того, чого раніше не робили, стають впевненішими.

Аналіз праць багатьох учених (О. Аксьонової, Є. Аркіна, Е. Вільч-ковського, Л. Гримака, Н. Денисенко, Ю. Змановського, П. Лесгафта та ін­ших) і практичної діяльності інструкторів фізичної культури дошкільних навчальних закладів свідчить про те, що проблема оздоровлення дітей та формування їхнього здоров'я недостатньо досліджена як в науці, так і в практиці.

З урахуванням цього ми розглянемо проблему використання здоров’яформуючих і здоров’язбережувальних технологій інструктором з фізичної культури в умовах дошкільного навчального закладу.

Об’єкт дослідження – вплив використання здоров’яформуючих і здоров’язбережувальних технологій в умовах дошкільного навчального закладу на   збереження, формування й зміцнення здоров’я кожного малюка.

Предметом дослідження є шляхи, засоби і методи використання здоров’яформуючих і здоров’язбережувальних технологій інструктором з фізичної культури в умовах дошкільного навчального закладу.

Мета – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити, що використання здоров’яформуючих і здоров’язбережувальних технологій  в умовах дошкільного навчального закладу є необхідною умовою для виховання дитини в дусі відповідального ставлення до власного  здоров’я, безпеки життя, здоров’я довколишніх як найвищої індивідуальної та суспільної цінності.

Гіпотеза – використання здоров’яформуючих і здоров’язбережувальних технологій допоможе сформувати у дітей дошкільного віку основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок і навичок безпечної життєдіяльності.

Згідно із метою дослідження було спрямоване на вирішення таких завдань:

1. Вивчити і проаналізувати психолого-педагогічну й методичну літературу з метою уточнення суті та стану проблеми щодо впливу використання здоров’яформуючих і здоров’язбережувальних технологій в умовах дошкільного навчального закладу на збереження, формування й зміцнення здоров’я кожного малюка.

2. Визначити шляхи, засоби і методи використання здоров’яформуючих і здоров’язбережувальних технологій інструктором з фізичної культури в умовах дошкільного навчального закладу. 

3. Розробка методичних рекомендацій та пропозицій щодо використання результатів дослідження у практиці роботи дошкільних навчальних закладів.

Відповідно до визначених завдань використано методи дослідження: теоретичні (аналіз, узагальнення наукової, психолого-педагогічної та методичної літератури; з'ясування основних понять, особливостей формування основ особистості та фізичного розвитку дітей дошкільного віку); емпіричні (анкетування, бесіди, розповіді, спостереження, моделювання). В роботі з дітьми всі методи використовуються комплексно.

Практична значимість. Матеріали  можуть бути використані в практиці роботи вихователів, інструкторів з фізичної культури ДНЗ та у роботі з батьками.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ

1.1. Поняття про здоров’я

 

Здоров’я – це перша й найважливіша потреба людини. Воно є найважливішою передумовою до пізнання навколишнього світу, до самоствердження й щастя людини.

Поняття здоров'я різними фахівцями визначається по-різному. Розрізняють «здоров'я» і «стан здоров'я». Термін «здоров'я» передбачає повноцінне, абсолютне здоров'я. Абсолютно здорової людини в природі не існує. «Стан здоров'я» - це ступінь наближеності до абсолютного здоров'я. Стан здоров'я людини може бути в трьох станах: здоров'я, передхвороба, хвороба.

Фізіологи вважають, що здоров'я - здатність людини до оптимальної соціальної активності при максимальній тривалості життя.

Здоров'я є конкретним, якісно специфічним станом людини, яке характеризується нормальним перебігом фізіологічних процесів, що забезпечує його оптимальну життєдіяльність.

У статуті Всесвітньої організації здоров'я (ВООЗ, 1948) здоров'я визначається як «стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки як відсутність хвороби або фізичних дефектів». У поняття «здоров'я» як неодмінного критерію повинна входити можливість повноцінної активної трудової та громадської діяльності.

Здоров'я визначається як комплексний, цілісний, динамічний стан організму, що розвивається в процесі реалізації генетичного потенціалу в умовах конкретного соціально-економічного середовища.

Поняття здоров'я може відноситься як до окремого індивіда, так і до популяції. Здоров'я людини змінюється з віком з моменту народження і до дорослого віку. З віком кількість і якість здоров'я підвищується (повинно бути так). Краще здоров'я в 20-25 років.

По В.П. Казначеєву (1978), здоров'я - це процес збереження і розвитку фізіологічних, біологічних і психічних функцій, оптимальної трудової і соціальної активності при максимальній тривалості активного творчого життя.

На мою думку, здоров'я – це процес збереження та розвитку фізичних властивостей, психічного і соціального потенціалу; максимальної тривалості здорового життя при оптимальній працездатності та соціальній активності.

Вченими проведений аналіз поняття «здоров'я» на основі різних критеріїв:

- біологічний: біологічне благополуччя - нормальна спадковість, повноцінне функціонування органів, систем органів, всього організму;

- медичний: фізичне і психічне благополуччя - тілесна повноцінність, нормальні психічні та фізіологічні функції, відсутність хвороб і пошкоджень;

- екологічний: ставлення в системі «людина - суспільство - навколишнє середовище », що характеризує дію адаптаційних і дезадаптаційних факторів по відношенню до організму;

- соціальний: нормальне функціонування людини в суспільстві - активність, відповідальність, праця, виховання дітей, сімейне благополуччя;

- демографічний: відносна збалансованість основних характеристик населення в цілому і окремих етнічних груп - чисельності, народжуваності, смертності, щільності, загальної захворюваності та інвалідності;

- економічний: економічне благополуччя держави, сім'ї, окремої людини в умовах стабільної забезпеченості трудовими ресурсами, детермінуючі фінансові показники;

- психологічний: гармонійність особистості на основі сформованості пізнавальних процесів - сприйняття, уваги, мислення, пам'яті, духовної сфери, включаючи її емоційно-вольовий аспект, і мовлення;

- педагогічний: стан, що дозволяє отримувати від попередніх поколінь повноцінний інтелектуальний, практичний, емоційно-ціннісний досвід, необхідний для життя, праці, творчості;

- культурологічний: стан, що забезпечує засвоєння досвіду щодо збереження здоров'я та ведення здорового способу життя на базі загальнолюдської, національної, регіональної культури, заснований на усвідомленні приналежності людини до певної культури, прийняття її цінностей як своїх, виборі культуровідповідності моделі життя і поведінки.

Таким чином, сутність поняття «здоров'я» представляється по різному, залежно від критеріїв, що складають основу для його вираження.

Індивідуальне здоров'я людини розглядається як природний стан організму, що характеризується повною врівноваженістю з біосферою і відсутністю будь-яких виражених хворобливих змін.

Виділяють наступні складові індивідуального здоров'я.

1. Фізичне здоров'я - поточний стан функціональних можливостей органів і систем організму.

2. Психічне здоров'я - розвиток стану психічної сфери та загального душевного комфорту, що забезпечує адекватну поведінкову реакцію.

3. Моральне здоров'я - комплекс моральних цінностей, установок і мотивацій, що характеризують здорову особистість.

4. Репродуктивне здоров'я - відображає рівень функціонування репродуктивної системи (кількість зачать народжених дітей).

5. Соціальне здоров'я - відображає рівень професійного і соціального благополуччя.

Індивідуальне здоров'я можна оцінити якісно і кількісно. Якісна оцінка визначає рівень стану здоров'я. Кількісна оцінка проводиться за комплексом показників, які характеризують фізичне, психічне та соціальне здоров'я.

Важливими причинами відхилень у здоров'ї дітей вважають несприят­ливі соціально-матеріальні, побутові умови, відсутність належних умов для ігор, занять, різних видів праці в родині, наявність у більшості дітей різних вікових груп гіподинамії (режиму малої рухомості), недостатньо збалансо­ване харчування; формалізм під час загартовування дітей, безвідповідальне ставлення з боку педагогів і батьків до регулювання динаміки фізичної, психічної та емоційної працездатності вихованців; порушення режиму організації життя дітей, санітарно-гігієнічного, повітряного, світлового оточення.

На мою думку, однією з головних причин дитячих хвороб є відсутність оздоровчої спрямованості навчально-виховного процесу взагалі та з фі­зичного виховання, зокрема. В більшості дошкільних навчальних закладів певні форми роботи з фізичного виховання дітей не спрямовані на формуван­ня їхньої фізичної досконалості (міцного здоров'я, гармонійного фізичного розвитку, рухової підготовленості, розвитку фізичних якостей), а спрямовані на формування в них стереотипної кількості рухів. При цьому рухові вміння та навички дітей формуються не в режимі фізкультурної рухової активності, дозованих оптимальних навантажень, а в пасивному відтворенні певних рухів у загальних рисах. Таким чином, подібний підхід не сприяє вклю­ченню, мобілізації всіх систем організму дитини в процес активного морфолого-фізіологічного розвитку, коли під впливом фізичних наванта­жень і динамічної рухової активності удосконалюються індивідуальні і особливі функції, створюючи засади фізичного здоров'я особистості. Слаб­кий фізичний розвиток, недостатній рівень фізичної підготовленості певної частини дітей свідчать про те, що якість фізичного виховання дошкільнят не відповідає завданням формування, збереження, зміцнення здоров'я, ви­явлення та використання їхніх резервних можливостей.

Тому я вважаю, що пріоритетним завданням системи освіти є виховання людини в дусі відповідального ставлення до власного здоров'я і здоров'я оточуючих як до найвищої індивідуальної і суспільної цінності. Це досягається шляхом розвитку валеологічної освіти, повноцінного медичного обслуговування, оптимізації режиму життя дітей, навчально-виховного процесу, створен­ня екологічно сприятливого життєвого простору, використання засобів фізичного виховання та фізкультурно-оздоровчої роботи.

Фізичне виховання як невід'ємна складова освітнього процесу в навчаль­них закладах забезпечує можливість набуття кожною дитиною необхідних науково обґрунтованих знань про здоров'я і засоби його зміцнення, про шля­хи і методи протидії хворобам.

У період перебудови освіти в Україні фізичне виховання дітей є важли­вим напрямком у роботі педагогів дошкільних навчальних закладів. Основ­ним його завданням є реалізація мети суспільства щодо формування всебічно розвиненої особистості.

Отже, фізкультурні заняття, ранкова гігієнічна гімнастика, ігри рухливо­го та спортивного характеру, фізкультурні хвилинки та інші форми роботи з фізичного виховання не у всіх дошкільних навчальних закладах стали заходами оздоровлення дітей і збереження їхнього здоров'я.

Тому, на мою думку, найактуальнішою проблемою усіх дошкільних навчальних закладів в Україні є формування, збереження, зміцнення, відновлення здоров'я дітей, коли засоби фізичного виховання стають пріоритетними щодо розробки та використання здоров'яформуючих і здоров'язбережувальних технологій.        

1.2. Здоров’яформуючі і здоров’язбережувальні технології

 

Умовами цілісного розвитку дитини є використання в дошкільному закладі здоров'яформуючих і здоров'язбережувальних технологій, які реалізуються комплексно через створення безпечного розвивального середовища, екологічно сприятливого життєвого простору, повноцінного медичного обслуговування, харчування, оптимізації рухового режиму, системного підходу до формування в дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я і мотивації щодо здорового способу життя, дотримання гармонійних, доброзичливих взаємин між педагогами та вихованцями, самими дітьми. 

Аналіз концептуальних підходів досліджень учених щодо оздоровлення дітей різного віку засобами сучасних технологій у процесі фізичного вихован­ня (О. Аксьонової, Т. Глушанок, Л. Гримака, Л. Волкової, Е. Вільчковського, Н. Денисенко, Ю. Змановського, С. Мартинова, В. Сухарєва та інших) дозволяє констатувати: рухи тіла та його частин, м'язів (великих і дрібних), що є складовими різних фізичних вправ, повинні виконуватись не тільки з метою формування рухових умінь і навичок, але й з метою формування, збереження, зміцнення та відновлення здоров'я дітей. Щоб зацікавити їх рухами та спонукати до виконання, необхідно використовувати різноманітні види рухів - не тільки ті, що розвивають опорно-руховий апарат, м'язи тіла та активізують кору головного мозку через центральну нервову систему, але й ті, що впливають на роботу функції шкіри всього тіла, слизову обо­лонку носа,  активізують легені, м'язи серцево-судинної системи, зорові нерви, дрібні м'язи обличчя, пальців рук і ніг. Тобто під час певних рухів повинні збуджуватися пропріорецептори всього тіла, всіх його частин, тому що рухи складають зміст конкретних оздоровчих технологій як давніх, народних, так і сучасних, традиційних і нетрадиційних.

Таким чином, можна систематизувати різні технології, які в певній послідовності мають використовуватися в ранковій, гігієнічній, лікувальній гімнастиках, на фізкультурних заняттях, під час проведення різних видів навчально-виховних заходів.

Варто зауважити, що використання як давніх, так і сучасних технологій оздоровлення дітей в процесі навчання й виховання набуває ефективності, якщо вони будуть ґрунтуватися на теоретико-методологічних засадах, при­свячених оздоровленню підростаючого покоління через рухи всього тіла.

На мою думку, оздоровлення дітей дошкільного віку в процесі організації різних форм навчання і виховання буде ефективним за умов:

- опанування педагогами таких технологій (давніх і сучасних, тради­ційних і нетрадиційних), у яких є рухові дії, що включають різні пропріо­рецептори та активізують в комплексі всі органи і системи організму дітей, їхні аналізатори та сприяють формуванню базових програмових рухових умінь і навичок,             тобто - фізкультурній освіті;

- створення як на фізкультурних, так і на інших видах занять здоров'язбережувального середовища (це наявність різноманітного обладнання, необхідного для впровадження кожної технології, проведення їх на засадах диференційованого підходу).

Провідною формою роботи з фізичного виховання дітей у дошкільному закладі є фізкультурні заняття, які проводять відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти в Україні, програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» та програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина». Згідно рекомендацій два заняття - навчальні - будуються за структурою, рекомендованою методиками Е. Вільчковського і О. Курка. Їх проводить інструктор фізкультури. Три рази на тиждень  організовують фізкультурні заняття на свіжому повітрі, на прогулянці. За організацію та проведення занять відповідають вихователі різних вікових груп. Разом з дітьми виконують вправи, що розучу­валися та закріплювалися на попередніх заняттях. Форми проведення можуть бути різними (рухлива сюжетна композиція; домінантне заняття тощо).

Я вважаю, що практичну роботу з використання сучасних технологій оздоровлення дітей у процесі різних форм фізичного виховання доцільно розпочинати з визначення структури фізкультурних занять, їх змістовної суті та завдань, що вирішуватимуться в кожній із них. Після цього необхідно проаналізувати роль кожної вибраної технології, її вплив на організм дітей, доцільність і необхідність використання в певній частині заняття, до чи після конкретних рухів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯФОРМУЮЧИХ І ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІНСТРУКТОРОМ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2.1. Особливості формування у  дошкільників уявлень про здоровий спосіб життя

 

Застосування дієвих засобів фізичного виховання забезпечує реалізацію діяльнісного компонента фізичної освіти, її розвивальної функції. Проте пріоритет здоров'я в роботі педагогічного колективу зумовлює необхідність формування в дітей почуття відповідальності за власне здоров'я, а отже, потреби бути здо­ровими з перших років життя. Якщо людина стане носієм ідеї здоров'я як основного життєвого пріоритету, то і саме її життя стане плідним, здоровим та довготривалим.

Для того щоб особистість мала змогу піклуватися про своє здоров'я, про фізичний розвиток, вона мусить свідомо ставитися до життя як найбільшого дарунку природи, а також розуміти пріоритет здоров'я й здорового способу життя. Щоб формувати здоров'я, треба чітко знати, як воно закладається, зберігається й руйнується, що взагалі охоплює це поняття. У вітчизняній пси­хології і педагогіці переконливо доведено, що основою свідомого ставлення до навколишньої дійсності і до самої людини є знан­ня. Поряд зі знаннями про сутність здоров'я, безпеку життє­діяльності необхідно надавати дітям відомості про її біологічну, фізичну, психічну й соціальну основу.

Проте інформаційний, зокрема й мотиваційний, компонент освіти стосовно усвідомлення дітьми механізмів зміцнення здоров'я до цього часу розглядався досить поверхово. Різноманіт­тя форм роботи з валеологічного виховання спрямоване на фор­мування в дошкільнят уявлень про засоби безпечної поведінки, можливості організму, цінності рухової діяльності, основ здоро­вого способу життя. Я вважаю, що сьогодні ми знову припускаємося помилок, даємо дітям складну інформацію, яка є науково-анатомічною, тим самим ідучи проти природи самої дитини. Інформаційний бум у цьому питанні, що спостерігається протягом останніх ро­ків, спонукає до визначення науковцями чітких позицій.

Інформація, яку отримують діти, мусить бути передусім до­ступною та зрозумілою для них, відповідати вимогам життя, забезпечувати комфортне й безпечне життя дітей сьогодні (на­приклад, діти мають бути ознайомлені не з анатомічною будовою вуха чи ока, а з тим, які функції ці органи виконують: чують зву­ки, слова, бачать форми, кольори, людей тощо, а основне - діти мають бути ознайомлені з правилами їх охорони). Формування уявлень і знань має відбуватися в процесі життєдіяльності дити­ни й ґрунтуватися на її інтересах, потребах і вимогах до життя.

Знаючи, на яких процесах і механізмах базується здоров'я й безпека, як формується й зміцнюється здоров'я, зможемо ці­леспрямовано, за певними показниками, а відповідно і якнай­ефективніше використовувати чималий арсенал оздоровчих засобів. Проте не будь-які знання можуть бути активно використані дитиною в пізнавальній і практичній діяльності. Дошкільникам необхідні знання, які допоможуть їм підтримувати власне здоров'я, доглядати за тілом, орієнтуватися у фізіологічних змі­нах власного організму; сприятимуть формуванню фундаменту навичок безпечної поведінки. Такі знання мають бути системати­зованими, підводити дітей до формування узагальнених уявлень світоглядного характеру.

Незаперечним є твердження, що дошкільний вік - важливий період, коли формується особистість і закладаються основи досвіду безпечної життєдіяльності, здорового способу життя. Дошкільники за своїми віковими можливостями, фізіологічними й психологіч­ними особливостями не можуть самостійно визначити міру небез­пеки, абстрактність поняття «здоров'я», тому на дорослих по­кладена місія їх захисту в усіх аспектах. Дітям необхідно допо­магати уникати пошкоджень, виховувати звичку правильно ко­ристуватися предметами побуту, навчати поводитися на природі, вулиці, удома. Доцільно прищеплювати вихованцям навички поведінки в ситуаціях, які можуть супроводжуватися травмами, знайомити з різного виду небезпеками та ушкодженнями.

Оволодіння дітьми знаннями про здоров'я та безпеку життє­діяльності й уміннями дбати про власний організм, гігієну, фізич­ну досконалість, безпечність поведінки тощо відбувається через найрізноманітніші форми організації педагогічного процесу в до­шкільному навчальному закладі. Серед традиційних форм - типові заняття (тематичні, за конкретним сценарієм чи імпрові­зація); заняття-подорожі; міні-заняття (різняться за кількістю дітей та тривалістю заняття), заняття-ігри; заняття-бесіди; екс­курсії; цільові прогулянки, свята й розваги. Доцільним є засто­сування таких форм роботи, як валеохвилинки (заплановані та ситуативні, релаксаційні - для зняття м'язової та емоційної на­пруги, розвитку уяви й фантазії); фізкультпаузи; свята й розваги валеологічного змісту; екскурсії (в медичний ка­бінет, на кухню, у магазин, у спорткомплекс і пожежну частину тощо); цільові прогулянки до певного об'єкта; ігри (дидактичні, рухливі, театралізовані, будівельні, сюжетно-рольові); піші пере­ходи; дні здоров'я; день культури спілкування, день добрих справ; фотовиставки; самостійна діяльність та індивідуальна робота.

А засвоє­ні дошкільниками знання про основи здоров'я тоді матимуть практичну цінність, коли трансформуються в навички здорового способу життя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Засоби та методи оздоровлення дітей в умовах дошкільного        закладу

 

Фізичне виховання дошкільнят - організований процес, спрямований на їхній фізичний розвиток, рухову, фізичну підготовку до творчої життєдіяльності, набуття знань, умінь та навичок з фізичної культури. Його пріоритетні завдання - формування, збереження, зміцнення та відновлення здоров'я дітей через комплекс фізкультурно-оздоровчих заходів. Заняття з фізичної культури, ранкова, гігієнічна, коригувальна гімнастики, фізкультурні хвилинки, динамічні паузи, рухливі ігри, спортивні вправи та ігри, піші переходи, спортивні вечори розваг та свята, дні здоров'я тощо, - усе це становить структуру фізичного виховання нашого дошкільного закладу.

На мою думку, дуже важливо надавати процесу фізичного виховання оздоровчої спрямованості. Наповнення занять з фізичної культури, ранкової гімнастики та інших форм роботи різноманітними рухами в комплексі з традиційними та нетрадиційними оздоровчими технологіями збагатять дітей знаннями про особисте здоров'я, сформують у них уміння та навички оздоровлення та відновлення власного організму. У дошкільнят з'явиться потреба та бажання бути здоровими, не хворіти, вести здоровий спосіб життя, сформується емоційно-ціннісне ставлення до себе, свого організму.

Серед інноваційних оздоровчих технологій для дітей дошкільного віку, які я використовую в ДНЗ, слід виокремити: елементи художньої гімнастики, пальчикову (вправи, ігри, картинки), дихальну та звукову гімнастику,  психогімнастику (вправи, ігри, етюди, пантоміми), вправи на масажних доріжках та килимках, гімнастика з елементами силових вправ (з досвіду роботи дошкільного закладу № 508, м. Київ), елементи авторської системи фізичного виховання М.М. Єфименка,  вправи на степ-платформах, елементи аквааеробіки.

Масаж - це засіб терморегуляції, тактильний подразник, заспокійливий засіб для зняття втоми. Він підвищує опірність організму і корисний у будь-якому віці. Для зміцнення імунної системи дітей застосовуються різні види лікувально-профілактичного масажу, а саме: масаж стопи (у положенні стоячи або сидячи катати ступнею маленькі м'ячі з нерівною поверхнею, кульки); крапковий, «пляшковий», щіточковий масаж, масаж за допомогою махрової рукавички, «горіховий масаж» (2-3 секунди) тощо. Зокрема, суть точкового масажу - масажування біологічно активних точок, більшість яких розміщена на обличчі та шиї. За допомогою «горіхового масажу» активізуються енергетичні точки. Усі види масажу можна проводити як в дитячому садку, так і вдома.

Вправи на масажних доріжках і килимках сприяють не лише розвитку рухів, але й закріпленню елементарних геометричних знань, розвивають логічне мислення. Діти, виконуючи вправи, зміцнюють гомілкові суглоби, масажують стопи, а відтак попереджують виникнення плоскостопості. Також ці вправи сприяють формуванню у дітей відчуття власного тіла, удосконалюють точність довільних рухів, адже виконання таких вправ потребує підвищеної уважності та точної коорди­нації рухів. Вправи на різноманітних масажних доріжках та килимках діти виконують босоніж у будь-яку пору року, що є дієвим засобом за­гартування.

Суть технології використання елементів силових вправ полягає у тому, що діти виконують добре знайомі фізичні вправи з додатко­вим навантаженням на певні групи м'язів, яке досягається завдяки гантелям різної ваги. Виконання цих вправ під музику дає дітям си­лове навантаження, розвиває витривалість, формує вміння ритмічно виконувати вправи у повільному та у швидкому темпах.

Ми почали використовувати на заняттях з фізичної культури степ-платформи для виконання дітьми загальнорозвивальних вправ.

Степ-аеробіка — це тренування, в основу якого покладено різні способи спуску та підйому на спеціальну степ-платформу. При вико­нанні вправ на степ-платформах, всупереч існуючій думці, наванта­ження на ноги не більше, ніж при виконанні інших видів вправ. Під час занять на степ-платформах покращується вентиляція легенів, по­ступово формуються навички правильного дихання під час рухів. Ці заняття цілком підходять для дітей різних вікових груп і різного рівня підготовленості. Виконуючи під музичний супровід певні рухи на степ-платформах, різні варіанти кроків з підйомом та спуском з платфор­ми, швидкі переходи, часто змінюючи при цьому ритм і напрямок рухів, можна отримати навантаження, яке відповідає біговому тре­нуванню.

Степ-аеробіка відрізняється від інших видів аеробіки тим, що ритмічні рухи вгору та вниз виконують на спеціальній степ-платформі. Ці вправи дають змогу розвивати рухливість у суглобах, тренувати рівновагу, зміцнювати м'язи ніг, тренувати серцево-судинну систему та органи дихання, розвивати окомір, рухові якості тощо. Наш педагогічний колектив уже напрацював пев­ний досвід використання степ-платформ на заняттях з фізичної культури. І цей досвід свідчить, що степ-аеробіка є ефективним за­собом профілактики хвороб органів дихання та порушень постави (додаток К).

На мою думку, ефективність виконання дошкільниками фізичних вправ значно поліпшується, якщо їх виконання відбувається на позитивному емоційному тлі, яке, зокрема, може забезпечити використання фольклорних творів, (потішок, загадок, казок, приспівок).

 Ці методики мають ряд переваг серед інших видів фізичної активності: вони не вимагають великих приміщень і спеціального обладнання для занять, можуть проводитися з дітьми як молодшого, так і старшого віку.

Ефективність позитивного впливу на здоров’я дітей різних оздоровчих заходів, що складають здоров’язбережувальну технологію, визначається не стільки якістю кожного з цих методів і прийомів, скільки їх грамотним входженням у загальну систему роботи, спрямовану на збереження і зміцнення здоров’я вихованців і педагогів.

Я вважаю, що будь-які педагогічні впливи на дітей дошкільного віку повинні опиратися на принцип здоров’язбереження – збереження здоров’я дітей на заданому рівні.

Об’єм навчально-виховного навантаження та рівень складності програмного матеріалу для дітей відповідно до їх вікових можливостей – одна із головних вимог будь-якої методики, що визначає характер її впливу на здоров’я окремої дитини.

Існуючі спеціальні методики діагностування допомагають отримати уявлення про здоров’я, фізичний розвиток дітей, їх рухової сфери, рівень рухової активності, зрілості нервових процесів, психічний розвиток, адаптаційні можливості кожної дитини, фізичну підготовленість та розумову працездатність. Тільки на основі результатів діагностики визначаються завдання, зміст, методи оздоровлення.

Тому на початку кожного навчального року (вересень-жовтень) з дітьми старших вікових груп проводжу прийом нормативних тестів з фізичного стану дітей. У травні місяці, наприкінці навчального року, вдруге проводжу тести, потім роблю моніторинг результатів (додаток Г). На основі отриманих результатів, я маю можливість зробити висновки про фізичний стан дітей та подальшу свою роботу. А головне - зробити висновки та запланувати роботу на наступний навчальний рік (додаток Д).

На основі медичного огляду лікаря-педіатра під час написання епікризу робиться висновок про стан фізичного здоров'я дитини, встановлюється медична група для занять з фізкультури та плавання з метою подальшого правильного дозування навантажень на цих заняттях.

В нашому дошкільному закладі діти поділяються на три медичні групи (додаток В). Велика кількість дітей зарахована до основної групи, стан здоров'я яких відповідає віковим нормам фізичного розвитку. Ці діти беруть участь у всіх формах занять з фізичної культури. До підготовчої групи зараховуються діти з незначними відхиленнями у стані здоров'я, часто хворіють катарами. Діти виконують усі фізичні вправи,  як і діти основної групи за винятком тих, що потребують значних навантажень (лазіння по канату, стрибки у довжину та у висоту з розбігу). До спеціальної групи зараховують дітей зі значними відхиленнями стану здоров'я від норми, з хронічними захворюваннями (ревматизм, нефрит, гепатит, епілепсія тощо). Ці діти потребують індивідуального підходу при проведенні занять з фізкультури. Це обмеження вправ на швидкість, силу, витривалість, зменшення кількості повторень при виконанні вправ тощо. Медична сестра на основі висновків лікаря-педіатра формує медичні групи та передає дані вихователям, які вносять ці дані до листків здоров'я вихованців.

На протязі навчального року медична сестра та лікар, за допомогою антропометричних стандартів ведуть індивідуальне та колективне спостереження за рівнем фізичного розвитку дітей. Антропометричні вимірювання складаються за показниками довжини, маси тіла, окружності грудної клітини. Індивідуальні антропометричні показники дитини порівнюють з нормативними.

 

 

2.3. Організація роботи з дітьми у басейні

 

Одним із дієвих засобів зміцнення здоров’я є використання оздоровчих сил природи, а саме води.

Ще в індійській книзі Ріг-Веди (1500 р. до н. е.) написано: «Десять переваг дає обмивання: ясність розуму, свіжість, бадьорість, здоров'я, силу, красу, молодість, чистоту, приємний колір шкіри та увагу вродливих жінок».

У великій пошані вода і у нашого народу. Воду називають кров'ю землі. З одного боку - це цілюща животворна сила, основа всього живого на землі, з другого - грізна, руйнівна стихія.

Наші прадіди вважали, що всі немочі і хвороби людські наслані нечистою силою. Тому вірили в цілющі властивості води, поклоня­лися їй як животворній очищувальній силі, її освячення в церквах - елемент багатьох релігійних свят. Святять на Водохреща, Стрітення, Спаса. Свяченою водою окроплюють хати, будівлі, на Різдво ставлять біля куті.

На Поліссі вважали, що «стрітенська вода» - найкращі ліки від усього і для всіх, «богоявленською» користувались, як голова болить, пристріт чи болять очі.

На Поділлі для профілактики обтирали свяченою водою все тіло дитини.

На Гуцульщині у великій пошані була йорданська вода. Особливо вважалась помічною при судомах.

«Водичко-йорданичко», обмиваєш луги, береги, коріння, біле ка­міння, умий сего Івана, чисто вродженого від бруду, гніву, ненависті і всякого злого».

Наші прадіди вірили, що раз вода має властивість змивати бруд, то вона з таким же успіхом може очищати людину від хвороби.

Існувало  кілька форм очищувальних обрядів водою:

- купання (перед Великоднем у Великодній четвер, його називали Чистим; обливання у поливаний понеділок);

- обмивання, вмивання на Великдень тою водою, в яку опущені свячені писанки, щоб були такі красні, як писанки;

- качання по росі, вмивання нею на свято Купала до схід сонця.

Гартувальні процедури: щоденне умивання, обтирання хворих місць свяченою водою, посилання дітей під літній дощ, ходіння бо­соніж по росі та ін.

Сучасна медицина рекомендує водні процедури, які суттєво змі­нюють хімічну і фізичну терморегуляцію організму, підвищують об­мін речовин, стимулюють діяльність центральної нервової системи та ін. Найпоширенішими оздоровчими та лікувальними вод­ними процедурами є вологе обтирання, контрастний душ, купання в морській воді, лазня та ін.

Однією з найважливіших переваг оздоровлення дітей у нашому дошкільному закладі є наявність критого басейну, що дає можливість залучати до занять з плавання усіх дітей, починаючи з раннього віку.

Відо­мо, що водні процедури є дуже сильним загартувальним засобом. Плавання сприяє покращенню обміну речовин, апетиту, зміцненню сну, збільшує стійкість нервової системи, тренує дихальну та серцево-судинну системи, зміцнює м'язи, формує правильну поставу.

Систематичні заняття плаванням покращують фізичний розвиток дітей та зміцнюють їхній організм. Від цих занять діти отримують емоційну насолоду.

Ми намагаємося кожне заняття зробити не лише корисним, а й цікавим для дітей. Адже розуміємо — усі загартувальні процедури будуть ефективними лише на тлі позитивних емоцій.

У 2013 році за допомогою батьків у басейні був зроблений капітальний ремонт.

Під час навчання дошкільників плаванню я використовую різні ігрові матеріали, інвентар. Це дає змогу зробити заняття цікавішими, варіювати та вигадувати нові ігри та завдання.

Для того, щоб зацікавити дітей, використовую нестандартне обладнання, яке зробила власноруч: пінопластові дошки для плавання, гумові килимки для коригування плоскостопості, із пластмасових дитячих кубиків - водяні доріжки, з гімнастичних палиць - дерев'яні жердинки для занять, з порожніх пластмасових банок з-під шампуню - бризкалки, якими діти дуже люблять бавитись у воді. За допомогою батьків і адміністрації дошкільного закладу придбали гумові кулі, що світяться у воді, шайби для пірнання, дитячі ласти, баскетбольну та волейбольну сітку для ігор у воді, м'ячі, нудли, різноманітні надувні іграшки (кола, дельфіни, крокодил та інші).

Навчання елементів плавання відповідно до програмових вимог організовуються поетапно й спрямовано на реалізацію певних завдань, а саме:

І етап (3-4-й роки життя) — ознайомлення дітей з водою та її властивостями, освоєння у воді;

II етап (4-5-й роки життя) — набуття дітьми умінь і навичок, які допомагають почуватися у воді впевнено (спливати, лежати на воді, ковзати по ній, видихати у воду, розплющувати очі у воді тощо);

ІІІ етап (6-7-й роки життя) — навчання плавання певним способом та правильним узгодженням рухів рук, ніг і дихання, починаючи з полегшених способів (наприклад, плавання кролем на грудях і спині без виносу рук);

IV етап (старший дошкільний та молодший шкільний вік) — засвоєння і вдосконалення техніки різних спор­тивних способів плавання, простих поворотів та старту у воду, плавання на «глибокій» воді.

Типова структура заняття з плавання включає в себе:

·                         розминка (з ходьбою, пробіжками, комплексом загальнорозвиваючих вправ,  підготовчими до пла­вання вправами на суші); якщо ж немає місця для «сухого» плавання, розминка проводиться у воді;

·                         вправи на пересування (з ходьбою, бігом, підскіками),   освоєння  у  воді   (занурювання,   затримка дихання, видихи у воду, відкривання очей у воді, спливання тощо);

·                         спеціальні вправи на опанування певного способу плавання (засвоєння рухів рук, ніг, узгодження рухів тощо), рухливі ігри у воді з використанням уже за­своєних умінь;

·                         вільне плавання.

Плавання — специфічна спортивна вправа, оскільки плавець виконує всі рухи у горизонтальному, безопорному положенні. Тому на виконання вправ, спрямованих на вивчення і вдосконалення цього положення, має від­водитися 80% часу основної частини заняття (включаю­чи ігри, естафети, розваги).

Підсумком проведеної роботи з навчання плавання є свята та розваги на воді (один-два рази на рік).

Зацікавившись зараз моєю роботою, ви маєте можливість познайомитися з моїм баченням і розумінням задач і проблем з навчання дошкільників плаванню та з моєю методикою роботи. Я дуже сподіваюся, що ви одержите нову інформацію для себе, знайдете щось корисне, потрібне, а з чимось, можливо, і не погодитеся.

Навчання дітей плаванню в нашому дошкільному закладі починається з раннього віку.

В усіх вікових групах ці заняття складаються з трьох частин: 1) підготовча - у залі сухого плавання; 2) основна — у воді; 3) заключна — ігри і розваги з використанням художнього слова, ігрових моментів, музичного супроводу.

Перша і третя частини у всіх вікових групах мають приблизно однакову тривалість, це 5-7 хвилин (додаток З).

А от друга частина заняття — основна, різна: групи раннього віку — 15 хвилин, молодшого та середнього віку — 15-20 хвилин, старшого віку — 20-25 хвилин.

Заняття з дітьми в басейні починаю проводити при температурі води близько 30-35°С, з поступовим зниженням до 25°С. Але в зв’язку з перебоями в опаленні і подачі гарячої води, останнім часом доводиться орієнтуватися на місці, по ситуації.

А якщо немає гарячої води, то заняття проводжу тільки в залі сухого плавання. У цей час можу звернути більше уваги на поставу дітей, провести ряд вправ на суші по профілактиці сколіозу, плоскостопості, попрацювати індивідуально з деякими дітьми.

Заняття проводжу підгрупами по 8-10 чоловік, але вважаю найоптимальнішим працювати з 7-8 дітьми, тоді можливий індивідуальний підхід, пояснення, показ, максимальне охоплення всіх дітей. Таким чином, заняття здобувають більш якісний рівень.

Дітей у басейн приводить вихователь і залишається там протягом усього заняття. Поки я з першою підгрупою займаюся в басейні, із другою знаходиться вихователь. Присутність вихователя допомагає мені в роботі: забезпечує охорону життя і здоров’я дітей; попереджає травмування наших дітей.

Використовуючи програму виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», журнали «Дошкільне виховання», методичні рекомендації й інші джерела, навчаю дітей сміливо купатися, грати і хлюпатися в басейні. Сидячи на мілкому місці, виконувати рухи ногами (вгору і вниз). Ходити по дну на руках уперед та назад (ноги витягнуті горизонтально). Я навчаю дітей присідати, занурюватися у воду до підборіддя, до очей; опускати у воду все обличчя, видихати у воду; занурюватися у воду з головою; плавати будь-яким зручним для дитини способом.

Для роботи з дітьми цього віку потрібно мати особливий підхід і терпіння. Крок за кроком, поступово, не перевантажуючи малят, веду їх до наміченої мети. З огляду на психологію дітей цього віку, їхню рухливість і допитливість, намагаюся переключати їхню увагу з одного виду діяльності на інший. Щоб утримати їхню увагу, намагаюся увесь час змінювати рухи, зацікавлювати яскравими іграшками. А іноді, просто даю їм можливість самостійно, без мого втручання, робити в басейні те, що б вони самі хотіли, але обов’язково я знаходжуся поруч з ними у воді. У цей час вони розкріпачуються і роблять легко і вільно те, над чим, іноді, мені приходиться дуже довго працювати. В основному це пірнання, занурення у воду.

Перші три заняття я присвячую знайомству з басейном, щоб діти могли звикнути до великого простору, величезної кількості води, бризкам, яскравим іграшкам, шуму вентиляції. Ця робота допомагає мені уникнути психологічних травм і страху перебування в басейні.

Я знайомлю своїх малят з роздягальнею, показую, як потрібно правильно вішати свої речі, щоб потім вони швидко та без проблем змогли одягтися, знайомлю з залом сухого плавання, розповідаю, чим ми потім будемо займатися, завожу дітей у душову, а потім у басейн.

Великі труднощі при роботі з маленькими дітьми полягають у тому, що вони самі поки що, не можуть швидко  вдягатися і роздягатися, митися в душі і самостійно сушити волосся. І тому спочатку приходиться навіть жертвувати часом, відведеним на заняття.

Але я упевнена в тому що, не навчивши дітей робити це в молодшій групі, мені буде важче надалі. Тому я приділяю цьому питанню багато уваги та часу.

Немаловажну роль грає звикання до тренера, його голосу, що звучить у басейні. Для того щоб діти звикали до мого голосу в басейні, я — частий гість у їхніх групах. Спілкуюся з дітьми, проводжу рухливі ігри, активно беру участь у всіх святах, які проводяться у дошкільному закладі. З дітьми жартую, загадую загадки, проводжу контрольно-нормативні заняття з основних видів рухів з урахуванням нормативів для дітей даного віку. Дані зустрічі з дітьми сприяють довірчому ставленню до мене. Довіра дітей до тренера має величезне значення. Якщо, раптом, дитина, знаходячись у басейні, випадково оступиться, похитнеться і захлинеться, я завжди буду поруч з нею, і вона упевнена у тому, що я негайно прийду на допомогу, і скажу, що нічого страшного не відбулося, все нормально, це водичка з нею трохи пожартувала. Дитина, бачачи перед собою моє спокійне обличчя, припиняє плакати і знову входить у воду.

Велику роль грає сама атмосфера заняття. Для цього я використовую спокійну музику, що приємно звучить, створюю сприятливий психологічний клімат, піднесений настрій. Зустрічаю дітей з посмішкою, і протягом усього заняття діти чують ласкаві, м'які, підбадьорливі інтонації голосу. У своїй роботі я використовую принцип похвали і намагаюся виховувати в дітей впевненість у власних силах.

Більшості дітей не властивий страх води. Але в моїй практиці зустрічалися різні ситуації. З мамою дитина прекрасно хлюпається у ванні, вдома може не боятися води, а приходить до мене в басейн і губиться, просить допомоги, шукає захисту. Бувають випадки, про які розповідають батьки, що дитина на морі, чи озері, річці активна, не боїться води, а в басейні їй страшно. Ось отут я і додаю максимум зусиль, щоб перебороти страх дитини перед незвіданим, допомогти їй освоїтися в новому для неї середовищі. Бували випадки, коли доводилося 1-2 заняття буквально носити дитину на руках, щоб вона повірила і переконалася сама, що тут немає нічого небезпечного. Буває так, що запрошую на заняття батьків цієї дитини. І протягом декількох занять батьки самі спостерігають процес звикання й освоєння водяного середовища дитиною.

Приклад уже підготовлених мною дітей дуже сильно переконує в можливості знаходитися в басейні спокійно, без побоювання. Діти різного віку, що знову надходять у наш дитячий садок, можуть бути упевнені, що вони у швидкому майбутньому будуть так само сміливо і легко поводитися з водою, як і їхні товариші.

У першій половині року я з дітьми освоюю басейн, правила поведінки в ньому, знайомлю з деякими властивостями води. Для цього мною розроблені ігри (додаток Ж).

Після того, як мої діти навчилися самостійно входити у воду, я привчаю їх до найпростіших пересувань, зануренням. За допомогою вправ у ходьбі, бігу, стрибках у воді, знайомлю дітей з опором води. Пересуваючись на різній глибині, діти відчувають, наскільки важче рухатися у воді, ніж на суші. Тут мною використовуються такі вправи, як «гусячий крок», «пінгвіни», «жабам весело», «рибки грають», ходьба з високим підніманням ніг, «як чапля», «маленькі і великі ніжки біжать по доріжці», «ходьба з іграшками». Використовую рухливі ігри у воді: «Сонечко і дощик», «Море хвилюється», «Буря в морі», «Рибалки і рибки» і т.д. Поступово збільшую глибину в басейні. На початку року — глибина по щиколотки, потім — по ікри, потім — до колін. До середини року збільшується до рівня стегон, а під кінець року — до грудей (якщо діти готові).

В другому півріччі дітей молодшої вікової групи навчаю зануренню у воду, учу поринати, використовуючи різний дидактичний і практичний матеріал. Пропоную дітям пересуватися по дну (ходити на руках, просуваючись вперед – «крокодили», назад – «раки», боком вліво і вправо – «краби»). Приношу на заняття іграшку і показую, як пересувається в житті тварина, діти намагаються імітувати рухи тварин. Поступово підводжу дітей до самостійного занурення обличчя у воду. Для цього даю різні завдання: «Качечки миють носики» — діти носиками торкаються води, пропоную кожному взяти в руки надувну іграшку-качечку й опустити її носик у воду, а потім і самим зробити так само і сказати «кря-кря-кря».

Запитую в дітей: «Хто сьогодні не умивався і бруднулею зостався?» і пропоную зробити це зараз у басейні, промовляючи: «Водичка, водичка, умий Вані личко (можна називати будь-яке ім'я), щоб очі блищали, щоб щічки червоніли». «Чиста водичка миє Вові личко, Тетянці — долоньки, а пальчики — Антоші».

Використовую такі вправи, як «остуди чай», «зробимо ямку у воді», «пускаємо пузирі», граю в гру «ми квіточки». Роздаю всім дітям лійки чи маленькі пластмасові відерця і говорю дітям, що вони маленькі квіточки, а для того щоб квіточки виросли, їх потрібно поливати. І діти з задоволенням поливають себе і своїх товаришів водою.

На своєму досвіді я зрозуміла, що ні в якому разі не можна квапити дитину з опусканням обличчя та видихом у воду. Психологічно дуже важливо, щоб дитина вперше пірнула з головою у воду самостійно. Тільки самостійно прийняте рішення дає гарний результат. Я бачу, що дитина, що зробила це в перший раз самостійно, дуже задоволена і починає вірити в те, що це зовсім безпечно. Якщо дитина коливається, потрібно їй допомогти. Пропоную піднести долоньки до обличчя, і в такому положенні, затримавши подих, опустити обличчя у воду. Це дуже ефективна вправа, вона створює в дитини враження обмеженого простору і додає їй сміливості.

Гарний прийом — занурення у воду з дорослим. Я беру дитину за руки чи на руки і по команді присідаю з нею у воду. Дуже важливо після вправи сказати: «Ну от, зовсім не страшно».

Коли перший бар’єр у зануренні голови у воду переборений, пропоную дітям наступні ігри-завдання: «Пірни в обруч», «Дістань іграшку з дна басейну», «Поїзд у тунелі». Обов’язково заохочую їхні дії, хвалю. Поступово привчаю дітей розкривати очі у воді. Використовую для цього такі вправи: під водою дивитися в очі один одному, узяти з дна потрібний предмет, іграшку і т.д.

Задачі навчити дітей молодшого віку диханню у воді в мене немає. Більш серйозну роботу з навчання дітей диханню у воді я переношу на середню групу, а в старшому віці її удосконалюю.

До п’ятого року життя в моїх дітей уже є визначені навички й уміння в плаванні, придбані в молодшому віці. Тому тут вже ускладнюю вимоги, домагаюся більшої самостійності. Уже не на всіх заняттях входжу з дітьми у воду, лише в окремих випадках, коли потрібно показ, чи страховка рухливих ігор у воді. Такі прийоми дозволяють дітям почувати себе у воді розкуто і сміло. Але в той же час, діти можуть сильно розігратися, перезбудитися, їхня увага відразу ж розсіюється, вони погано сприймають інформацію. Тут я для оптимізації і концентрації їхньої уваги використовую вже більш суворі інтонації голосу, змінюю вираження обличчя, погляд, жестами призиваю дітей заспокоїтися і зосередитися.

Дуже важливим вважаю для себе бути для дітей на занятті авторитетом, намагаюся поводитися так, щоб діти виконували мої завдання і не забували правила поведінки на воді. Із середньої групи для зосередження уваги використовую звуковий сигнал - свисток. Якщо бачу, що поводження дітей стає занадто голосним, вони перестають реагувати на мої словесні вказівки, переключаю увагу дітей на більш спокійні дії у воді, з використанням надувних іграшок і т.д. Таке поводження дитини — це перший сигнал, що діти утомилися і їм потрібно відпочити. Для таких ситуацій я чітко визначила місце в басейні. Частину басейну відокремила доріжкою з кубиків, де використовую диференційований підхід до дітей.

У цьому віці повторюю і закріплюю з дітьми усі раніше вивчені рухи, розучую нові, але збільшую дозування і кількість повторень. З’являються вправи, що вимагають більш точної координації рухів: робота рук — «млин»; робота ніг «кролем»; видих у воду; ковзання на грудях «стрілочкою»; відштовхування від дна, уводжу ковзання і роботу ніг «кролем» на дошці. Повторюю всі ті ж ігри, що й у молодшому віці: «Поїзд у тунель», «Пірни під обруч», «Пройди під доріжкою, між ніг товариша».

Дуже багато уваги на цьому приділяю виробленню в дітей уміння правильно, ритмічно дихати. Тому, кожне заняття я починаю з вправ на дихання. Діти стають біля бортика і роблять дихальні вправи: вдих через рот, а видих — у воду чи через ніс 5-6 разів.

Одночасно розучую з ними техніку спливання. Вправа «поплавець» — пояснюю, що для цього потрібно зробити глибокий вдих, присісти у воду, обхопити руками ноги, голову притиснути до колін і, не роблячи видиху, відіпхнутися від дна і спливти на поверхню води. Цю вправу повторюю з дітьми протягом майже 7-10 занять, використовую також різні дихальні вправи: надути кульку, подути на висячий султанчик, дзвіночок, що дзенькає та ін.

Одночасно з цією вправою розучую вправи «медуза», «зірочка». Ці вправи виконуються майже точно так само, як і «поплавець», тільки після влиття, потрібно не піднімаючи голови, випрямити руки і ноги в боки і спокійно лежати на воді. Щоб закріпити отриманий результат, пропоную дітям змагання хто далі всіх і краще усіх протримається в положенні «медуза», «зірочка» чи «поплавець». Діти з великим задоволенням беруть участь  у  таких  змаганнях.  

Коли  вони  вже  добре   опанували  навичкою спливання,  я демонструю їм  вправу «стрілочка», тим  самим  показуючи можливість лежання на воді, витягнувшись «як стріла». Дуже часто буває так, що діти відразу ж опановують цією навичкою, багато дітей, навіть, відразу роблять «стрілочку» на спині. З вправою «стрілочка» на грудях і на спині я освоюю вправу в ковзанні. Для цього учу дітей відштовхуватися від дна басейну. З положення напівприсівши, стоячи спиною до стінки басейну, необхідно зробити енергійний поштовх ногами вперед, лягти на воду, випрямити ноги, голова у  воді. Тут використовую багато допоміжних вправ: із плавальними дошками, гумовими м’ячами.

Дуже люблять діти праву «на буксир» (одна дитина береться за дерев’яну паличку — буксир, лягає на воду, розслаблюється, голова у воду, інша його тягне, потім вони міняються місцями), «моторний човен», «торпеда». Відчувши один раз просування вперед, діти відразу його підхоплюють. Але не всі добре опановують технікою цієї вправи. З помилок, що часто зустрічаються є такі: коли дитина сильно іде у воду, прогинає спину, занадто опускає чи високо піднімає голову, напружує тіло, безладно рухає руками і ногами і т.д. Усі ці помилки не відразу, поступово, в індивідуальному порядку, не на одному занятті, я терпляче виправляю, домагаючись позитивного результату. Фізичний розвиток дітей різний, тому кожна дитина освоїть цю вправу у свій час.  Я  не  прагну усунути  всі  помилки  відразу,  головне — стежити за правильним положенням голови, плечей, не прогинати спину. І поступове виконання вправи стане досконалим.

У старшому дошкільному віці я продовжую удосконалювання ковзання, але вже в поєднанні з рухом ніг, рук, подихом.

Починаючи заняття з дітьми старшого дошкільного віку, я часто стикаюся з дітьми різної підготовленості. Ті діти, що тільки що надійшли до дошкільного закладу, дуже часто приходять у басейн, не маючи попередньої підготовки. Ті, хто займався раніше, мають значну перевагу. У даній ситуації я використовую індивідуальний підхід, поділяю дітей на підгрупи: 1) діти, що мають певні навички в плаванні і 2) діти, що починають навчання. По своєму досвіду знаю, що в старшому дошкільному віці період адаптації до водяного середовища проходить швидше, ніж у дітей молодшого віку. Вони більш усвідомлено підходять до навчання. Процес навчання проходить значно інтенсивніше. Після того, як більшість новачків починають себе впевнено почувати у воді, я їх об’єдную в одну підгрупу. Навіть краще об’єднувати їх раніш, тому що приклад товаришів спонукає дітей швидше освоювати вправи.

Працюючи зі старшими дошкільниками, я більше займаюся удосконаленням придбаних навичок: ковзання, дихання, руху рук, ніг, уміле сполучення цих рухів у повній їхній координації.

Для того, щоб поставлена мною перед дітьми задача була виконана правильно, часто використовую показ. Демонструю сама дану вправу, залучаю до показу дитину, що добре плаває. У дітей відразу з'являється стимул до правильного виконання вправи і це дуже помітно.

У старшому віці все частіше звертаюся до вправ у залі сухого плавання. Тут я можу показати помилки, що найбільше часто зустрічаються в дітей і постаратися їх виправити.

Завдання даю всі ті ж, що й у середній групі, але збільшую число повторень, навантаження. Вправа на дихання — від 8 до 10 разів, ковзання — від 6 до 7 разів, ковзання з роботою ніг — від 5 до 6 разів, ковзання з дошкою і роботою ніг, вдих, видихнув у воду — від 5-6 разів по 8 метрів і т.д.

На цьому етапі дуже важливо поставити дітям техніку роботи ніг. Помилки, що часто зустрічаються в дітей, я виправляю спочатку на суші. Це сильне згинання ніг у колінному суглобі, від чого дитина не  пливе,  а стоїть на місці.

Кладу малят на гімнастичні мати і відпрацьовую роботу ніг від стегна нагору, збільшуючи чи зменшуючи темп. Потім —  те ж біля бортика басейну. Цю вправу повторюю на кожному занятті, але і не забуваю про вправу на дихання.

Поступово підводжу їх до того, щоб поєднати рухи ніг і дихання біля бортика, а потім їхнє сполучення. З кожним разом збільшую відрізки, що пропливаються дітьми. Використовую різні орієнтири — доплисти до цифри «3», «4», «5», «6», доплисти до зайчика, до прапорця і т.п.

У зв’язку з використанням мною вищевикладених методів і прийомів, наші діти освоюють програмні вимоги до кінця першого кварталу старшої групи, що дає мені можливість, використовуючи випереджальне навчання, запровадити відпрацьовування техніки плавання «кролем» на грудях, на спині, брасом.

Найскладніше — це поєднання роботи рук, ніг з подихом. Спочатку я дозволяю дітям працювати руками так, як їм зручно, а потім поступово привчаю   до   правильної   координації   руху   рук   у   кролі.    Для   цього використовую вправу „млин”, що проводжу на суші, а потім — у воді.

Гребкові рухи дітям дуже складно поєднати з роботою ніг і диханням. Вони часто забувають про один з рухів, а деякі не можуть відразу поєднати всі разом. Тому я не домагаюся від них занадто великої точності.

У своїй роботі для контролю виконання старшими дітьми навичок і    вмінь використовую розроблені нашим методистом контрольні завдання, а в підготовчій - використовую «Контрольно-аналітичну карту оцінки виконання дітьми основних плавальних рухів поквартально» (додаток Г).

Коли дошкільнята засвоїли цілісне плавання, можуть пливти самостійно 8-10 метрів, я використовую різноманітні ігри-естафети на удосконалення та закріплення навичок плавання.

Для того, щоб процес навчання не видався дитині одноманітним і викликав зацікавленість, пропоную дітям рухливі ігри на воді, які допомагають мені підтримувати веселу невимушену атмосферу. В іграх використовую різноманітні іграшки. Також для підтримки інтересу дітей під час занять вигадую різноманітні сюжетні ситуації. Наприклад: «Діти, сьогодні ми на занятті потрапимо на чарівне озеро», «Ми сьогодні — моряки, рибки і т.п.», «До нас сьогодні прийшов у гості казковий персонаж», або пропоную яку-небудь подорож.

Використовуючи ігри, я навчаю дітей грати з радістю, не боячись про­грашу, говорячи: «Якщо ти одержав задоволення від гри, то вже маєш перемогу». І завжди наголошую, що в грі важливий сам процес, бо ми не ставимо за мету вихова­ти великих майстрів спорту, а через гру виховуємо вольовий характер, уміння мислити.

Постійному прагненню дошкільнят до гри є відповід­не нейрофізіологічне підґрунтя - діти мають той рівень побудови рухів, що забезпечує термінові рухові відпові­ді. І цю особливість моторики малят слід постійно на­працьовувати й розвивати. Найкраще це можна зробити в ході ігрових дій. Важливо щоразу заохочувати успіхи дітей, давати змогу впевнитися у зростанні якісних по­казників, аби знали: сьогодні вони можуть і вміють біль­ше, ніж учора.

Використання елементів спортивних ігор сприяє формуван­ню та вдосконаленню життєво необхідних рухів, всебіч­ному фізичному розвитку та зміцненню здоров'я дитини, вихованню позитивних моральних і вольових якостей. Правильно підіб­рані спортивні ігри активно сприяють розвитку ор­ганізму дошкільників за умови вмілого керівництва ними, позитивно впливають на серцево-судинну, дихальну та інші системи, збуджують апетит і забезпечують міцний сон. Крім того, задовольняється потреба дітей у русі, збагачується їхній руховий досвід, закріплюються умін­ня та навички основних рухів ходьби, бігу, стрибків, рів­новаги тощо. Швидка зміна обставин під час гри при­вчає дитину доцільно обирати рухи відповідно до тієї чи іншої ситуації. Цінність ігор, безумовно, й у тому, що вони розвивають такі фізичні якості, як швидкість, сприт­ність, витривалість.

На кожному занятті дитина здобуває якусь першість, адже кожен може бути капітаном у чомусь, хоча б у перемозі над самим собою.

Так, згідно з програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», ми виховуємо кожну дитину, щоб вона вчилась свідомо будувати себе сама.

За останні два роки я самостійно вирішила розробити новий напрямок в роботі з дітьми в басейні — це заняття з елементами гідроаеробіки (програма «Афаліна» з досвіду роботи ДНЗ № 274 «Зайчатко» м. Запоріжжя).

Для того, щоб мої розробки були зрозумілі і дали певні результати, я провела кілька семінарів-практикумів для вихователів з ознайомлення з цією тематикою. На наших зустрічах розповіла про те, що таке гідроаеробіка, для чого потрібно нею займатися. Матеріалів і розробок ще мало, але я думаю, що це придатний і перспективний вид діяльності з дітьми і тому, я усе-таки вирішила його спробувати впровадити у своїй роботі з дітьми (додаток І).

Термін «аеробний» означає «той, що живе у повітрі» чи «той, що використовує кисень». «Гідро-» — вода. Отже, гідроаеробіка — це різні гімнастичні вправи у водяному середовищі без занурення голови у воду.

Під час виконання вправ у воді почергово напружуються та розслаблюються м’язи, що збільшує їх працездатність і силу. Заняття під музику розвивають у дітей почуття ритму, пластику рухів. Вони викликають у дітей позитивні емоції і великий інтерес.

У нашому дошкільному закладі однією з традиційних форм організації активного відпочинку дітей стало проведення свят і розваг як на воді, так і на суші. Участь у святах і розвагах допомагає дітям глибше усвідомити значення систематичних вправ у плаванні для досягнення  бажаних результатів, формує їхній інтерес до регулярних занять плаванням.

До них я завжди готуюся заздалегідь: ретельно підбираю цікаві естафети, ігри, готую необхідні атрибути, а також призи, медалі усім учасникам. У розвагах діти обов’язково показують уміння та навички, якими вони оволоділи.

Тематика розваг дуже різноманітна: «Джунглі кличуть», «Весела акваторія», «Мильні кульки», «Весела хвиля», «Грайливі бульбашки» тощо (додаток М).

Цікаво у нашому дошкільному закладі проходить «Свято Нептуна», яке теж стало традиційним. Крім вихованців і педагогів на ньому присутні й батьки. І діти, і дорослі стають активними учасниками театралізованого дійства, в якому естафети, ігри та змагання, спрямовані насамперед на створення у дітей радісного, піднесеного настрою, отримання ними задоволення від рухової діяльності у водному середовищі.

Робота з фізичного виховання дошкільників не була би цілісною, якщо б ми не співпрацювали з батьками. Досвід роботи показує, що не завжди і не всі батьки підтримують і схвалюють загартовування дітей, навчання їх плаванню. Деякі побоюються, що їх діти можуть застудитись і захворіти, інші - що з ними станеться якесь лихо. Причина цього явища - неосвіченість батьків, недооцінка ними значення плавання для зміцнення здоров'я дітей, незнання умов організації і методики проведення занять з плавання, а також невміння самих батьків плавати. Тому одним із складних питань в практиці є ставлення батьків до занять з плавання. На жаль, відсоток батьків, які не розуміють важливості занять з плавання для дошкільників, на початку моєї роботи в садочку був дуже високим. Але, здобувши деякий досвід, я зрозуміла, що з цим можна боротися.

Щоб довести батькам помилковість такого ставлення було проведено анкетування (додаток Б). На основі результатів анкетування розроблені план роботи з батьками - це: бесіди, консультації, семінари, круглі столи з батьками (додаток Є). Також на початку навчального року проводжу відкриті заняття з плавання та фізичної культури для батьків у кожній віковій групі (додаток З). Крім цього в нашому садочку кожен квартал проводяться «День відкритих дверей», свята на воді, під час яких батьки можуть бачити роботу інструктора з плавання на власні очі і задавати йому питання.

Проводжу веселі фізкультурні розваги та змагання за участі дітей і їхніх батьків. Така спільна діяльність значно підвищує інтерес дітей до рухової діяльності, занять фізичною культурою, сприяє формуванню дружніх партнерських стосунків між дошкільним навчальним закладом та родинами вихованців.

Діти — головна цінність нашого життя, його зміст і продовження. Лише спільними зусиллями з родиною ми можемо виховати дітей здоровими, добрими, розумними.

В своїх бесідах з батьками надаю поради та рекомендації, що діти у подальшому своєму житті повинні обов’язково займатися спортом або фізичною культурою, бо мають на те хист.

Я сама регулярно відвідую басейн, займаюсь фізичними вправами на стадіоні. Коли зустрічаю вихованців на блакитних доріжках басейну та бігових доріжках стадіону, то мене це дуже тішить. Бо це доводить, що моя праця була не даремною. Я дуже пишаюся своїми вихованцями.

Кожного року наші діти приймають активну участь у районних фізкультурних змаганнях «Крок за кроком» серед дітей старшого дошкільного віку. У 2011 році зайняли І місце, а у 2012 та 2015 – ІІ місце. У 2014 році Царинна Даріна отримала титул «Кращий капітан».

Наші вихованці та випускники дошкільного закладу не припиняють активно займатися фізичною культурою та спортом, відвідують різноманітні спортивні та танцювальні секції.

Серед наших  вихованців є призери чемпіонатів світу та Європи з вільної боротьби  та синхронного плавання. Буряк Кіра (4 роки) – професійно займається спортивною гімнастикою, Волк Дар’я (10 років) – двічі чемпіонка світу з сучасних танців, Кузьменок Злата (4 роки) – призер чемпіонату України з фігурного катання, Бикова Ганна (10 років) -  призер чемпіонату України з художньої гімнастики, Ріхард Артур (14 років) – майстер спорту з боротьби, Царинна Діана (7 років) – неодноразова призерка чемпіонату України зі спортивних танців, Гук Карина (7 років) – чемпіонка України з катання на роликах.

Не знаю, ким ці діти виростуть, але сподіваюся, що дружити зі спортом і впевнено почувати себе у житті вони будуть завжди.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ

 

Діти дошкільного віку повністю залежать від дорослого (батьків, педагогів). Тому їх приклад, спосіб життя, поведінки є одним із найпотужніших важелів впливу на дитину. Дитина не стоїть перед дилемою – який спосіб життя їй вибирати. Вона живе у тому просторі, який об’єктивно склався та суб’єктивно створений дорослими.

Тому створення в кожному дошкільному навчальному закладі здоров’язбережувального освітнього простору залежить від самих педагогів, від рівня їх культури здоров’я, від почуття відповідальності за зміцнення здоров’я своїх вихованців, активної позиції, відкритості новому досвіду. Реалізація системного підходу до застосування здоров’язбережувальних методик виховання у системі роботи дошкільного навчального закладу залежить від спільної, активної, скоординованої діяльності усього педагогічного колективу, а також від спільних зусиль педагогів і родини, спрямованих на оздоровлення дітей в умовах дошкільного закладу і вдома.

Таким чином, вибір будь-якої здоров’язбережувальної методики (елементи художньої гімнастики, пальчикової (вправи, ігри, картинки), дихальної та звукової гімнастики,  психогімнастики (вправи, ігри, етюди, пантоміми), вправи на масажних доріжках та килимках, гімнастика з елементами силових вправ, елементи авторської системи фізичного виховання М.М. Єфименка,  вправи на степ-платформах, елементи аквааеробіки) має бути не просто формальним, аби урізноманітнити планування освітньо-виховного процесу, а виваженим, продуманим, що вписується у систему роботи чи доцільний у застосуванні під час проведення тієї чи іншої форми роботи з дітьми. Слід пам’ятати, що вибір та проведення оздоровчого заходу – це не данина нововведенням в освіті, це не підвищення рейтингу свого закладу, не нова оболонка застарілих методів впливу на сучасних дітей, а умова збереження і зміцнення здоров’я дітей та покращення якості дошкільної освіти.

Не завжди і не всі батьки підтримують і схвалюють загартування дітей, навчання їх плаванню. Деякі ще побоюються, що їх діти можуть застудитись і захворіти, інші – що з ними станеться якесь лихо. Причина цього явища – неосвіченість батьків, недооцінка ними значення плавання для зміцнення здоров’я дітей, незнання умов організації і методики проведення занять з плавання, а також невміння самих батьків плавати.

Аналіз результатів моєї роботи свідчить, що безсистемне та епізодичне використання оздоровчих технологій призводить до відсутності цілісності в організації здоров’язбережувального простору, перспективи подальшого вдосконалення.

Тому я всі свої зусилля та знання спрямовую на розповсюдження здорового способу життя, пропаганду фізичної культури серед дітей та дорослих.

Для того, щоб це зрозуміли батьки, намагаюся тісно з ними співпрацювати. Проводжу анкетування, бесіди, консультації, приймаю участь у батьківських зборах, пропоную різну літературу, кожен квартал для батьків роблю «День відкритих дверей» тощо.

Недарма лікарі всього світу прийшли до висновку, що немає більш універсального, надійного та простого засобу попередження захворювань, ніж фізична культура. Плавання, фізичні вправи дарують нам радість, рухів, легкість, бадьорість, а врешті-решт — здоров'я.

Не кожен з дітей у подальшому своєму житті стане спортсменом. Але ж кожен повинен розуміти, що рух, заняття фізичною культурою допоможе йому дбати про своє здоров’я та зберегти життя.

Я не ставлю за мету виховати великих майстрів спорту. А через рух виховую вольовий характер, уміння мислити. Адже кожен може бути переможцем над самим собою!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Базовий компонент дошкільної освіти / Науковий керівник: А. М. Богуш // Богуш А. М., Бєлєнька Г.В., Богініч О. Л. та ін. - К.: Видавництво, 2012. - 26 с.

2. Васильєв В.С. Обучение детей плаванию. — М.: Физкультура и спорт, 1989. – 176 с.

3. Вільчковський Е. Критерії оцінювання стану здоров’я, фізичного розвитку та рухової підготовленості дітей дошкільного віку. – К., 1998. – 196 с.

4. Вільчковський Е. Рухливі ігри в дитячому садку. – К., 1989. – 2012 с.

5. Вільчковський Е. С., Денисенко Н. Ф. Організація рухового режиму
у дошкільних навчальних закладах: Навчально-методичний посібник. —
Тернопіль: Мандрівець, 2008. –  128 с.

6. Вільчковський Е., Курок О. Теорія і методика фізичного виховання дітей
дошкільного віку: Навч. посіб. — Сми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 428 с.

7. Денисенко Н.Ф. Оздоровчі технології в освітньому процесі // До­шкільне виховання. — 2004. — № 12. — С. 4-6.

8. Денисенко Н.Ф. Управління системою фізичного виховання дітей у
дошкільних навчальних закладах. — Запоріжжя, ЛІПС, 2001. – 258 с.

9. Денисенко Н. Ф., Аксьонова О.П. Через рух - до здоров’я дітей: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 88 с.

10. Державна Національна програма «Освіта» (Україна XXI ст.). — К.:
Райдуга, 1994.

11. Дошкільне тіловиховання. Вплив рухової активності на здоров’я дитини дошкільного віку. / Автори-упорядники: Л.В. Калузька, З.В. Калузький, М.М. Гуменюк. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 184 с.

12. Дубогай О. Фізкультура як складова здоров’я та успішного навчання дитини. – К.: Вид. дім. «Шкільний світ», 2006. – 128 с.

13. Закон України «Про дошкільну освіту». - К., 2001.

14. Закон України «Про охорону дитинства». – К., 2001.

15. Коротков И. Игры на воде. — М., 1981. – 132 с.

16. Левин Г. Плавание для малышей. Перевод с нем. — М., 1974. – 182 с.

17. Лейнус X. Игры для детей различного возраста. - Плавание. - 1977. - Выпуск 1. – 132 с.

18. Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» / авт. кол. / Мін. осв. і наук., мол. та спорту України, Головн. упр. осв. і наук. викон. орг. Київміськради (КМДА), Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - 3-є вид., доопр. та доп. - К.: ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. - 400 с.

19. Методические рекомендации  по  организации  обучения  плаванию  детей дошкольного возраста. / Республиканский     методический     кабинет дошкольного воспитания/ — К., 1988. – 128 с.

20. Мухин В.Н., Радыгин Ю.И. Плавание — здоровье детей.  К.: Здоров’я, 1988. – 146 с.

21. Національна Доктрина розвитку освіти України у ХХІ  ст. // Бюлетень: Програма підтримки вироблення стратегії реформування освіти. – 2001. - № 1.

22. Осокина Т.И. Как научить детей плавать. - М.: Просвещение, 1991. – 156 с.

23. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском саду. — М.: Просвещение, 1991. – 176 с.

24. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». – К., 2012. – 66 с.

25. Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» / авт. кол. / Мін. осв. і наук., мол. та спорту України, головн. упр. осв. і наук. викон. орг.  Київміськради (КМДА), Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - 3-є вид., доопр. та доп. - К.: ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. - 492 с.

26. Семенов Ю.А. Навык плавания — каждому. — М.: Физкультура и спорт, 1988. – 122 с.

27. Фізичне виховання, основи здоровя та безпеки життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку: навч.-меод. посібник / О.Л. Богініч, Н.В. Левінець, Л.В. Лохвицька, Л.А. Сварковська. – К.: Ґенеза, 2013. – 128 с.

28. Черняев З.Г., Топоров В.Н. Как научить детей плавать. — К.:  Радянська школа, 1987. – 128 с.

29. Чистякова М.И. Психогимнастика / Под ред. М. И. Буянова. – М.: Просвещение, 1990. – 128 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А

СЛОВНИК

 

Активний відпочинок - відпочинок за рахунок зміни видів діяльності, наприклад, зміна розумової діяльності фізичною і навпа­ки.

Атрофія - зменшення розміру чи маси тканини тіла, наприклад, м'язова атрофія внаслідок бездіяльності.

Витривалість - здатність протистояти стомлюваності. Розрізняють м'язову і кардіореспіраторну (аеробну чи загальну) витривалість.

Гідроаеробіка — це різні гімнастичні вправи у водяному середовищі без занурення голови у воду.

Гіподинамія — зменшення м'язових зусиль, які затрачаються на фізичну роботу. Характеризується зниженням діяльності всіх органів, систем і розладом їхніх взаємозв'язків в організмі.

Гіпокінезія - обмежена рухова активність організму, яка зумов­лена малорухомим способом життя.

Гнучкість - це морфофункціональні властивості опорно-рухового апарату, які визначають амплітуду різноманітних рухів людини.

Дихальна система (ДС) - органи, що забезпечують цирку­ляцію повітря і газообмін між повітрям, яке надходить у легені з кров’ю. До органів ДС належать порожнина носа, глотка, гортань, трахея, бронхи, легені.

Завершальна розминка - легка рухова активність після за­вершення тренувального заняття. Дозволяє м'язам ніг продовжувати перекачувати кров у напрямку серця, у той час як при різкому припи­ненні вправи кров скупчується в області ніг.

Загартування - комплекс заходів, які спрямовані на підви­щення функціональних резервів організму і його стійкості до неспри­ятливих умов довкілля. Загартовування можна розглядати як адапта­цію, яка досягається шляхом систематичного багаторазового впливу того чи іншого фактора на організм.

Здоровий спосіб життя - типова сукупність форм і способів повсякденної життєдіяльності особистості, заснована на культурних нормах, цінностях, сенсі діяльності, яка зміцнює адаптивні можли­вості організму.

Здоров’я - нормальний стан людини, який відображає його пов­не фізичне, психічне і соціальне благополуччя і забезпечує повноцін­не виконання трудових, соціальних і біологічних функцій.

Здоров’я – це стан повного фізичного, розумового і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб чи фізичних вад (визначення Всесвітньої організації охорони здоров’я).

Культура фізична - одна із складових частин загального виховного процесу, спрямована на фізичний розвиток, зміцнення здоров'я і продовження життя людини.

Фізичне виховання починається з перших днів життя дитини. Воно поєднує у собі гігієнічний догляд, правильне і раціональне харчування, перебування на свіжому повітрі, загартування. Метою його є також підвищення працездатності, розвиток волі, розуму, особистості в цілому.

Масаж — механічна дія спеціальними прийомами (погладжуван­ня, розминання, розтирання та ін.) з певною силою і в певній послі­довності.

Масаж має на організм різноманітний вплив: посилює приплив крові до м'язів і тим поліпшує їх живлення, розширює капіляри, посилює тепловіддачу і поліпшує приплив лімфи, цим сприяє вивіль­ненню м'язів від втоми.

М'язова діяльність аеробного характеру - м'язова діяльність середньої інтенсивності, під час якої великі м'язові групи забез­печуються енергією за допомогою аеробних процесів.

М'язова діяльність анаеробного характеру - м'язова діяльність високої інтенсивності, під час якої потреби в енергії пере­вищують здатність виконати аеробну роботу.

Принцип індивідуалізації - теорія, відповідно до якої будь-яка програма фізичних навантажень повинна враховувати індивідуальні можливості кожної особи, яка займається фізичними вправами.

Ритміка (ритмічна гімнастика) - система фізичних вправ, виконуваних у супроводі музики, що має на меті розвиток у дітей музично-естетичного сприйняття, почуття ритму, музичної нам'яті та слуху, уваги, м'язової волі, пластичної виразності рухів.

У заняття ритміки входять гімнастичні, танцювальні, імітаційні рухи, стрибки, біг, які сприяють фізичному розвиткові дітей, вироб­ленню у них правильної постави, координації рухів та координування у просторі. Ритмічні рухи під музику удосконалюють процеси галь­мування у дітей, виховують дисциплінованість, загальну організо­ваність.

Розминка  - комплекс підготовчих вправ, що їх виконують для підвищення працездатності перед тренувальним заняттям.

Рухова активність - природна і спеціально організована рухова діяльність людини. Оптимальна рухова активність забезпечує розвиток і вдосконалення різноманітних процесів життєдіяльності, підтримання і зміцнення здоров'я.

Спорт - складова фізичної культури, засіб і метод фізичного виховання, заснований на використанні змагальної діяльності і під­готовці до неї, у процесі чого порівнюються й оцінюються потенційні можливості людини.

Степ-аеробіка — це тренування, в основу якого покладено різні способи спуску та підйому на спеціальну степ-платформу.

Стомлюваність (при м'язовій діяльності) - особливий вид функціонального стану людини, який тимчасово виникає під впливом тривалої чи інтенсивної роботи і призводить до зниження її ефектив­ності.

Стрес - сукупність неспецифічних змін, які виникають в ор­ганізмі під впливом сильних чи тривалих подразників. При цьому розвивається комплекс змін, названий Г. Сельє загальним адаптацій­ним синдромом.

Тренованість - рівень працездатності особи, яка займається фізичними вправами. Тренованість підвищується при систематичних тренуваннях та знижується після їх припинення.

Тренування - вправи, що їх виконують регулярно протягом ми  періоду часу.

Фізична підготовленість - рівень розвитку рухових якостей (сили, швидкості, витривалості, працездатності) та рухових нави­чок.

Фізичне виховання - педагогічний процес, спрямований на формування фізичної культури особистості в результаті педагогічних дій і самовиховання.

Фізичне навантаження - основний фактор, який обумовлює ступінь виливу тренувального заняття на організм.

Фізичні (рухові) якості - певні сторони рухових здібностей людини — сила, витривалість, швидкість, гнучкість, спритність (коор­динаційні можливості).

Фізичний розвиток - комплекс морфофункціональних показ­ників, який визначає віковий рівень розвитку людини і містить сома­тичні (довжина тіла і кінцівок, маса тіла тощо), соматоскопічні (фор­ма грудної клітки, спини, ніг, постава тощо), фізіометричні (життєва ємність легень, кистьова та станова динамометрія) характеристики організму.

Швидкісні здібності людини - це комплекс функціональних властивостей, які забезпечують виконання рухових дій за мінімальний час.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Анкета для батьків з питань фізичного виховання та розвитку дітей

 

1. Прізвище, ім'я дитини _______________________________________

2. Вік дитини__________________________________________________         

3. Як часто Ваша дитини хворіє на простудні захворювання?_______

4. Чи підтримує Ваша родина здоровий спосіб життя? Як?_________

______________________________________________________________

Якщо «ні»,  то поясніть причину:

·                    немає часу;

·                    немає бажання;

·                    нехай цим займаються спеціалісти;

·                    мені це не потрібно;

·                    моїй дитині це не потрібно;

·                    інші причини.

5. Чи є у Вас вдома місце для занять фізичними вправами?_________

6. Купуючи іграшки та ігри дитині, Ви сподіваєтесь, що вони допоможуть:

·                    зайняти дитину малорухливою грою;

·                    розвинути розумові якості дитини;

·                    розвинути фізичні якості (швидкість, силу, спритність, витривалість) дитини.

7. Чи купуєте Ви своїй дитині спортивний інвентар? Вкажіть, який саме__________________________________________________________

8. Чи дотримуєтеся Ви у сім’ї певного режиму дня? ________________

9. Як побудовано режим харчування у Вашій сім'ї?_________________

10. Чи задоволені Ви фізичним вихованням дитини у дошкільному закладі?_______________________________________________________

11. Чи вважаєте Ви свою сім'ю спортивною?________________________

12. Як відпочиває Ваша родина під час свят та вихідних днів? ______________________________________________________________

13. Побажання Вашої родини для спільної роботи з дошкільним закладом у напрямі зміцнення здоров'я та фізичного розвитку Вашої дитини: ________________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

 

Дякуємо за співпрацю!

 

 

 

 

 

 

Анкета для вихователів з питань роботи з батьками щодо фізичного розвитку дітей

 

1. Які форми роботи з батьками найбільш актуальні для Вас? _____________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2..  Як часто хворіють діти Вашої групи простудними захворюваннями?

- часто (2-3 дитини кожного тижня);

- рідко (1-2 дитини на місяць);

- дуже рідко (1-2 дитини на квартал та менше).

3. .  Які форми роботи з батьками, на Вашу думку, найбільше підходять для фізичного виховання дошкільників? Чому? _____________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

4. Які питання, що стосуються збереження здоров'я та фізичного розвитку  дошкільників, найчастіше викликають труднощі або інтерес у батьків? Вкажіть їх.

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

5. Чи легко Вам задовольнити інтерес батьків з певної теми, чи Вам потрібен час для підготовки більш компетентної та повної відповіді? _________________________________

_________________________________________________________________________

6. Узагальніть інформацію про батьків Вашої групи за такими даними:

- освіта (вища, загальна спеціальна, повна загальна, неповна загальна) ______________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

- стаж сім і:

молода сім'я _____________________________________________________________

сім я середнього сімейного віку _______________________________________________

- наявність спортивних захоплень у родині:

спортивна сім'я ________________________________________________________

сім'я, що займається фізичними вправами _________________________________

сім'я байдужа до спорту та фізичної культури  __________________________________

Дякуємо за співпрацю!

Анкета для батьків щодо відвідування басейну

 

1. П.І.Б.  батьків ____________________________________________________

2. Вік дитини______________________________________________________ 

3. Чи вмієте Ви самі плавати? (Якщо ні, чи бажаєте навчитись?) __________________________________________________________________

4. Чи плануєте Ви відвідування басейну Вашою дитиною?

__________________________________________________________________

5. Якщо ні, то за якою причиною?

__________________________________________________________________

6. Ваші побажання з організації роботи басейну.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

 

 

Дякуємо за співпрацю!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток В

Аналіз стану здоров’я вихованців

 

№ з/п

Кількість

2012/2013 н. р.

2013/2014 н. р.

2014/2015 н. р.

2015/2016 н. р.

1.

дітей за мережею

314

287

294

294

2.

дітей І групи здоров’я

154/49%

146/51%

159/54%

152/52%

3.

дітей ІІ групи здоров’я

156/50%

133/46%

126/43%

131/44%

4.

дітей ІІІ групи здоров’я

4/1,3%

8/3%

9/3%

11/4%

5.

дітей на диспансерному обліку

52/16,6%

69/24%

65/22%

73/25%

6.

дітей, які мають надмірну вагу

4/1,3%

3/1%

3/1%

2/0,7%

7.

дітей, які мають дефіцит ваги

2/0,6%

3/1%

2/0,7%

3/1%

 

Результати аналізу поглибленого медичного огляду вихованців старшого дошкільного віку

№ з/п

Кількість

2012/2013

н. р.

2013/2014

н. р.

2014/2015

н. р.

1.

дітей старшого дошкільного віку за мережею

82

78

75

2.

дітей старшого дошкільного віку, які пройшли медичний огляд

82

78

75

3.

груп для дітей старшого дошкільного віку

4

4

3

дітей, у яких виявлено вади та захворювання (за результатами медичних обстежень):

 

 

 

4.

серцево-судинної системи

8/10%

6/8%

5/7%

5.

нервової системи

5/6%

4/5%

3/4%

6.

кістково-мʼязової системи

11/13%

12/15%

22/29%

7.

органів дихання

8/10%

9/11%

5/7%

8.

органів зору

7/8%

4/5%

2/3%

9.

статевих органів

5/6%

3/4%

-

10.

віраж туберкульозний

3/4%

2/3%

2/3%

11.

тяжкі вади мови

1/1%

-

-

 

 

 

 

Додаток Г

Моніторинг

 

Загальний рівень володіння дітьми плавальних рухів

3-4 рік життя

2012/2013 н. р.

2013/2014 н. р.

2014/2015 н. р.

Високий рівень ~52%

Середній рівень ~27%

Достатній рівень ~25%

Високий рівень ~58%

Середній рівень ~36%

Достатній рівень ~6%

Високий рівень ~65%

Середній рівень ~30%

Достатній рівень ~5%

 

4-5 рік життя

 

Високий рівень ~44%

Середній рівень ~39%

Достатній рівень ~17%

Високий рівень ~45%

Середній рівень ~36%

Достатній рівень ~19%

Високий рівень ~53%

Середній рівень ~32%

Достатній рівень ~15%

 

5-6 рік життя

 

Високий рівень ~45%

Середній рівень ~26%

Достатній рівень ~29%

Високий рівень ~53%

Середній рівень ~27%

Достатній рівень ~20%

Високий рівень ~59%

Середній рівень ~27%

Достатній рівень ~14%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обстеження фізичного стану вихованців ДНЗ № 24

за 2014/2015 н. р.

 

Біг 90 м

В-29д.~38,2%

С-40д.~52,6%

Д-7д.~9,2%

Піднімання тулуба з положення лежачи на спині за 30с.

В-48д.~63,2%

С-25д.~32,9%

Д-3д.~3,9%

Кидок тенісного мяча зручною рукою

В-41д.~53,9%

С-30д.~39,5%

Д-5д.~6,6%

Швидкісний біг 30 м/с

В-44д.~57,9%

С-26д.~34,2%

Д-6д.~7,9%

Стрибок у довжину з місця

В-63д.~82,9%

С-13д.~17,1%

Д-0д.~0%

Гнучкість, нахили тулуба вперед

В-57д.~75%

С-17д.~22,4%

Д-2д.~2,6%

Човниковий біг 3*10 м/с

В-29д.~38,2%

С-40д.~52,6%

Д-7д.~9,2%

Плавання

В-49д.~64,5%

С-20д.~26,3%

Д-7д.~9,2%

Стрибок угору з місця

В-63д.~82,9%

С-13д.~17,1%

Д-0д.~0%

Стрибок у довжину з розбігу

В-34д.~44,7%

С-37д.~48,7%

Д-5д.~6,6%

Загальний В показник~601,4~60,1%

Загальний С показник~343,4~34,4%

Загальний Д показник~55,2~5,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники оцінювання рівня плавальної підготовленості дітей

молодшого віку

 

 

№ з/п

 

 

П. І. дитини

 

 

Стать

Вправи

Пускання бульбашок

«Крокодил»

Початок  року

Наприкінці  року

Початок  року

Наприкінці  

року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Оцінювання у балах – «3», «4», «5».

 

 

 

Показники оцінювання рівня плавальної підготовленості дітей середнього віку

 

 

№ з/п

 

 

П. І. дитини

 

 

Стать

Вправи

Вдих-видих без зупинки

«Зірочка» на грудях

Ковзання на грудях

Плавання з дошкою на грудях, ноги «кролем»

Плавання з дошкою на спині, ноги «кролем»

Початок  

року

Наприкін-

ці  року

Початок  року

Наприкін-

ці  року

Початок  

року

Наприкін-

ці  року

Початок  

року

Наприкін-ці  року

Початок  

року

Наприкін-

ці  року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Оцінювання у балах – «3», «4», «5».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники оцінювання рівня плавальної підготовленості дітей старшого віку

 

 

№ з/п

 

 

П. І. дитини

 

 

Стать

Вправи

Вдих-видих без зупинки

«Зірочка»

на грудях

«Зірочка»

на спині

Ковзання на грудях

Ковзання

на спині

Плавання

«кролем»

на грудях

Плавання

«кролем»

на спині

 

Занурювання на глибину

Початок

року

Наприкін-

ці  року

Початок  року

Наприкін-

ці  року

Початок

року

Наприкін-

ці  року

Початок

року

Наприкін-

ці  року

Початок

року

Наприкін-

ці  року

Початок

року

Наприкін-

ці  року

Початок

року

Наприкін-

ці  року

Початок

року

Наприкін-

ці  року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Оцінювання у балах – «3», «4», «5».

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Д

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

ІНСТРУКТОРА З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 24

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

НА 2015/2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень

Дата

Заходи

Групи

І тиждень

01.09-04.09.2015

День здоров’я «До нас завітав Мийдодир»

Усі групи дошкільного віку

ІІ тиждень

07.09-11.09.2015

Спортивна розвага «Віночок рухливих ігор». День відкритих дверей у басейні

Усі групи дошкільного віку

ІІІ тиждень

14.09-18.09.2015

Діагностика рівня навичок дітей з плавання на початку року

Усі групи дошкільного віку

ІV тиждень

21.09-25.09.2015

Фізкультурне свято «Ми сильні, ми вмілі, ми ловкі та кмітливі»

Групи старшого віку

V тиждень

28.09-30.09.2015

Спортивний марафон

Групи середнього  та старшого віку

Жовтень

І тиждень

01.10-02.10.2015

Діагностика рівня навичок дітей з фізичної культури на початку року

Групи старшого віку

ІІ тиждень

05.10-09.10.2015

Спортивна розвага «Осіння подорож»

Групи молодшого віку

ІІІ тиждень

12.10-16.10.2015

Тиждень здоров’я «Веселі старти»

Усі групи дошкільного віку

ІV тиждень

19.10-23.10.2015

День здоров’я «Школа екстремальних ситуацій»

Групи старшого віку

V тиждень

26.10-30.10.2015

Розвага «Мильні кульки»

Усі групи дошкільного віку

Листопад

І тиждень

02.11-06.11.2015

Спортивна розвага «В лісі, в лузі ти гуляй та веселий настрій май»

Групи молодшого та середнього віку

ІІ тиждень

09.11-13.11.2015

Спортивна розвага «Фізкультхвилинка для Іванка та Даринки»

Групи середнього  та старшого віку

ІІІ тиждень

16.11-20.11.2015

День здоров’я «Мандрівка у країну  здоров’я з 

годинником»

Групи старшого віку

ІV тиждень

23.11-27.11.2015

Ігри-розваги у воді «Весела хвиля»

Усі групи дошкільного віку

V тиждень

30.11.2015

Спортивна розвага «Мавпочки, зайчата — дружні всі малята»

Групи молодшого віку

Грудень

І тиждень

01.12-04.12.2015

Спортивна розвага «Подорож до зимового лісу»

Групи старшого віку

ІІ тиждень

07.12-11.12.2015

Спортивна розвага «Веселі старти»

Усі групи дошкільного віку

ІІІ тиждень

14.12-18.12.2015

День здоров’я «Будь сильним, сміливим, спритним»

Групи молодшого віку

ІV тиждень

21.12-25.12.2015

Розвага «Про вогонь потрібно знати, з ним не можна жартувати»

Групи старшого віку

V тиждень

28.12-31.12.2015

Ігри-розваги у басейні «Грайливі бульбашки»

Усі групи дошкільного віку

Січень

І тиждень

04.01-08.01.2016

Розвага «Наш друг світлофор»

Групи старшого віку

ІІ тиждень

11.01-15.01.2016

Тиждень здоров’я «Про здоров’я треба знати, про здоров’я треба дбати»

Середня  та старша група

ІІІ тиждень

18.01-22.01.2016

Конкурс ранкової гімнастики «Вранці вставай — зарядку починай»

Групи старшого віку

ІV тиждень

25.01-29.01.2016

Спортивна розвага «Кришталева зимонька»

Групи середнього віку

Лютий

 

І тиждень

01.02-05.02.2016

Спортивна розвага «Я морозу не боюсь»

Групи молодшого віку

ІІ тиждень

08.02-12.02.2016

Спортивна розвага «Зимові старти»

 

 

Групи старшого віку

ІІІ тиждень

15.02-19.02.2016

Розваги та ігри у басейні

Усі групи дошкільного віку

ІV тиждень

22.02-26.02.2016

День здоров’я «Пустощі снігової баби»

Групи середнього віку

V тиждень

29.02.2016

Спортивна розвага «Ми — маленькі козаки»

Групи молодшого віку

Березень

І тиждень

01.03-04.03.2016

День здоров’я «Подорож з лікарем Айболитєм»

Групи старшого віку

ІІ тиждень

07.03-11.03.2016

Спортивна розвага «Масляна»

Усі групи дошкільного віку

ІІІ тиждень

14.03-18.03.2016

Спортивна розвага «Ми - спортсмени»

Групи середнього віку

ІV тиждень

21.03-25.03.2016

Ігри-розваги на свіжому повітрі

 

Усі групи дошкільного віку

V тиждень

28.03-31.03.2016

Тиждень здоров’я «У здоровому тілі – здоровий дух»

Усі групи дошкільного віку

Квітень

І тиждень

01.04-08.04.2016

День здоров’я «Весна прийшла»

Групи старшого віку

ІІ тиждень

06.04-10.04.2015

Спортивна розвага «Про лінь забувай — про здоров’я дбай!»

Групи середнього віку

ІІІ тиждень

11.04-15.04.2016

 

Тиждень здоров’я «Веселі старти». День відкритих дверей у басейні

Усі групи дошкільного віку

ІV тиждень

18.04-22.04.2016

Діагностика рівня навичок дітей з плавання на прикінці року

Усі групи дошкільного віку

V тиждень

25.04-29.04.2016

Розваги з м’ячем, ігри-вправи на лазіння, збереження рівноваги

 

Усі групи дошкільного віку

Травень

І тиждень

02.05-06.05.2016

Прийняття та оцінка тестів з фізичної підготовленості дітей

Групи старшого віку

ІІ тиждень

10.05-13.05.2016

Розвага «Мандрівка до країни дорожніх знаків»

Групи старшого віку

ІІІ тиждень

16.05-20.05.2016

Спортивна розвага «Мандрівка до лісу»

Групи молодшого та середнього віку

ІV тиждень

23.05-27.05.2016

Спортивна розвага «Цирк у дитячому садку»

Групи молодшого віку

V тиждень

30.05-31.05.2016

Спортивне свято «До нас завітало літо!»

Групи середнього віку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Є

Консультація для педагогів

«Організація безпечного проведення занять з фізичної культури влітку»

 

Влітку сама природа створює найбільш сприятливі умови для фізичного розвитку та загартування дитячого організму. Діти весь час перебувають на свіжому повітрі: граються, спостерігають, малюють, досліджують і, звичайно, багато рухаються. Заняття фізичними вправами на свіжому повітрі сприяють зміцненню дитячого організму, але дорослим слід завжди пам'ятати про безпеку дітей.

Проведення занять з фізичної культури на свіжому повітрі та використання оздоровчих сил природи сприяє зміцненню здоров'я дітей та забезпечує виконання одного з найважливіших завдань фізичного виховання — удосконалення функціональних систем та загартування дитячого організму. Адже висока рухова ак­тивність на повітрі посилює роботу серця та легенів, забезпечує по­стачання кисню органам та тканинам, стимулює та удосконалює діяльність усіх систем організму, зокрема центральної нервової сис­теми. А метеоумови, що постійно змінюються (температура, воло­гість повітря, вітер тощо), у поєднанні з фізичними вправами сприя­ють комплексному загартуванню дітей.

Створення умов для проведення занять з фізичної культури

Ефективність проведення занять з фізичної культури, рух­ливих та спортивних ігор на вулиці, спортивному майданчику залежить від створення відповідних умов у дошкільному закладі. Завідувач та вихователь-методист дошкільного закладу мають забезпечити правильний підбір фізкуль­турного обладнання і розмістити його на спортивному та групових майданчиках за­кладу так, щоб воно відповідало педагогіч­ним, гігієнічним, естетичним вимогам та анатомо-фізіологічним особливостям дітей різ­них вікових груп.

Головна вимога до фізкультурного об­ладнання — безпечність виконання вправ з його використанням, виключення можливості дитячого травматизму та нещасних випадків. Вихователь та інструктор з фізкультури перед початком занять обов'язково мають перевірити якість обладнання, його стійкість та міцність.

З метою правильної організації занять у дошкільному закладі під час літнього періоду необхідно провести попередню роботу з вихо­вателями, помічниками вихователів, медични­ми сестрами, скажімо, семінари-практикуми – 1-2 заняття. У зміст семінарів-практикумів слід включити такі питання:

- організація та методика проведення занять з фізичної культури на свіжому повітрі;

- створення безпечних умов для ефек­тивного проведення занять з фізичної
культури на спортивному та групових майданчиках;

- забезпечення індивідуального підходу до дітей з різним рівнем здоров'я;

- організація медико-педагогічного конт­ролю за проведенням та  ефективністю занять з фізичної культури.

Для забезпечення загартування дитячого організму під час проведення занять з фізичної культури у літній період дуже важливо правиль­но підібрати одяг для дітей. Гігієнічні вимоги до спортивного одягу передбачають забезпечення дитині свободи рухів та оптимальної терморегу­ляції. Тому одяг має відповідати зросту та повно­ті дитини, а також — температурі повітря на вулиці, щоб запобігти як надмірному перегріванню, так і переохолодженню дитячого організ­му. З метою забезпечення оптимальної терморегуляції не рекомендо­вано використовувати одяг із синтетичних тканин.

Для безпечного виконання фізичних вправ дитиною важливе значення має її взуття. Воно мас бути легким і зручним. Основними вимогами до спортивного взуття є:

- наявність деталей, які фіксують стопу відносно до підошви
(ремінчики, шнурки, липучки тощо);

- високий зап'яток;

- твердий закритий внутрішній край;

- підбор заввишки 1—2 см;

- гнучка, легка, товста, пружна підошва з м'яким супінатором;

- широкий носок, який не здавлює пальці.

Методичні рекомендації щодо проведення занять з фізичної культури влітку

У теплу пору року всі заняття з фізичної культури проводяться на спортивному майданчику у першій половині дня. Для занять мож­на добирати практично всі фізичні вправи та ігри, які пропонує про­грама з фізичної культури для кожної вікової групи.

Під час проведення занять на свіжому повітрі у повній мірі ви­користовують вправи, спрямовані на розвиток витривалості, зокрема: біг, стрибки, рухливі та спортивні ігри, естафети. Ці вправи сприяють розширенню функціональних можливостей серцево-су­динної та дихальної систем, удосконаленню діяльності центральної нервової системи, а отже сприяють загальному зміцненню здоров'я та збільшенню працездатності організму.

Структурно заняття з фізичної культури поділяються на три частини:

- підготовча;

- основна;

- заключна.

Підготовча частина заняття починається з шикування на майдан­чику та різних видів ходьби, під час якої діти виконують 2-3 вправи на увагу та 3-5 дихальних вправ. Після нетривалої ходьби — повіль­ний біг по периметру майданчика протягом 2-4 хв. залежно від віку дітей. У цій частині заняття здійснюється підготовка до наступної ін­тенсивної м'язової діяльності та навчання більш складних рухів. Щоб «розігріти» всі групи м'язів і підготувати їх до виконан­ня основних рухів, проводять комплекс загальнорозвивальних вправ. Силу фізичного на­вантаження під час виконання дітьми загальнорозвивальних вправ слід дозувати, добира­ючи вправи за складністю, ре­гулюючи темп їх проведення та кількість повторень кожної вправи. Для дітей середньої та старшої груп вправи слід по­вторювати 6- 8 разів залежно від умінь дітей та їхньої фізич­ної підготовленості.

Велику увагу слід при­діляти правильному дихан­ню дітей та якості виконання вправ, оскільки вони сприяють удосконаленню координації рухів та зміцненню різних груп м'язів, а відтак — формуванню правильної постави, розвитку склепіння стопи дитини тощо.

Після виконання загальнорозвивальних вправ проводять біг середньої швидкості тривалістю від 40 секунд до 2 хвилин залежно від віку дітей. Закінчується ця частина заняття ходьбою з виконан­ням дихальних вправ та перешикуванням дітей для виконання вправ в основних рухах.

Основна частина заняття містить вправи з основних рухів та ігри великої рухливості. На кожному занятті діти вправляються у де­кількох основних рухах: розучують нові вправи або вдосконалюють виконання вже знайомих, граючи у рухливі ігри та ігри спортивного характеру. Пік навантаження під час заняття припадає саме на його основну частину.

Заключна частина заняття має забезпечувати поступове зни­ження фізичного та емоційного навантаження, нормалізувати ро­боту дихальної і серцево-судинної систем. Для цього застосовують різні види ходьби у повільному темпі у поєднанні з дихальними впра­вами або малорухливі ігри.

Для збільшення моторної щільності заняття слід застосовувати найефективніші способи організації дітей:

- фронтальний;

- груповий;

- поточний;

- колове тренування.

Можна спланувати все заняття так, щоб рухливі ігри та ігрові вправи були у кожній частині заняття, що також сприятиме збіль­шенню моторної щільності заняття та підвищенню інтересу дітей до рухової діяльності.

Вимоги до безпеки виконання основних рухів та спортивних вправ дітьми дошкільного віку

Інструктор з фізкультури та вихователь мають добре знати і завжди виконувати вимоги до створення безпечних умов для про­ведення занять з фізичної культури, спортивних та рухливих ігор, зокрема:

- усе фізкультурне обладнання у приміщеннях та на терито­рії дошкільного закладу має бути надійно закріплено та пе­ребувати у робочому стані;

- у залі місця з'єднань килимового покриття мають бути захищені чи заклеєні, щоб не задиралися краї та кути;

- на спортивному та ігрових майданчиках ґрунт має бути рівним та утрамбованим, без вибоїн, бугрів та видираючих ко­ренів дерев; кущі, що оточують майданчик, мають бути акуратно підрізані;

- перед початком занять слід звільнити робочу зону майданчика чи залу від зайвих предметів.

Інструктор з фізкультури та вихователь мають знати призна­чення спортивного інвентарю та обладнання, при виконанні вправ по підгрупах чітко дотримуватися правил організації дітей, система­тично та правильно страхувати їх та за потреби надавати допомогу.

Визначення у дітей ступеня втоми під час рухової діяльності

Під час занять з фізичної культури важливо слідкувати за ступе­нем втоми дітей. Адже недостатнє фізичне навантаження не забезпе­чить належного зміцнення дитячого організму та ефективного фізич­ного розвитку, а завищене може призвести до зворотного ефекту.

Ступінь втоми дитини можна визначити за зовнішніми ознака­ми, зокрема:

- зміна кольору обличчя — почервоніння, збліднення, посиніння;

- відповідна міміка — усмішка, спокійний вираз обличчя чи
тривожний вираз обличчя, нахмурений лоб;

- ступінь спітнілості — спітніле обличчя, зокрема лоб;

- характер дихання — дихає ротом, задишка;

- робота серця — трохи прискорене чи посилене серцебиття;

- зміни у поведінці — зниження уваги та зацікавленості, не­
дисциплінованість, непосидючість, зайва рухливість, над­мірна активність;

- погіршення якості виконання рухів — втрата ритмічності, зниження швидкості, млявість;

- погіршення постави.

При невеликій стомленості у дитини зазвичай спокійний вираз обличчя, щічки ледь червоніють. Дитина незначно пітніє, у неї тро­хи прискорюється дихання, яке залишається рівним. Дитина пра­вильно та швидко виконує фізич­ні вправи та завдання педагога. Загальний стан — задовільний.

При вираженій стомленості у дитини значно червоніє облич­чя, вона видимо пітніє, дихання різко прискорюється. Дитина виконує фізичні вправи невпев­нено, з'являються зайві рухи. Може скаржитися на втомле­ність.

Якщо у всіх дітей групи з'я­вилися ознаки вираженої стомле­ності, педагогу слід негайно змен­шити фізичне навантаження на дітей. Зменшити фізичне наван­таження можна, зокрема, у такі способи:

- внести зміни у зміст заняття чи іншої форми рухової ді­яльності;

- зменшити кількість вправ та/чи повторень;

- уповільнити темп виконання вправ;

- змінити спосіб організації дітей.

Якщо ознаки втоми з'явилися у окремих дітей, то потрібно лише для них знизити дозування вправ і надати короткотривалий відпочинок.

Отже, дотримання вимог безпеки під час активної рухової ді­яльності дітей, зокрема під час проведення занять з фізичної культу­ри на свіжому повітрі, дасть змогу ефективно організувати фізкультурно-оздоровчу роботу влітку і досягти високих результатів, чи не головний з яких — зниження захворюваності у дітей.

 

 

 

 

Консультація для педагогів

«Шляхи взаємодії ДНЗ з батьками у питаннях  фізвиховання дітей»

 

Залучення сім'ї до життя дошкільного закладу, формування почуття єдності між батьками і педагогами — один з пріоритетних напрямів у роботі педагогічного колективу. Якщо це почуття не сформовано, батьки і педагоги можуть відчути себе не союзниками та однодумцями, а опонентами, які перебувають «по різні боки барикади». Тоді як єдність цінностей та вимог з боку дорослих забезпечує нормальний розвиток дитини і дає змогу педагогам прямо чи опосередковано впливати на сімейне виховання дітей.

Нікого не варто переконувати у тому, що і батьки, і педагоги хочуть бачити дітей здоровими й щасливими. Тому питання взаємозв'язку дошкільного закладу та сім'ї щодо зміцнення здоров'я та забезпечення ефективного фізичного розвитку дитини ніколи не втрачає своєї актуальності, а сьогодні, враховуючи стан здоров'я су­часних дошкільників, набуває ще більшої гостроти. Щоб зберегти та зміцнити здоров'я дитини, дорослі мають:

- створити у дошкільному закладі та сім'ї умови для зміцнення здоров я і зниження захворюваності дітей — обладнати зони фізич­ної активності забезпечити раціональний режим дня та повноцінне збалансоване харчування, прово­дити загартовувальні та загально-зміцнювальні процедури (фізичні вправи, масаж тощо);

- забезпечити кваліфікований медичний нагляд;

- формувати навички здо­рового способу життя, зокрема - власним прикладом.

Зберегти та зміцнити здоров’я дітей можна лише завдяки спіль­ним зусиллям педагогів і батьків. На жаль, батьки часто не мають достатніх знань про те, що саме слід робити, щоб дитина росла здо­ровою і повноцінно розвивалася. Тому дуже важливо сформувати у них певний рівень довіри до пра­цівників дошкільного закладу як до фахівців, що володіють знаннями і вміннями, яких так бракує батькам. Формування довірчих сто­сунків — складний і тривалий процес. Для того, щоб домогтися єд­ності інтересів та переконань батьків і педагогів, необхідна спеціальна цілеспрямована робота з кожною родиною. При цьому важливо враховувати як характер родини, так і фахові особливості педагогів, які спілкуються з цією родиною.

Основними завданнями, що стоять перед дошкільним закладом у роботі з батьками, є:

- вивчення родин дітей;

- педагогічне просвітництво батьків;

- залучення батьків до активної участі в освітньому процесі;

- вивчення та поширення найкращого сімейного досвіду з розвитку дошкільників.

Організація процесу залучення батьків до взаємодії з педагогами

Вивчення досвіду роботи дошкільного навчального закладу по­казало, що на практиці використовуються в основному стандартні форми роботи з родинами, зокрема:

-         батьківські збори;

-         консультування;

-         дні відкритих дверей;

-         взаємодія з батьківськими комітетами.

Слід зауважити, що активність батьків стосовно заходів, які про­водить дошкільний заклад, досить низька. Спостерігається також зни­ження інтересу батьків до інформації психолого-педагогічного характе­ру, навіть за відсутності умінь та навичок з виховання та розвитку дітей.

Саме тому роботі з батьками сьогодні слід приділити особливу увагу. Процес залучення батьків до освітнього процесу дошкільного закладу є досить складним і містить такі етапи:

- актуалізація потреб батьків в освіті і розвитку власної ди­тини;

- забезпечення психолого-педагогічної просвіти батьків як замовників освітніх послуг у дошкільному закладі;

- партнерська взаємодія педагогів і батьків на основі гуманізації відносин, пріоритету загальнолюдських цінностей, особистісно-діяльнісного підходу до організації освітнього процесу з дітьми.

Відтак усі форми роботи з батьками набувають особистісного спрямування і наповнюються новим змістом, а саме:

- особистісна орієнтація на дитину;

- ділова позиція педагога — поруч із батьками у їхньому ставленні до дитини, до її розвитку з усіма радощами і труднощами;

- конкретний прикладний характер;

- пріоритет розв'язання проблеми, яка стоїть перед батьками найгостріше;

- сувора регламентація за часом та спрямування на конкретний очікуваний результат;

- психологічний зміст взаємодії.

Умови ефективної взаємодії дошкільного закладу та родини у процесі оздоровлення та фізичного розвитку дітей

Ефективність співпраці батьків і педагогів залежить насамперед від того, як складається взаємодія дорослих у цьому процесі. Результат фізичного розвитку і зміцнення здоров'я дітей може бути успішним лише за умови, якщо педагоги і батьки стануть рівноправними партнерами, адже вони виховують тих самих дітей. У основі цього союзу має бути:

- єдність прагнень та інтересів, поглядів на освітній процес;

- вироблення спільних цілей та завдань;

-          спільний пошук шляхів досягнення очікуваних результатів.

Щоб досягнути такої єдності, насамперед слід створити відповідне інформаційне середовище з питань зміцнення здоров'я та фізичного розвитку дошкільників.

Будь-які форми роботи будуть ефективними лише за умови найбільш сприятливого індивідуального стилю взаємин з кожною родиною. Дуже важливо, щоб педагоги створювали умови для максимального використання потенціалу сімей у процесі розвитку індивідуальності дитини, її інтересів і здібностей. Але найважливішим є створення індивідуальних програм формування та зміцнення здоров'я кожної дитини.

Для реалізації особистісно орієнтованого підходу до зміцнення здоров'я і фізичного розвитку дітей необхідно:

- сформувати банк даних про особливості розвитку та медико-гігієнічних умов життя дитини у сім'ї з метою розроблення індивідуальних програм фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми;

- розробити індивідуальні програми зміцнення здоров'я кожної дитини і забезпечити їх виконання через взаємодію поліклініки, дошкільного закладу
та сім'ї;

- розробити гнучкий режим з урахуванням біоритмічних особливостей кожної дитини;

- узгодити з батьками індивідуальні програми оздоровлення, режим та лікувально-профілактичні заходи, які проводять у дошкільному закладі;

- надати батькам індивідуальні рекомендації з метою організації щоденної оздоровчої роботи з дітьми вдома.

Сьогодні у роботі з родинами вихованців ми часто використовуємо вираз «включення батьків», тобто залучення їх до активної участі у роботі дошкільного навчального закладу, яка впливає на його функціонування і розвиток. Активна взаємодія педагогів з батьками з метою їх психолого-педагогічноі просвіти та безпосередня участь батьків у роботі з дітьми може мати різні форми, зокрема:

- проведення тренінгів для батьків з метою набуття ними навичок використання різних прийомів та методів оздоровлення дітей — фізичних вправ, дихальної гімнастики, масажу, загартовування тощо;

- навчання батьків окремих нетрадиційних методів оздоровлення дитячого організму — фітотерапії, аромотерапії тощо;

- проведення практикумів для батьків з метою ознайомлення з оздоровчими технологіями;

- використання інтерактивних методів роботи з метою залучення батьків до фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми — проведення вікторин, фото- та відео- конкурсів на найкращий спортивний куточок у сім'ї, на найцікавішу спортивну чи рухливу гру з участю дітей та дорослих членів сім'ї тощо;

-          проведення круглих столів з проблем оздоровлення та фізичного розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку за участі медичних працівників;

- проведення днів відкритих дверей, вечорів запитань та відповідей з метою ознайомлення батьків з формами фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільному закладі;

- проведення дискусій з елементами практикуму з питань фізичного виховання та розвитку дітей;

- створення та підтримання традицій проведення спільно з батьками спортивних змагань, свят, розваг, днів здоров'я тощо;

- організація спільних з батьками заходів з благоустрою групових кімнат, ігрових і спортивних майданчиків у дошкільному закладі — зведення гірок, облаштування бігових доріжок і транспортно-спортивних зон.

Однією з типових проблем роботи з родиною є організація спільної діяльності батьків і дітей з фізичної культури. Тому дуже важливо, щоб педагоги сприяли створенню у родинах доброзичливих і довірчих стосунків дорослих з дітьми. А це можливо лише за умови організації цікавої спільної діяльності, яку реалізують у різних формах, зокрема:

- сімейні клуби за інтересами — «Хочеш бути здоровим — загартовуйся», «Краса та здоров'я», «У похід — всією сім'єю», «Тато, мама, я — спортивна сім'я» тощо;

-          міні-походи дітей та батьків на природу з метою підвищення рухової активності, удосконалення рухових навичок, розучувана нових рухливих ігор;

- спільна робота дитини з батьками над фотоальбомами «Як ми займаємося фізкультурою», «Ми любимо спорт», «Ми — туристи» тощо;

- підготовка та проведення усних журналів та фотовиставок на тему «З фізкультурою дружимо», «Спортивне свято нашої сім'ї»;

- спільна робота батьків, педагогів та дітей з підготовки тематичних бесід — «Мої улюблені рухливі ігри», «Ігри маминого і татового дитинства» тощо;

- започаткування традицій, зокрема «Обмін радісними спогадами»;

- спільна діяльність дітей та батьків зі створення фотогазети «Наш вихідний день», «Наш активний відпочинок» тощо;

- організація тематичних виставок дитячих книжок з фізичної культури та спорту із сімейних бібліотек;

- виконання домашніх завдань з фізичної культури разом з батьками;

- демонстрація у групі відеозаписів фізкультурних розваг з батьками на свіжому повітрі у вихідні дні.

Отже, у результаті активної взаємодії педагогів з родинами вихованців у батьків формується розуміння процесів розвитку, які відбуваються з їхньою дитиною. Це дає змогу батькам своєчасно на­дати дітям потрібну допомогу, набагато ефективніше розв'язувати завдання, пов'язані зі зміцненням їхнього здоров'я, здійснювати профілактику ранніх відхилень у розвитку дітей. Окрім того, спільна діяльність батьків з дітьми протягом дошкільного дитинства сприяє підвищенню якості освіти та реалізації потенційних можливостей кожної дитини.

 

 

 

 

 

Питання для бліцопитування педагогів

«Взаємодія з батьками з питань фізичного виховання дітей»

 

1. Якими методами можна переконати батьків активно брати участь у фізкультурних заходах дошкільного закладу?

2. Як привернути увагу батьків до важливості таких проблем, як:

- раціональний одяг для дитини;

- умови для рухової діяльності у сім'ї;

- організація загартовування;

- сімейні походи на природу у вихідні дні?

3. Які матеріали з фізкультурно-оздоровчої роботи Які матеріали з фізкультурно-оздоровчої роботи найдоцільніше помістити до «Батьківських куточків» і як їх оформити, щоб було яскраво, зрозуміло та без великих затрат праці?

4. Чи потрібно складати єдиний план корекційної роботи у дошкільному закладі та сім'ї ?

5. Рекомендаціям якого фахівця батьки будуть віддавати перевагу в фізичному вихованні у сім'ї?

6. Які Ви знаєте книги з фізичного виховання дітей, що можуть зацікавити батьків?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультація для батьків

«Зміцнення органів і систем органів дитини»

 

Для підготовки дитини до школи важливе значення має зміцнення органів дихання, серцево-судинної та опорно-рухової систем.

У шести-, семирічних дітей слизові оболонки верхніх дихальних шляхів і голосових зв'язок дуже вразливі, тому досить часто діти страждають на нежить, запалення гортані, бронхів і легень.

Для зміцнення гортані та голосових зв'язок можна виконувати такі вправи:

- пускання мильних бульбашок;

- видихання повітря через соломинку в склянку з водою;

- здування фантиків зі столу — гра «Хто далі?»;

- гра на губній гармошці, сопілці;

- спів.

Для профілактики захворювань органів дихання корисно практикувати дихання через ніс. Під час носового дихання повітря очищується від пилу, мікробів і шкідливих домішок, зігрівається та зволожується. Натомість за ротового дихання порушується природний ритм цього процесу, зокрема вдих є вдвічі коротшим за видих, що може спричинити головний біль, швидку втомлюваність.

У період активного росту серце дитини менш стійке до впливу шкідливих чинників, насамперед — інфекцій. З огляду на те, що серцево-судинна система функціонує в тісному взаємозв'язку із системою органів дихання, за зміни частоти дихання змінюється ритм роботи серця та навпаки. Отже, для підтримання здоров'я серцево-судинної системи найефективнішою є рухова активність, як-от:

- біг;

- швидка ходьба;

- плавання;

- катання на велосипеді.

Фізичні навантаження слід суворо дозувати, визначаючи час та ін­тенсивність тренування за самопочуттям дитини під час тренування.

Неправильна постава негативно впливає на роботу внутрішніх органів: ускладнює роботу шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи, легень. Зокрема, життєва ємність легень зменшується, обмін речовин погіршується. Через це в дитини може погіршитися апетит, виникнути млявість, головний біль, швидка втомлюваність.

Із часом неправильна постава може спричинити такі порушення, як лордоз, кіфоз і сколіоз. Часто ці патології виявляють у дітей із слабко розвиненою мускулатурою. Щоб уникнути порушень опорно-рухової системи, слід пам'ятати, що запорукою правильної постави є фізичний розвиток.

Не можна обмежувати рухову активність дитини, адже лише в русі розвивають м'язову систему, зміцнюють скелет, формують правильну поставу. Окрім цього, робота м'язів має безпосередній зв'язок із центральною нервовою системою дитини, сприяє її розвитку.

Для профілактики порушень опорно-рухової системи дитини слід дотримуватися таких умов:

- матрац на ліжку дитини має бути жорстким;

- меблі, особливо стілець і стіл, мають відповідати зросту дитини;

- одяг та взуття слід обирати за розміром, вони мають бути зручними;

- взуття дитини має бути на невисокому підборі з фіксованою п'яткою.

Також загальному фізичному розвитку дитини сприяє достатнє перебування на відкритому повітрі, ходіння босоніж піском, травою, галькою тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендації щодо зміцнення органів і систем органів дитини

 

Для підготовки дитини до школи важливе значення має зміцнення органів дихання, серцево-судинної та опорно-рухової систем.

Для зміцнення гортані та голосових зв'язок можна виконувати такі вправи:

- пускання мильних бульбашок;

- видихання повітря через соломинку в склянку з водою;

- здування фантиків зі столу — гра «Хто далі?»;

- гра на губній гармошці, сопілці;

- спів.

Для профілактики захворювань органів дихання корисно практикувати дихання через ніс.

Для підтримання здоров'я серцево-судинної системи найефективнішою є рухова активність, як-от:

- біг;

- швидка ходьба;

- плавання;

- катання на велосипеді.

Фізичні навантаження слід суворо дозувати, визначаючи час та ін­тенсивність тренування за самопочуттям дитини під час тренування.

Неправильна постава негативно впливає на роботу внутрішніх органів: ускладнює роботу шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи, легень. Через це в дитини може погіршитися апетит, виникнути млявість, головний біль, швидка втомлюваність. Із часом неправильна постава може спричинити такі порушення, як лордоз, кіфоз і сколіоз. Для профілактики порушень опорно-рухової системи дитини слід дотримуватися таких умов:

- матрац на ліжку дитини має бути жорстким;

- меблі, особливо стілець і стіл, мають відповідати зросту дитини;

- одяг та взуття слід обирати за розміром, вони мають бути зручними;

- взуття дитини має бути на невисокому підборі з фіксованою п'яткою.

Також загальному фізичному розвитку дитини сприяє достатнє перебування на відкритому повітрі, ходіння босоніж піском, травою, галькою тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поради батькам

·        дотримуйтеся вдома режиму дня, санітарно-гігієнічних вимог, культурно-гігієнічних навичок;

·        щоденно разом із дітьми виконуйте ранкову гімнастику, здійснюйте загартовуючи процедури;

·        залучайте дітей до виконання основних рухів - вправляйте в ходьбі, бігу, стрибках, повзанні, лазінні, рівновазі, вправах із м'ячем;

·        виходьте на прогулянки;

·        разом з дітьми здійснюйте пішохідні прогулянки, туристичні походи;

·        грайте в рухливі, спортивні ігри;

·        облаштуйте в квартирі спортивний куточок;

·        катайтеся разом з дітьми на санчатах, ковзанах, лижах; велосипедах, роликах; грайте у бадмінтон, теніс, футбол, баскетбол, хокей; з м'ячем; плигайте на скакалці; плавайте та грайте на воді;

·        беріть участь разом з дітьми у проведенні свят, розваг, днів здоров'я, зборах, конференціях, лекціях з питань здоров'я, фізичного виховання дітей, організованих у дошкільних установах.

 

Показники фізичного розвитку дитини:

·        дотримується норм особистої гігієни;

·        розуміє необхідність загартовування, із задоволенням бере участь у загартувальних процедурах;

·        має потребу в активній руховій діяльності;

·        тримає рівновагу, стежить за положенням власного тіла під час виконання різноманітних вправ;

·        ходить вільними, тримаючись прямо, природно рухає руками;

·        бігає легко, ритмічно з різною швидкістю, поєднує біг з подоланням перешкод;

  • володіє різними видами ходьби та бігу;
  • впевнено стрибає з місця, відштовхуючись обома ногами й змахуючи  руками, м'яко приземлюється.

 

 

 

 

 

 

 

 

Поради для батьків

«Без хороших батьків немає хорошого

виховання попри всі школи, університети»

І. Карамзин

 

Найнаполегливіша робота не дасть цілковито сподіваного результату без систематичних занять батьків з дитиною удома.

 

·        Забезпечити позитивний психоемоційний настрій дитини від спілкування з водою, водним середовищем.

·        Виховувати у дітей звичку щодня вмиватися, приймати душ, робити водні процедури.

·        Формувати у дітей навички гігієни, самообслуговування.

·        Заохочувати бажання  дітей займатися плаванням.

·        Занурювати дитину у воду до підборіддя, плескати водою у обличчя, пускати бульбашки у ванні, спонукати до самостійного занурювання.

·        Плавати у відкритих водоймах разом з дитиною.

·        Загартовувати дітей, вдосконалюючи механізм терморегуляції тіла дитини, що дає кращу можливість адоптації організму до різноманітних змін у навколишньому середовищі.

·        Кожен день разом з дитиною робити ранкову гімнастику.

·        Бути прикладом для своїх дітей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Е

Коригуючи та спеціальні вправи на суші

 

Їх мета — зміцнити м’язи дитини, розвинути гнучкість, координацію рухів, ознайомити з рухами, що використовуються під час занять у воді. Кожну вправу повторюють 10-12 разів (старша та підготовча групи), 5-6 разів (середня та молодша групи).

І.

1.  Потягнутися, піднімаючись на носки (можна з допомогою дорослого).

2.           Потягнутися, піднімаючись на носки з положення присівши.

3.           Дрібний біг на місці (руки зачеплені за головою).

4.           Стати спиною до гімнастичної стінки, прогинатися, перехоплюючи
руками щаблі.

5.           Підняти над головою гімнастичну палицю (натягнути рушник),
повороти тулуба.

6.           Лягти на живіт, прогнутися, повернутися у вихідне положення.

7.           «Чайка махає крилами». Лягти на живіт, розвівши руки в сторони,
підняти плечі, рухи руками вгору-вниз.

8.           «Пташине гніздечко». Перекати зі стегон на живіт, охопивши ступні
руками.

9.           «Краб». Пересування на руках і ногах вперед, назад, вбік.

10. «Гойдалка». Пружні погойдування з опорою на витягнуті носки ніг і руки.

11. Стоячи на колінах, нахиляти тулуб назад з опорою на зігнуті руки.

 

II.

1. «Маленькі хмаринки мріють стати великими — вони тягнуться вгору».

В. п. — о. с.

1-2 — піднімання рук через сторони вгору, піднятися навшпиньки;

3-4 — в. п.

Повторити 8-10 разів.

2. «Хмаринки, плинучи по небу, то зустрічаються одна з одною, то
розлітаються».

В. п. — сидячи на підлозі.

1-2-3 — поворот тулуба у правий бік, торкнутися до рук сусіда праворуч;

4 — в. п.;

5-6-7 — те саме у лівий бік.

Повторити 8-10 разів.

3. «Хмаринки розглядають, що там унизу».

В. п. — стоячи на колінах, руки на поясі.

1-2-3 — нахил тулуба вперед, руки в сторони, голова піднята, підтягуючи підборіддя;

4 — в. п.

Повторити 8-10 разів.

4. «Хмаринки рухаються по небу».

В. п. — сидячи на підлозі, ноги прямі, руки на поясі.

1-2-3-4 — пересуватися на сідницях вперед;

5-6-7-8 — повернутись у в. п.

Повторити 8 разів.

5. «Пливуть хмаринки, наче човники по морю».

В. п. — лежачи на животі.

1-2.-3-4 — рухи руками і ногами імітуючи плавання.

Повторити 8-10 разів.

6. «Хмаринки заплакали — пішов дощик».

Стрибки з ноги на ногу зі звуковимовою: «Кап-кап-кап».

Повторити 16 разів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Ж

Ігри для ознайомлення із властивостями води

 

«Маленькі і великі ніжки»

Задача гри:    допомогти дітям освоїтися у воді.

Опис: діти   утворюють   коло   і   наслідують   рухи   викладача.   Він говорить: «Маленькі ніжки бігли по доріжці», при цьому швидко притупує приговорюючи: «Топ, топ, топ». Потім сповільнюючи рух, повільно вимовляє: «Великі ноги йшли по дорозі — топ, топ, топ», високо піднімає коліна і тупотить так, щоб з’явилися бризки.

Правила:  не можна штовхати один одного і бризкатися.

Методичні вказівки: викладач стежить за тим, щоб діти виконували рухи всі разом, не боялися води, підбадьорює малят.

 

«Рибки грають»

Задача гри:  привчати дітей виконувати різні рухи у воді, не боятися  води.

Опис: за сигналом викладача «Рибки грають» діти підстрибують на двох ногах. За сигналом «Рибки відпочивають» — сідають навшпиньки. Можна дозволяти стрибки на двох ногах з наступним падінням у воду.

Правила:  уважно слухати викладача, виконувати рухи по сигналу. Не можна штовхати один одного.

Методичні вказівки: дітей можна поставити в коло, чи запропонувати стати вільно біля викладача. Допомагати дітям перебороти страх перед водою, підбадьорювати несміливих.

 

«Сонечко і дощик»

Задача гри: привчати дітей не боятися води, пересуватися, не тримаючись одне за одного і не штовхаючись.

Опис: діти   стоять   біля   бортика   з   однієї  сторони.   За   сигналом викладача «Сонечко — можна гуляти!» діти ходять у різних напрямках по басейну. Потім викладач говорить «Дощик!» і бризкає на дітей водою. Діти тікають до бортика.

Правила: починати рухи потрібно по сигналу викладача, не можна штовхати один одного.

Методичні вказівки:   викладач запрошує гуляти усіх. Не дуже сильно бризкати на дітей, щоб не налякати їх.

«Човники пливуть»

Задача гри:  привчати дітей пересуватися у воді, не боятися води.

Опис: діти входять у воду, стають одне за одним уздовж бортика. За сигналом «Поплили човники!» діти рухаються одне за одним, розгрібаючи воду руками, наче веслами. Човники пливуть спочатку повільно, потім швидше.

Правила:  дотримувати напрямок, не можна штовхати один на одного.

Методичні вказівки: викладач стежить, щоб діти не відставали, рухалися сміливіше. При повторному проведенні запропонувати дітям рухатися в зворотному напрямку.

 

«Хто як плаває»

Задача гри: вправляти дітей у різних видах пересування у воді.

Опис: дітям  показують,  як  пересуваються різні  тварини у  воді: крокодил, рак, краб, жаба, пінгвін, тюлень, дельфін. Потім за сигналом викладача діти зображують названих тварин.

Крокодил — лягти на воду, обпертися руками об дно, ноги витягнути; перебираючи руками по дну, рухатися вперед.

Рак — у тому ж положенні рухатися назад.

Краб — у тому ж положенні рухатися вправо, уліво.

Жаба — з положення присівши вистрибувати з води і знову присідати.

Пінгвін — пересуватися по басейну, розгойдуючись із боку вбік, притиснувши руки до тулуба.

Дельфін — вистрибувати з води якнайвище  з положення присівши.

Правила:  виконувати завдання по сигналу педагога, не заважати товаришам.

Методичні вказівки: гру можна проводити за умови, що всі діти знають способи пересування різних тварин. Перший час варто давати не більш трьох завдань.

 

Ігри із зануренням у воду з головою

 

«Фонтан»

Задача гри:  навчити дітей не боятися водяних бризок, не відвертатися від них.

Опис: тримаючись  за  руки,   діти  утворюють  коло.   Вони  стоять обличчям до кола, опускають руки, приймають положення упору лежачи позаду. По сигналу всі одночасно починають рухи ніг кролем, піднімають фонтани бризок. Гра повторюється кілька разів.

Правила: не можна відвертатися від бризок, задкувати, вставати.

Методичні вказівки: гра може проводитися як вправа для оволодіння рухами ніг        при плаванні кролем. При цьому діти стежать, щоб бризок не було, а на поверхні води показувалися тільки пальці ніг.

 

«Ходимо»

Задача гри:  навчити дітей сміливо виконувати занурення у воду з головою.

Опис: діти, взявшись за руки, повільно просуваються вперед, супроводжуючи ходьбу речитативом: «Ходимо ми ходимо по рівній доріжці, по купинах, по купинах (діти стрибають), у ямку — бух!» (діти присідають так, щоб голова була під водою).

 Правила: виконувати потрібно всім разом, можна взятися за руки і стати у коло. Після виринання з води очі не терти.

Методичні вказівки: виконує вся група. Можна повторити кілька разів.

 

«Поїзд у тунель!»

Задача гри:    учити дітей занурюватися у воду з головою.

Опис: діти вишиковуються в колону по одному і, поклавши руки на пояс один одному, зображують поїзд. Колона рухається кроком. Викладач за допомогою кількох пластмасових обручів утворює тунель. Щоб проїхати через нього, діти, що зображують поїзд, по черзі занурюються з головою у воду.

Правила: не штовхати один одного.

Методичні вказівки: під час пірнання забороняється заважати один одному, віднімати камінчики, топити. Рекомендується уважно стежити за діями дітей під водою. Викладач повинен стежити, щоб діти не затримувалися при проходженні через «тунель». Гра повторюється 4-5 разів.

 

«Поїзд у тунель»

Задача гри: навчитися добре погоджувати занурення у воду з головою і видихом.

Опис:  вишикувавшись в одну колону і поклавши руки на плечі товариша, що стоїть попереду, гравці утворюють «поїзд». Двоє граючих утворюють «тунель», стоячи друг проти друга на відстані кроку, взявшись за руки. Ті, що утворюють «поїзд», по черзі поринаючи, проходять через «тунель», виконуючи одночасно видих — «випускають дим».

Методичні вказівки: учасникам, що утворюють «тунель», забороняється заважати проходу «поїзда».   Зміну  граючих,  що  зображували  «тунель»,  рекомендується робити після кожного проходу «поїзда». Гра повторюється 4-5 разів.

 

«Насос»

Задача гри: навчитися добре погоджувати занурення у воду з головою і видихом.

Опис: діти розділяються на пари і, взявшись за руки, стають друг проти друга на відстані кроку. По сигналу педагога діти починають присідати поперемінно, занурюючи у воду з головою і виконуючи видих.

Методичні вказівки: забороняється іти зі свого місця, заважати один одному. Педагог може збільшувати чи зменшувати темп виконання присідань. Тривалість гри — не більше 2 хвилин.

 

 

Ігри з зануренням у воду і відкриванням очей

«Дістань іграшку»

Задача гри: показати, що вода прозора, через неї видні іграшки; привчати опускати руки глибоко у воду, не боятися зануритися у воду з головою і відкрити очі.

Опис: діти стоять біля бортика. Викладач розкидає потопаючі іграшки біля протилежного бортика. За сигналом «Дістань іграшку!» діти йдуть, дивляться на дно через воду, відшукують іграшки, дістають їх із дна і приносять викладачу. Гра повторюється.

Правила: починати рух по сигналу, діставати по одній іграшці. Не можна віднімати їх у товаришів, штовхати один одного.

Методичні вказівки: спочатку  опускати іграшки на  мілкому    місці,    при повторенні — на більш глибокому. Підбадьорювати дітей.

 

«Пірни в обруч»

Задача гри:  учити занурюватися у воду з відкриванням очей і ковзанням.

Опис: у воду вертикально опускають обруч з вантажами. Діти встають у колону по одному, йдуть уздовж: нього, діти по черзі занурюються у воду, проходять крізь обруч, зринають на поверхню з іншої сторони і рухаються далі. Коли усі пройдуть крізь обруч, гра повторюється.

Правила: йти один за одним. Не можна штовхатися, хватати, топити один одного.

Методичні вказівки: викладач   стежить   за   правильністю   виконання   завдання, підбадьорює боязких дітей.

 

Ігри у воді

«Буря в морі»

Задача гри: ознайомити дітей з опором води і навчити їх самостійно пересуватися в різних напрямках.

Опис: діти розташовуються в колону у певному місці басейну. Педагог вимовляє: «Почалася буря», гравці розбігаються в різних напрямках по басейну. По команді: «Буря затихла» — діти займають вихідне положення.

Методичні вказівки: гра повинна проводиться у швидкому темпі, для чого педагог неодноразово нагадує дітям, що «хвилі їх доганяють», «потрібно тікати швидше». Тривалість гри — 30-45 сек. Гра повторюється не більш 2-3 разів.

«Рибалки і рибки»

Задача гри: ознайомити дітей з опором води і навчити їхній самостійно пересуватися в різних напрямках.

Опис: двоє граючих — «рибалки», тримаючи один одного за руки і просуваючись по басейну, намагаються оточити — «піймати неводом» дітей, що тікають у різних напрямках — «рибок». Пійманий також стає «рибалкою». Гра закінчується, коли будуть піймані всі «рибки».

Методичні вказівки: не дозволяється ловити «рибок» розірваним «неводом». Якщо хто-небудь з учасників гри під час переслідування сховається, поринувши у воду з головою, то він вважається не пійманим. Гра повторюється 2-4 рази.

«М’яч у повітрі»

Задача гри: навчити дітей самостійно орієнтуватися у воді.

Опис: граючі утворюють дві команди з рівною кількістю учасників у кожній. Команди розташовуються одна проти іншої в дві шеренги на відстані їм. Педагог підкидає легкий гумовий м’яч між гравцями, що стоять у шеренгах. Граючі намагаються заволодіти м’ячем, не віддати своїм «супротивникам». М’яч не повинен торкнутися води. Програє команда, з вини якої м’яч упаде у воду.

Методичні вказівки: у процесі гри діти повинні перекидати м'яч своїм партнерам по команді. Забороняється подовгу затримувати м'яч у руках, збивати з ніг один одного. Гра повторюється 2-3 рази.

 

«Фонтан»

Задача гри: розучування й удосконалювання рухів ніг кролем.

Опис: діти сідають на дно басейну в положення упору позаду, утворити коло. По сигналу педагога усі виконують рухи ногами кролем у різному темпі, для чого педагог подає команди: «великі бризки» — руху виконуються швидко; «маленькі бризки» — руху сповільнюються; «без бризок» — ноги виконують рухи, не піднімаючись з води, на поверхні залишається лише невеликий пінистий слід. Потім займаються займають інше положення — упор лежачи (ногами в коло) і, також по команді педагога, виконують поперемінні рухи кролем. Гру можна ускладнити, пропонуючи гравцям рухи ногами погоджувати з видихом у воду.

Методичні вказівки: у процесі гри необхідно чергувати різні вихідні положення. Рухи ногами треба виконувати чітко і вільно, не напружуючись. Потрібно привчати дітей не бояться бризок, не закривати очі. Тривалість    гри - 1,5-2 хв.

 

«Сховайся у воду»

Задача гри: навчитися швидко і сміливо занурюватися у воду з головою.

Опис: гравці утворюють дві команди з рівним числом учасників у кожній і вишиковуються в колону команда за командою. Педагог обертає добре надуту футбольну камеру, прив’язану до шнурка. Діти повинні пройти повз педагога так, щоб камера не зачепила їх. Для цього вони занурюються у воду з головою. На того, хто не встиг цього зробити і був зачеплений камерою, накладається штраф. Переможцем вважається команда, що набрала менше штрафних балів.

Варіант гри: гравці розташовуються в коло. Педагог займає місце в центрі кола й обертає камеру над головами гравців. Щоб не бути зачепленими камерою, діти повинні занурюватися у воду з головою.

Методичні вказівки: педагогу необхідно обертати камеру зі змінною швидкістю (повільно, швидко). Гравцям забороняється відходити убік, ухилятися від камери. Гра повторюється 3-4 рази.

 

«Мисливці і качки»

Задача гри: навчити дітей сміло занурюватися у воду з головою.

Опис: граючі довільно розташовуються біля бортів басейну. По сигналу педагога: «Наближаються мисливці» діти занурюються у воду з головою і рахують до п'яти, після чого встають на ноги. На того, хто не виконає це завдання, накладається штраф. Педагог вимовляє: «Мисливці пішли» — діти пересуваються уздовж бортів. Потім знову іде сигнал: «Наближаються мисливці». Той, хто набрав меншу кількість штрафних балів, стає переможцем. Гра ускладнюється тим, що дітям пропонується сполучити занурення з видихом у воду. Виконання видиху контролюється педагогом по бульбашкам на поверхні води.

Методичні вказівки: гравцям забороняється під час занурення пересуватися під водою, заважати один одному. Рекомендується привчати дітей виконувати занурення, не закриваючи очі. Гра повторюється 5-6 разів.

 

«Хоровод»

Задача гри: навчитися добре погоджувати занурення у воду з головою і видихом.

Опис: діти, взявшись за руки, утворюють коло. По сигналу педагога граючі починають рухатися по колу, повторюючи: «Хоровод, наш хоровод, усе йде, усе йде, але незабаром він прийде, він прийде, він прийде!» — закінчивши речитатив, усі зупиняються, присідають і занурюються у воду з головою, виконуючи видих у воду. Потім усі піднімаються і продовжують рух у зворотному напрямку.

Методичні вказівки: зміна напрямку виконується після кожного повторення гри. Забороняється відпускати руки товариша, розривати коло, затримувати один одного під водою, іти вперед чи назад. Гра повторюється 4-6 разів.

 

«Водолази»

Задача гри: навчитися сміливо занурюватися у воду з відкритими очима.

Опис: діти розділяються на дві команди із рівною кількістю учасників у кожній. Попередньо на дно басейну накидаються камінчики чи інші добре помітні предмети. По команді педагога граючі починають збирати камінчики з дна, поринаючи у воду з відкритими очима. Перемагає команда, учасники якої наберуть більше камінчиків.

 

Додаток З

Конспект заняття з плавання для дітей молодшого віку

 

Задачі: продовжувати учити дітей самостійно входити у воду;  вправності у виконанні різних рухів у воді; активно пересуватися, підстрибувати, занурюватися у воду до підборіддя, привчати дітей приймати горизонтальне положення у воді, спираючись на руки; пересуватися по дну басейну в такому положенні (глибина по коліно), приступити до вправ на занурення обличчя у воду; підтримувати інтерес дітей до занять басейні.

На суші: 1. Стати в коло, розмахувати прямими руками назад, як маятник — 5-6 разів.

2. Змахнути руками через сторони нагору і зробити ляснути у долоні над головою — 3-4 рази.

3. Ляснути в долоні перед собою, присісти і ляснути в долоні внизу — 2-3 рази.

4. Сховати руки за спину, походити на місці, високо піднімаючи коліна.

5. «М'ячики»: пострибати — 3-4 рази по 6-8 підскіків.

 

У воді:

№ п/п

Вправи

Дозування, кільк. раз

Вказівки

1.

Вхід у воду

 

Діти намагаються самостійно ввійти у воду. Страховка тренера.

2.

«Водичка-водичка»  умий моє личко, щоб

вічка блищали, щоб щічки червоніли.

3-4 р.

Сидячи на дні басейну біля бортика.

- Діти, ви любите воду? Якщо ви любите водичку, то давайте відправимося  на чарівне  озеро,  де  ви мені покажете, як ви любите воду, як ви з нею дружите.

- Чиста водичка миє Вові личко,

Тетянці — долоньки,

А пальчики — Антоші.

Стежити,   щоб   діти   охоплювали   все

обличчя водою.

3.

«Жабкам весело».

Стрибки на двох

ногах.

3-4 р.

Стрибки на двох ногах із просуванням і

на місці, зі словами: «Ква-ква-ква».

4.

«Рибки грають»

4-5 р.

Сісти на дно басейну, обпертися руками позаду, зробити руху прямими ногами вниз,  як  при  плаванні  кролем. Потім лягти на живіт, рухи — ті ж (глибина по коліно).

5.

«Рак задкує»

4-6 р.

Ходьба на руках, ноги витягнуті позаду, як «раки» спиною і ногами вперед, у боки.

6.

«Сонечко і дощик»

2-3 р.

Стоячи в басейні, вода по коліно. Зі словами:     «Сонечко світить!» діти самостійно виконують різні рухи у воді. Зі словами: «Дощик   пішов!» -  діти біжать під парасольку до інструктора. А

вихователь за допомогою шланга робить «дощик».

7.

«По калюжах»

1-2 р.

Після дощику на асфальті з'явилися калюжі, мама дітям не дозволяє бігати по калюжах, а от ми зможемо.

Розкладаю  5-6 маленьких дерев'яних обручів на поверхню води.

Діти   піднімають  ноги   і   заходять   в обручі, як у «калюжі». Обручі різного кольору.

8.

«Ми — квіточки»

2-3 р.

Дітям роздаються маленькі відра, лійки,

пропонують набрати в них води, а потім

вилити собі чи товаришу на голову. При   цьому   обов'язково   говорити,   що діти обов'язково виростуть красивими, сильними, здоровими.

9.

«Човники пливуть»

2 хв.

Дітям роздаються плавальні доріжки, на них ставлять іграшку — кораблик і діти один    за    одним пересуваються по басейну,   зображуючи           пливучі кораблики.

10.

«Дістань камінці»

2 хв.

Діти збирають із дна кольорові камінці (кубики).

11.

Вихід з басейну

 

Стежити за поведінкою, допомагати

 

Конспект заняття з плавання для дітей  молодшого віку

 

 

Задачі:  освоювати вдих і видих у воду, вправляти в пересуванні у воді; привчати виконувати рухи ногами як при плаванні кролем на грудях і на спині; виховувати організованість, вміння виконувати завдання викладача, впевненість у собі. Глибина води в басейні — по коліно.

 

№ п/п

Вправи

Дозування, кільк. раз

Вказівки

І частина — на суші

1.

Ходьба звичайна

1 хв.

Високо піднімаємо ноги, йдемо рівно.

2.

Ходьба

1 хв.

Присіли, руки на колінах.

 

3.

Ходьба

1 хв.

Підвелися, нахилилися вперед, йдемо загрібаючи воду руками.

4.

Біг

0,5 хв.

Рот   закритий,   дихати   носом,   руки працюють   уздовж   тулуба,   зігнуті   в ліктях.

5.

Загальнорозвиваючи

вправи в колі:

 

Виконуємо всі разом, руки рівні.

а) піднімати й

опускати руки;

3-4 р.

В. п.- о. с.

1-2  —  стоячи  підняти  руки  нагору, потягнутися;

3-4 — опустити вниз.

б) змахи руками;

3-4 р.

В. п.- о. с.

1-2    —    змахувати    обома    руками одночасно назад.

в) присідання

(стоячи в колі);

2-3 р.

В. п.- о. с.

1-2 — присісти навпочіпки, обхопити коліна   руками    і   нахилити   голову, згрупуватися;

3-4 — повернутися у в. п.

г) «Остуди чай»

3-4 р.

В. п.- о. с. руки перед собою;

1-2-3-4  — зробити  глибокий  вдих  і дути собі на долоньку.

д) Стрибки на місці

4 р. по 4 ст.

В. п.- о. с. руки на поясі;

1-2-3-4 - на кожен рахунок  - стрибок.

6.

Ходьба по колу

 

Вхід у душові

ІІ частина – у воді

1.

Ввійти у воду самостійно, під спостереженням тренера    і відразу зануритися

 

1 хв.

Обережно спуститися по сходинках у воду, не штовхатися.

2.

«Човники пливуть».     Ходьба по басейну,

розгрібаючи воду руками.

1 хв.

Ходіть довільно, розгрібайте воду руками енергійніше.

3.

«Гусячий крок»

1 хв.

Глибокий присід, руки на колінах.

4.

«Гусячий крок»

1 хв.

Ходьба широкими кроками, піднімаючи гомілки з води. «Піднімаємо ноги вище, тримаємо рівновагу».

5.

«Хто вище стрибне»

3-4 р.

Стрибки на місці кожний виконує самостійно. Намагатися сильно відштовхнутися ногами від дна басейну.

6.

«Горобці»

3-4 р.

Стрибки з просуванням уперед, руки на поясі. Просуватися вперед спокійно, не штовхатися.

7.

«Остуди чай»

1 хв.

Нахилитися вперед, руки на поясі, зробити повний вдих і видихнути на воду. Подивіться на воду, дуйте сильніше, щоб на воді з’явилася ямочка.

8.

«Пускаємо пузирі»

1 хв.

Нахилитися, набрати води в долоні, складені човником, і, опустивши обличчя, виконати видих. Воду в рот не брати, намагатися робити тільки видих у воду.

9.

Руки кролем на спині

1 хв.

Сісти на дно басейну, обпертися руками позаду, зробити рухи прямими ногами, як при плаванні кролем на спині (глибина води – по коліно). Намагайтеся ноги в колінах не згинати, тягти носки, не відвертатися від бризків.

10.

Рухи кролем на животі

1 хв.

Лягти на живіт, витягнути ноги, обпертися   руками об дно басейну (якщо є, узятися   за   трубу руками). Виконувати рухи ногами     кролем

 

 

 

лежачи на животі (глибина води — по коліно). Стежити, щоб діти не відкривали рот, не захлинулися водою. Ноги працюють поперемінно, коліна рівні, носки тягти, робити ногами «моторчик».

11.

Гра   «Ходимо   ми,

ходимо»

1  хв.

Під слова діти, взявшись за руки, повільно просуваються вперед, супроводжуючи  ходьбу  речитати-вом. Виконують усі рухи.

«Ходимо ми, ходимо – по рівній доріжці, по     купинах, по купинах (діти стрибають), у ямку - бух! (діти присідають). Виконують усі діти.

12.

Вихід з води

1 хв.

Стежити за дітьми.

         

 

Конспект заняття з плавання для дітей середнього віку

 

Задачі: продовжувати закріплювати вміння дітей занурюватися у воду з головою, відкривати очі, рухатися у воді в різних напрямках, не заважаючи один одному; продовжувати вчити дітей ковзанню на грудях, вправляти у виконанні видиху у воду при горизонтальному положенні тіла; привчати уважно слухати педагога, швидко, організовано діяти по сигналу.

На суші: 1. Ходьба на місці, високо піднімаючи коліна («конячки»),

                ходьба.

2. Стоячи, ноги злегка розставити, підняти руки нагору - вдих,

опустити руки через сторони вниз — видих (5 разів).

3. Стоячи, ноги разом, руки нагору долонями вперед, нахилитися вперед, дістати носки ніг, випрямитися (5 разів).

4. В   упорі   сидячи  позаду  на  передпліччя  рухати  прямими

ногами, як при плаванні кролем.

5.    Стрибки на двох ногах на місці з ударами долонями над
головою (8 разів).

6.    Прийняти положення «стріла», піднімаючись навшпиньки (5 разів).

У воді:

 

№ п/п

Вправи

Дозування, кільк. раз

Вказівки

1.

Вхід у воду

1 хв.

Стежити, щоб діти ввійшли спокійно, не

штовхаючись.

2.

Дихання

1 хв.

Простежити за правильним видихом у

воду з «бульбашками».

3.

Стоячи біля бортика

 

Повідомити дітям про те,  що заняття сьогодні не звичайне, а чарівне. У наш басейн приходив Водяний і залишив на дні басейну чарівну пляшку, яку потрібно підняти з дна і подивитися, що в ній.

4.

Гра «Дістань із

дна предмет»

0,5 хв.

По сигналу інструктора діти починають поринати і шукати  пляшку. На дні лежать різні предмети. Діти  по  черзі піднімають їх із дна і серед них знаходять пляшку від Водяного. Під час пірнання звернути увагу на правильне затримування повітря. Зачитується   послання від Водяного з завданнями. Той, хто    справиться   з завданнями Водяного наприкінці заняття чекає почесне звання «Золота рибка д/с № 24» і маленька медаль

5.

Робота ніг кролем біля бортика

30 сек.

Ноги повинні бути рівними, не згинати в колінах,  голову намагатися тримати у воді, з води показуються п'ятки.

6.

Ковзання з

паличкою

 (у парах)

1,5 хв.

Ноги, тіло дитини розслаблено лежить на поверхні води, голова у воді. Друга дитина рухається ногами по дну басейну і  руками тягне товариша.  Потім міняються.

7.

На дошках

через ворітця

2 хв.

Роздаються  плавальні  дошки. Діти повинні    пропливти  в  ковзанні на дошках, голова у воду через маленькі дерев’яні обручі. Стежити за поштовхами і подихом.

8.

Стрілочкою у

малий обруч

1 хв.

Ковзання «стрілочкою» виконується на

мілкому місці за допомогою інструктора. Ноги, руки прямі, голова у воді, затримка подиху і видих у воду. Погодженість усіх цих рухів.

9.

«Хто як плаває»

2 хв.

Діти за пропозицією інструктора зображують різних тварин: а) крокодил; б) рак; в) краб; г) жаба; д) пінгвін; є) дельфін.

10.

Підсумки

заняття

 

Інструктор називає дітей, що справилися з завданнями Водяного.

11.

Вихід з води

0,5 хв.

Після душу, у роздягальні,  дітям вручається мала медаль «Золота рибка» (це  повинні  бути  всі  діти,  що  брали участь у занятті).

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект заняття з плавання для дітей старшого віку

Задачі: закріпити з дітьми за допомогою ігор-естафет, раніше вивчені

елементи: ковзання на грудях, занурювання, видих у воді, робота ніг кролем; виховувати в дітей уміння працювати разом, однією командою для загальної перемоги, вчити бути сміливими, рішучими, приходити на допомогу один одному; прищеплювати любов і бажання займатися спортом, фізичними вправами.

Обладнання: м'ячі гумові — 10 шт., обручі пластмасові — 4 шт., доріжки.

На суші:  1. Шикування,   повідомлення   теми   заняття.    

                  Запропонувати дітям придумати під час розминки   

                  назву команд.

2. Ходьба    звичайна,    ходьба   «стрілочкою»,    ходьба    з одночасним  виконанням  вправ на розігрів зап'ясного, ліктьового, плечового суглобів.

3. Вправи   на   шийні,   поясні   відділи   хребта: а) «мавпи»;

б) «собачка вихляє хвостиком»; в) «скуйовджений котик»;
г) «котик прогнув спину»; д) «жираф».

4. Відновлення дихання.

5. Вправи сидячи для ніг, стоп і тазостегнових суглобів:
а) ходьба на сідницях уперед та назад; б) «краби» (на руках вправо і вліво); в) вправа ноги «кролем».

6. Вправи для хребта: а) «згорнута змія»; б) «витягнута змія»; в) «птах»; г) робота ніг кролем у положенні лежачи на грудях.

 

 

№ п/п

Вправи

Дозування, кільк. раз

Вказівки

1.

Вхід у душ, а потім у воду

 

 

2.

«Бегемотики»

6-8 р.

Стоячи біля бортика виконувати вправу для подиху

3.

«Морський котик»

6-8 р.

Робота ніг кролем із зануренням голови у воду

4.

«Риба-меч»

3-4 р.

Ковзання «стрілочкою» без роботи ніг, з

роботою ніг

5.

 

 

Розділити дітей на дві команди по 5 чоловік   у   кожній,   придумати   назву командам. Повісити доріжки.

6.

Ігри-естафети

 

10-12 хв.

1. Ковзання через великий обруч.

 2. Занурювання і виринання з обручів «як дельфіни».

3. «Буксирування з паличками» - вправа в парах.

 

 

 

4. Ковзання і робота ніг з м'ячами, виконується всіма дітьми відразу в одну й іншу сторони.

5. Для двох найкращих плавців завдання - пропливти «кролем» на грудях в повній координації.

7.

Підведення підсумків змагань естафет

0,5 хв.

 

8.

«Море хвилюється», «Морські зірки»

1-2 хв.

Ігри на відновлення дихання.       

 

9.

Вихід з басейну

0,5 хв.

Виходять дівчатка, потім — хлопчики.

 

Додаток І

Загальна схема проведення занять з гідроаеробіки для дітей дошкільного віку

20-30 хв.

 

Частини комплексів

Трива-

лість

Кільк.

вправ

Переважна спрямованість

вправ

І. Підготовча частина

(на суші).

4 хв.

6

1. На поставу

2. Типу ходьби на місці

3. Танцювальні кроки.

4-6. Загальної дії.

II. Основна частина

(у воді)

6 хв.

9

1.     Для м'язів шиї.

2-3. Для рук і плечового поясу.

4-6. Для тулуба.

7-9. Для ніг.

Основна частина.

Пікове навантаження.

2 хв.

 

Різноманітні види бігу і стрибків.

Основна частина.

Вправи з положення сидячи і лежачи.

6 хв.

9

1. Руки.

2. Тулуб.

3. Таз.

4. Черевний прес

5. Ноги.

6. Загальної дії.

7. На гнучкість.

III. Заключна частина.

2 хв.

3

1. На гнучкість.

2. На розслаблення.

3. Подих.

20 хв.

2-7

Вихід з води.

 

Різні групи вправ для проведення занять з гідроаеробіки

1. Група вправ для шийної частини хребетного стовпа.

Приклад: В. п.- о. с. — сидячи, стоячи руки на попереку уздовж тулуба.

Нахили голови вправо, уліво, уперед, назад.

2. Група вправ для плечового суглоба.

Приклад: В. п.- о. с. — сидячи, стоячи руки на попереку уздовж тулуба.

Піднімати й опускати плечі — праве, потім ліве.

3. Група вправ для зап'ясного суглоба.

Приклад: В. п. — сидячи, тримаючи руки перед собою.

Виконувати кистями кругові рухи щодо зап'ясть, поперемінно зовні й усередину.

4. Група вправ для зміцнення рук і для розвитку відчуття з подолання опору води.

Приклад: В. п. — стоячи, руки уздовж тулуба, обличчям до бортика, на відстані одного кроку від нього.

Витягнувши корпус, падати вперед: обома руками упертися в стінку і   потім   віджатися   від   її,   повернувши   корпус   у   вертикальне положення.

5.  Вправи для ніг.

Приклад: В. п. — сидячи, руки позаду на дні басейну. Внутрішніми боками стіп і гомілки енергійно відгрібати воду від стінки до поверхні, одночасно однією чи обома    ногами поперемінно.

6.  Група вправ для тазостегнового суглоба.

Приклад: В. п. — стоячи боком до стіни і спираючи однією рукою. Робити енергійні махи ногою вперед, назад; те ж — іншою ногою.

7.  Група вправ для гомілковостопного суглоба.

Приклад: В. п.— сидячи, руки позаду.

П'яти і носки притиснути до підлоги — одночасно однією чи обома ногами поперемінно, у різному темпі.

8.  Група вправ для мускулатури грудей.

Приклад: В. п.- о. с. спиною до стіни, руки нагору. Поперемінне підняття рук, намагатися відвести руки якнайдалі.

9. Група вправ для м'язів передньої і задньої поверхні стегна.

Приклад: В. п.- о. с., далеко виставити одну ногу вперед. Перенести центр ваги вперед: задня нога спирається на пальці.

Дозування вправ відповідає віку дітей:

діти від 1,5 до 3 років - 4, максимально 6 повторів;

діти від 4 до 5 років    - 5, максимально 7 повторів;

діти від 6 до 7 років    - 6, максимально 8 повторів.

 

 

 

 

Сюжетне заняття з елементами гідроаеробіки для дітей старшого віку

«Подорож по Амазонці»

20 хвилин.

Задачі: вчити дітей виконувати у воді різноманітні гімнастичні вправи малої та середньої інтенсивності на долання опору у воді, весело та дружньо поводитися під час вправ, ігор. Розвивати координацію рухів, орієнтування у воді. Виховувати почуття взаємодопомоги .

Обладнання: магнітофон, канат, гімнастичні палиці.

 

Хід заняття

 

Діти під веселу музику опускаються по сходинках у басейн і стають уздовж бортика басейну, обличчям до інструктора.

Повідомляю дітям сюжет заняття:

- Діти, сьогодні  на  занятті уявімо  себе  мандрівниками.   Ми  маємо  сьогодні відправитися в подорож: по одній з найбільших річок Латинської Америки – Амазонці, що знаходиться в країні Бразилії. Це дуже велика ріка, по обох берегах якої живе багато різних звірів. Оточують її тропічні ліси. Плисти по ній дуже складно. Але в нас є каное і весла. Давайте усі сядемо в індійські човни — каное і погребемо.

1. Кожна дитина бере в руки гімнастичну палицю і починає імітувати рухи
індіанців, що пливуть у каное.

- Зупиняємося. Кладіть весла і подивіться на те, що нас оточує.

2. Діти виконують повороти голови вправо, уліво (5-6 разів), руки на поясі.

3. Кругові рухи головою, руки на поясі (3-4 рази).

- Вдихніть повними грудьми повітря. Відчуйте прекрасні запахи квітів, що тут ростуть: орхідеї, гігантські латаття, мімози, бегонії.

4. Вдих, видих (6-7 разів).

- Подивіться, у цій місцевості водиться багато великих красивих метеликів, розмах крил яких доходить до 30 см.

5. Змахнути двома руками вгору, униз, вільно пересуваючись по басейну (6-7 разів).

6. Руки на поясі, рухи руками вперед, назад (10-12 разів).

- Подивіться, тут багато мавпочок. Давайте пострибаємо, як мавпочки.

7. Стрибки з ноги на ногу, згинаючи коліно і відвівши його убік, руки та пальці розведені в боки (7-8 разів).

8. Стрибки з ноги на ногу: ноги прямі, підкидаючи в різні боки, руки на поясі (7-8 разів).

- Давайте заспокоїмося.

9. Ходьба на місці, не відриваючи носки ніг від басейну, відновлюючи дихання (5 разів).

- Подивіться уважно у воду, ви помітите, які красиві тут плещуться риби.

10.  Вдих, видих у воду з відкритими очима (5-6 разів).

- Ми теж можемо бути веселими рибками і працювати своїми плавниками -ніжками.

11. Робота ніг «кролем», сидячи на бортику басейну (1 хв.).

- У річці Амазонці водиться прісноводний дельфін — інія. Він дуже веселий, як і всі дельфіни. Він любить пірнати, грати у воді.

12.  Руки на поясі, присісти у воду з головою, затримати подих (8-9 разів).

- Є в Амазонії велика тварина,  що харчується планктоном, рослинами.  Це — ламантин. Він дуже добродушний, схожий на тюленя. Його ще називають  «морською коровою». У воді він почуває себе легко і вільно.

13. Вправа «Медуза». Зробити глибокий вдих, лягти на воду обличчям, розвести в боки руки і ноги, спокійно триматися на воді, зробити видих (4 рази).

- Дуже багато різноманітних папуг живе по берегах Амазонки. Вони веселі, шумні.

14. Ляскати долонями по воді.

15. Підстрибувати на двох ногах, пересуваючись по дну басейну.

- Час нашої подорожі підходить до кінця, потрібно повертатися в дитячий садок. Дуже добре подорожувати по Амазонці. Багато нового, цікавого ми довідалися про рослинний і тваринний світ цієї ріки.

А зараз знову сідаємо в каное і попливемо додому у свій дитячий садок.

16. «Пливуть на каное» (1 хв.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагмент заняття з елементами гідроаеробіки для дітей старшого віку

Тема: «Цирк»

 

Глибина води у басейні до поясу.

Інвентар: султанчики, фонограма.   

Мета: розвивати творчу уяву, естетичне сприймання навколишнього. Привчати  дітей  до  чіткості  у  виконанні  рухів  відповідно до музичної фрази. Спонукати проявляти творчість, фантазію під час заняття, закріпити вміння    складати    красиву    композицію    під    час    виконання танцювальних вправ у воді. Вчити дітей виконувати різноманітні рухи на долання опору у воді під час танцю та виконання вправ. Розвивати координацію рухів, орієнтування у воді. Виховувати   бажання   та   інтерес   до   плавання   та   фізичних навантажень.

 

 

Музика М. Пляцковського «Песенка о цирке» (1 куплет).

 

Фігура № 1. Діти стоять один за одним у колоні, руки з султанчиками  догори.

Фігура № 2. Заходять до басейну та стають вздовж бортику, марширують.

Фігура № 3. На місті, руки угорі, повороти тулуба разом з руками праворуч та ліворуч.

 
 

 

 

 

 


Фігура № 4. Кружляють, руки угорі.

Фігура № 5. Розходяться один поміж іншого, вперед та назад, руки догори.

 
 

 

 

 

 

 

 


Фігура № 6. Кружляють на місці.

Фігура № 7. Діти повертаються за направляючим, піднімають руки догори та виходять з басейну.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танець русалок зі штучними квітами

Глибина басейну по пояс.

Музика з кінофільму «Титанік».

Під вступ 8 дівчаток по одній заходять у воду і займають кожна своє місце.

Фігура 1.

Стоячи на місці, руки з квітами підняті на рівень грудей, виконують легке погойдування тулуба вправо, уліво.

Фігура 2.

Дівчатка, що стоять спереду, роблять крок назад, а ті, що стоять позаду, роблять крок уперед, утворюють шеренгу (2 рази).

Фігура 3.

Стоячи в шерензі, виконують погойдування тулубом вправо в уліво, руки з квітами вгорі.

Фігура 4.

Утворюють два кола, натягнувши між собою гілочки квітів. Йдуть вправо, уліво.

 

Фігура 5.

Зупиняються і роблять два рази змах рукою з квіткою нагору, кружляються навколо себе.

Фігура 6.

Перешиковуються в одне велике коло, у центрі стоїть одна дівчинка, який всі інші діти віддають один кінець своєї квітки, утворюючи «карусель» і йдуть по колу.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Фігура 7.

Зупиняються, присідають у воді по плечі і дрібними кроками наближаються до центра кола. На голосні акорди вистрибують з води, піднявши нагору руки з квітами, і розходяться, утворити знову коло.

Фігура 8.

Утворивши коло, кожна на своєму місці, вистрибують з води з квітами, руки нагору.

Фігура 9.

Прощаючись з глядачами, кружляються і виходять з басейну.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танок з м'ячами

Глибина у басейні по пояс.

 Музика Франца Шуберта.

Діти з м'ячами в руках стоять двома шеренгами у шаховому порядку (в одній шерензі м'ячі якогось одного кольору, в іншій — іншого).

Фігура 1:

1-й - 2-й такти: діти підкидають м'ячі вгору й ловлять їх (двічі).

3-й - 4-й такти: повільним кроком шеренги міняються місцями (діти з передньої шеренги відступають, задкуючи).

5-й  - 8-й такти: рухи повторюються від початку, знову попереду та шеренга, що й раніше.

9-й - 10-й такти: діти присідають з м'ячами у воду.

11-й- 12-й такти: тримаючи м'ячі обіруч над головою, легко кружляють на місці (один раз).

13-й - 16-й такти: тримаючи м'ячі перед собою, збігаються в одне велике коло, чергуючи кольори м'ячів, і зупиняються обличчям до центра.

Фігура 2:

1-й - 2-й такти: підкидають м'ячі вгору й ловлять їх (двічі).

3-й- 4-й такти: діти з м'ячами одного кольору кроком звужують  коло, а діти з м'ячами іншого кольору розширюють його, задкуючи.

5-й - 8-й такти: рухи повторюються, й діти знову стають в одно велике коло обличчям до центра (кольори м'ячів чергуються).

9-й - 10-й такти: діти присідають у воду і стають руками догори.

11-й - 12-й такти: тримаючи м'ячі обіруч над головою, легко кружляють на місці (один раз).

13-й- 16-й такти: тримаючи м'ячі перед собою, розбігаються до протилежних стін басейну і зупиняються шеренгами попід ними (знову в кожній шерензі свій колір м'ячів).

Фігура 3:

1-й — 2-й такти: діти підкидають м'ячі угору й ловлять їх (двічі).

3-й - 4-й такти: шеренги міняються місцями (діти біжать «прочосом»).

5-й - 8-й такти: повторюються попередні рухи й шеренги знову стають попід стінами, як раніше.

9-й - 12-й такти: діти підкидають м'ячі обіруч над головою, кружляють на місці.

13-й - 16-й такти: тримаючи м'ячі перед собою, вільно розбігаються по басейну.

Кінцівка.

Зупинившись, діти високо підкидають м'ячі угору. Ловити їх не обов'язково.

 

 

Додаток К

Комплекси вправ на степах для дітей дошкільного віку

 

І

Степи розкладають у шаховому порядку.

Підготовча частина:

·        нахили голови вправо–вліво;

·        піднімання плечей вгору–вниз;

·        ходьба звичайна на місці, на степі;

·        біг змійкою навколо степів (у заданому напрямку: поворот наліво);

·        ходьба з переступанням через степи;

·        приставний крок уперед зі степу на підлогу і назад на степ;

·        приставний крок назад;

·        ногу назад, за степ-дошку – руки вгору, повернутися у в. п.;

·        перешикування трійками до степів.

Основна частина:

В. п.: стоячи на степі, руки опущені вниз. Одночасно з ходьбою на місці розкачувати руки вперед–назад із оплесками спереду і позаду (10 разів).

В. п.: основна стійка. Крок управо із степу, руки в сторони, повернутися у вихідне положення; те ж саме – вліво (по 5 разів).

В. п.: стоячи на степі, ноги на ширині плечей, руки опущені вниз. Повороти вправо і вліво з вільними рухами рук (10–12 разів).

В. п.: стоячи на колінах на степі, сідати та вставати, не допомагаючи собі руками (10–12 разів).

В. п.: сидячи на степі та схрестивши ноги, нахили до правого й до лівого коліна, торкаючись лобом (можна допомагати собі руками).

В. п.: основна стійка на степі. Мах прямою ногою вперед, поперемінно то лівою, то правою ногою, оплеск під ногою (10–12 разів).

Закінчення. Звичайні стрибки на степі, що чергуються з ходьбою (2 рази)

 

ІІ

 

Степ-сходинки розміщено по колу.

Підготовча частина.

Ходьба звичайна на місці, ходьба на степі, біг по колу навколо степ-дошок, спочатку в один бік, потім в інший. Діти повинні відчути музику, уловити темп руху, стають на степ-дошки, ходьба на степі. Ходьба на носках навколо степ-дошок, яка чергується з бігом по колу; те саме з ходьбою на п’ятках. Потім діти стають знову на степ-дошки.

Основна частина.

Загальнорозвивальні вправи:

В. п.: ноги на ширині ступні, руки внизу. Крок уперед зі степ-дошки, руки вгору, крок назад; повернутися у вихідне положення (6 разів).

В. п.: стоячи за степ-дошкою, руки на поясі. Нахилитися, торкнутися долонями степа, випрямитися; повернутися у вихідне положення (6 разів).

В. п.: стоячи на степі, ноги на ширині ступні, руки вгору. Присісти, постукати долонями об підлогу перед степом; випрямитися, повернутися у вихідне положення (6 разів).

В. п.: сидячи на степі, ноги витягнути прямо–вперед, руки позаду, тримаючись за краї степа. Ноги зігнуті в колінах, обхопити їх руками, голову опустити; повернутися у вихідне положення (6 разів).

В. п.: стоячи на степі, руки на поясі, ноги тримати без напруги. Стрибки (8 разів), чергуються з ходьбою зі степу на степ (2 рази).

Закінчення.  Комплекс закінчується звичайною ходьбою на місці на степ-дошці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Л

Конспект заняття з фізкультури для дітей старшого віку

Тема: «Сила та грація»

 

Мета: закріплювати вміння кидати м’яч обома руками з-за голови через сітку один одному. Вправляти вміння дітей: в повзанні на животі по гімнастичній лаві за допомогою рук, перестрибуванні через предмети висотою 20см, підлізанні під дугу прямо; в ходьбі по лаві прямо піднімаючи  високо коліна, зістрибуванні з лави, пролізати в обруч лівим та правим боком. Удосконалювати швидкий біг під час гри–змагання, різнівиди ходьби, шикування та перешиковування, вміння орієнтуватися в просторі та тримати рівновагу. Розвивати спритність, окомір, гнучкість, витривалість, рішучість. Формувати потребу дбати про своє здоров’я, міцні рухові навички та забезпечувати якість їх виконання. Виховувати увагу, чесність, організованість, дружбу.

Обладнання: обручі – 10 шт., 2 гімнастичні лави, 2 дуги ( висота – 60см ), стояк, дерев’яні колоди (висотою – 20 см), 4 куба, волейбольна сітка, мотузка,  2 м’ячі.

 

Хід заняття

 

Діти в колоні один за одним крокують на спортивний майданчик і шикуються в шеренгу.

Інструктор: Діти, а за допомогою чого ми стаємо здоровішими та сильнішими?

Інструктор: Так, це і вітаміни, і сонце, і вода, і заняття спортом.

І. Вступна частина.

Інструктор: Направо! Один за одним в колоні руш!

Ходьба чітким кроком (25 с).

Ходьба високо піднімаючи коліна, руки на поясі (20 с)

Вище ноги піднімаємо, через струмочки переступаємо.

Дихальна вправа «Силачі» зі зміною напрямку та темпу ходьби (10 с).

Ходьба перехресним кроком, руки на поясі (20 с).

Ходьба як «ведмедики», руки на поясі (20 с).

Біг у середньому темпі з викидом ніг вперед, руки за спиною ( 30 с).

Ходьба звичайна. Дихальна вправа «Енергія весни» ( 25 с).

Шикування парами. Шикування в дві колони з обручем.

 Комплекс загальнорозвиваючих вправ з обручем (дві дитини з одним обручем)

1. Піднімання обруча вгору.

В.п. – О.с., обличчям один до одного, руками за обруч, обруч внизу.

На 1 – підняти обруч до плечей.

На 2 – підняти вгору.

На 3 – опустити до плечей.

На 4 – в.п. (повторити 8 разів).

 2. Перетягни обруч.

В.п. – ноги трохи розставлені, обличчям один до одного, руками взятись за середину обруча, руки трохи зігнуті.

На 1 – дівчинка зігнула руки підтягнула обруч до грудей, а хлопчик випрямив руки.

На 2 – навпаки. (повторити 10 разів,  темп швидкий).

3. Нахил тулуба в сторони.

В.п. – спиною один до одного, ноги нарізно, обруч вгорі горизонтально.

На 1 – нахил тулуба вправо.

На 2 – в.п.

На 3 – нахил тулуба вліво.

На 4 – в.п.  (повторити по 4 рази )

4. Нахил тулуба вперед.

В.п. – спиною один до одного, ноги нарізно, обруч тримати внизу.

На 1 – дівчинка нахиляється вперед, а хлопчик назад.

На 2 –в.п.

На 3 – хлопчик нахиляється вперед, а дівчинка назад.

На 4 – в.п. (повторити 8 разів).

 5. Присідання.

В.п. – О.с., обличчям один до одного, обруч біля грудей.

На 1 – дівчинка присіла, а хлопчик стоїть обруч в руках.

На 2 – в.п.

На 3 – хлопчик присів, а дівчинка стоїть обруч в руках.

На 4 – в.п.  ( повторити 8 разів).

6.  Піднімання колін вгору.

В.п. – ноги трохи розставлені, обличчям один до одного, обруч внизу.

На 1 – підняти праву ногу вгору достати до обруча.

На 2 – в.п.

На 3 – підняти ліву ногу вгору достати до обруча.

На 4 – в.п.  (повторити по 4 рази)

7. Перестрибування з ноги на ногу.

В.п. – обличчям один до одного, права нога вперед, руками за обруч, обруч на рівні грудей.

Перестрибування з ноги на ногу тримаючись за обруч. (12 стрибків).

 8. Рухи обручем вправо – вліво.

В.п. – ноги разом, обличчям один до одного, руками триматися за середину обруча.

На 1 – поворот рук  з обручем вправо.

На 2 – поворот обруча вліво.

На 3 -4 –в.п.  (повторити 10 разів, темп швидкий)

Шикування в одну колону, складання обручів.

ІІ. Основна частина.

 Спосіб організації дітей – груповий. Шикування дітей біля волейбольної сітки в чотири колонки за зростом.

1. Кидання м’яча обома руками через сітку один одному з–за голови. Повторити по 6 разів.

2. Інструктор: —  Зараз наші хлопці покажуть, які вони сильні та спритні. А дівчатка, які вони граційні та пластичні.

Спосіб організації дітей – груповий, поточний. (повторити 5 разів).

Хлопці.

а) Повзання на животі по лаві підтягуючись руками, ноги прямі, разом. Стежити за дистанцією між хлопцями та правильним виконання вправи.

б) Перестрибування через колоди на обох ногах, руки біля грудей. Стежити за рівновагою та дистанцією між дітьми.

в)  Підлізати під дугу прямо навпочіпки, руки на колінах, голова внизу.

Дівчата.

а)  Ходьба по лаві прямо піднімаючи коліна, руки в сторони. Стежити за рівновагою, дистанцією між дівчатами, поставою.

б) Зістрибування з лави  з м’яким приземленням на дві ноги. Стежити за рівновагою.

в) Пролізати в обруч боком, руки в сторони. Стежити за рівновагою, дистанцією між дітьми.

Діти разом з дорослими прибирають спортивне обладнання.

Інструктор: Діти, а зараз ми з вами позмагаємося в швидкості під час гри.

3. Гра – змагання «Хто перший». (повторити 2 рази).

Діти шикуються в дві команди. Перший учасник  команди  з хустинкою в руках по сигналу біжить до орієнтиру, оббігає його і швидко назад передає естафету іншому учаснику команди. Перемагає та команда, яка перша справиться з  завданням.

ІІІ. Заключна частина.

Інструктор: Діти, як ви вважаєте, ми з вами добре тренувалися, здоров’я багато набралися? А давайте вдихнемо, вберемо в себе силу природи і поводимо хоровод.

Українська народна гра «Голочка та ниточка». ( 1 хв.)

Підсумок заняття.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток М

Конспект спортивної розваги для дітей старшого віку: «Джунглі кличуть

 

Діти розміщуються в спортивній залі, інструктор починає розвагу з короткої розповіді:

- Мої діти, либонь усі ви знаєте казку про сильного і сміливого хлопчика Мауглі. Пам'ятаєте де він жив? Правильно, в Індії, в джунглях. Джунглі - це густі зелені хащі, де ростуть високі кокосові пальми з великими горіхами, бананові дерева, довгі ліани, що переплелися між гіллям дерев так, що не можна крізь них пробратися. В джунглях живе дуже багато звірів, птахів та комах. Звіри здебільшого збираються в зграї, бо гуртом легше подолати труднощі. Ось і ми сьогодні уявимо себе мешканцями джунглів. Розділимося на дві зграї, позмагаємося в спритності та силі. Кожна зграя обере свого ватажка. Всі хочуть взяти участь в змаганнях? Молодці, любите спорт!

1 дитина: Хто зі спортом дружить,

                  Буде завжди дужий.

                  Бо не хворий і не кволий,

                  А завжди, завжди здоровий.

2         дитина: Він не плаче, а сміється,

                 До роботи охоче береться,

                 Вміє долати усі перешкоди,

                 Пройде крізь нелегкі пригоди.

3         дитина: Щоб завжди у здоровому

                   Гуморі бути,

                   Про лінощі нам

                  Необхідно забути.

4         дитина: Ми любимо бігати і стрибати,

                  Зарядку робити і з м'ячиком грати.

5         дитина: Зібрались сьогодні ми всі на змагання,

                 Приготувалися з самого рання,

                 Бо джунглі нас кличуть, зізнатися час,

                 Що може і вміє тут кожний із нас.

Діти розділяються на 2 команди.

Інструктор:  У джунглях дуже багато мурашок. Вони великі  ... Станьте, але на руки і ступні - ось точнісінько такі! До заходу   сонця   залишилось   кілька   хвилин,   а   наші мурашки ще не закінчили споруджувати свої будинки, допоможемо їм у цьому. Чия зграйка мурашок перша зведе з кубиків пірамідку - стане переможницею.

Кожна команда бере по кубику (кожна дитина) і шикуються двома колонами.   По  команді  перші  в  колонах  діти  пересуваються  на чотирьох по позначки на відстані 4м, кладуть кубика, зводяться на ноги і біжать у кінець колони. Рух починає друга  пара дітей, кубики ставлять один на один.

Інструктор: У джунглях буває дуже спекотно. Тому чиста вода тут цінується понад усе. Але маленькі джерельця, коли довго не буває дощу, можуть пересохнути. Уявіть, що саме зараз це відбувається в одному з відкритих сонцю куточків джунглів. Щоб звірята не страждали від спраги, джерело це треба порятувати, перенести його в холодок.

Для кожної команди на відстані 4 м ставлять 2 каструлі. Одна з водою, друга - порожня. Участь у змаганні беруть команди, в кожній з яких по 5 дітей. По команді вони переносять черпаками воду з однієї каструлі в іншу. Виграє та команда, яка не просто швидше впоралася із завданням, а й менше розхлюпала води.

Інструктор: А тепер ватажки хочуть перевірити чи готові члени їхньої зграї до самостійного життя в джунглях. Цей відповідальний екзамен мають пройти команди з 3-4 звіряток-хлопчиків.

Перед кожним капітаном  кладуть по корзині, де впереміж з яблуками, апельсинами, бананами лежать кубики, м'ячики, бруски. Учасникам змагань зав'язують очі. Капітани подають їм якийсь предмет і пропонують визначити - їстівне - не їстівне. Перемагає команда, представники якої зробили менше помилок.

Інструктор: У джунглях мешкає багато пташок. Але там і багато хижаків, які на них полюють. Ось і зараз до гніздечка папуг підкралася  велика змія.  Пташки злетіли,  але яйця, з яких  ось-ось мають вилупитися  пташенята, залишилися в небезпеці. Допоможемо пташиній сім'ї врятувати діточок? Але це не просто: руками не можна торкатися яєць, бо батьки можуть від них відмовитись.

До змагання стають по 4 учасника. Кожна дитина бере бадмінтонову ракетку, бере нею з одного кошика кульку (легко) і переносить її в інший кошик. Якщо кулька впаде по дорозі - бал не зараховується. Перемагає та команда, у кошику якої буде більше яєць.

Інструктор: Коли на вузьких стежках у джунглях зустрічаються двоє звірів, вони не завжди хочуть поступалися одне одному дорогою. І тоді починається двобій: хто дужчий. Зараз наші хлопчики теж зможуть уявити себе на такій вузькій стежці й поборотися за право пройти по ній.

Двоє дітей з різних команд стають обличчям один до одного на вузькі килимки. В їхніх руках маленькі подушечки, якими вони намагаються зіштовхнути один одного з місця. Програє той, хто перший заступить за килимок.

Інструктор: Ми прибули з вами до великої річки. Тут дуже багато риби. Є й така, що вміє вистрибувати з води, хоч руками лови. От ми з вами і спробуємо рибки наловити.

Кожна дитина бере по маленькому м'ячику. Капітани розміщуються на відстані 2-3 м від своїх команд, тримаючи перед собою великий кошик. По команді діти по черзі закидають у цей кошик м'ячі. А капітани у свою чергу рухаються з кошиками так, щоб м'ячі упіймати.

Інструктор: А тепер конкурс для капітанів зграї. Коли звіри приносять з полювання здобич, вожак її справедливо розподіляє між усіма. Завдання для вожаків: хто швидше розподілить здобич (яблука) між членами зграї.

Завершується гра підбиттям підсумків змагань, нагородженням переможців, їх урочистим маршем по колу.

Сценарій: «Свято Нептуна»

 

Свято Нептуна присвячується дружбі дітей з водою. Проводиться у вигляді інсценівки з елементами програмних рухомих ігор на воді з лементами плавання у вигляді змагання.

Діючі особи і виконавці:

Інструктор з плавання   1 чол.

Нептун                            1 чол.

Стражники                      2 чол.

Русалочки                       8 чол.

Бісенята                           8 чол.     дітей 34 чол.

Індіанці                            8 чол.

Матроси                          8 чол.

Вихователі                      1 чол.

Дорослі                           1 чол.

Дітей не розфарбовувати.

Сигнали: «Слухайте всі!», «Збір!»

Музика. Учасники виходять послідовно під свою музику кожний.

Вихід Нептуна зі звитою, стражників і русалочок.

Вихід бісенят з виттям: «У-у-у...!»

Вихід індіанців з бойовим кличем.

Вихід матросів.

Речитатив:

—    Хто крокує до кораблів?

—    Ми, матроси!

—        Хто пливе там по хвилях?

—        Ми, матроси!

—    Хто на світі всіх дружніше?

—    Ми, матроси!

—    Хто на світі веселіше?

—    Ми, матроси!

—    Хто бере із собою в запас пісню, ложку і компас?

—    Ми, матроси!

—    Гей, друзі, не сумуй, пісню дружно заспівуй!

Матроси, зайнявши місця на «Кораблику», співають пісню.

               Пісня:

               І

Ходять хвилі навкруги отакі,

Отакі великі, як будинок.         (показують руками)

Ми відважні вовки морські.

Сміло в далеке море пливемо  (рухи «брасом» руками)

               Приспів:

Якоря ми піднімаємо от так,   (рух витягування якоря)

Вітрила ми потягнемо от так.  (обидві руки вгору)

Веселіше, моряк, веселіше, моряк,   (крок на місці) Роби так, роби так і отак.

                          II

Якщо в морі ми будемо купатися,    (руки за спину)

І акули на нас нападуть.

Ми не будемо тремтіти й лякатися,

Переб’ємо всіх акул у п’ять хвилин.

                               Приспів.

Нептун: Дівчатка та хлопчики, гості дорогі, здрастуйте!

Усі: Здрастуйте!

Нептун: Зі святом вас поздоровляю, свято почати дозволяю.

Усі: Ура!

Нептун: Онучки-русалочки, поки станцюйте, танець свій дівочий покажіть.

Русалочки виконують вальс з обручем.

Нептун:  Водяного діти-бісенята, покажіть, на що здатні чортенята.

Нептун: Час прийшов індіанцям показати своя майстерність

Танець індіанців «Чунга-чанга». Ю. Ентін

Змагання.

Нептун:  А тепер чесна компанія, почнемо змагання.

1. Змагаються «індіанці» і «бісенята».

«Човник» — хто швидше. Чия команда швидше перенесе своє відерце і кубик на інший бортик і назад:

а) перенести відерце і повернутися;

б)        перенести кубик і покласти в відерце;

в) узяти відерце і повернутися, поставити на свій бортик.

2. Змагаються «русалочки» і «охоронці».
«Спритні».

Наповнити відерце водою з колодязя і на голові перенести його на протилежну сторону басейну, а там вилити в загальне велике відро своєї команди.

3.  «Хто сильніший» — перетягування канату.

Нептун:  Викликаю вас, моряки, помірятися силою зі мною (свистить). По місцях стояти, мене слухати!

Натягаються доріжки.

Плавання по доріжках на плавзасобах:

Індіанці — на нудлах по 1 доріжці;

Бісенята — на кругах по 2 доріжці;

Русалочки — на дошках по 1 і 2 доріжках.

 

Нептун: А тепер заплив моряків.

Інструктор: На старт, руш! (свисток).

Нептун: Кращі плавці нагороджуються медаллю «Золота рибка».

Інші водоплаваючі нагороджуються медаллю «Пуголовка».

Інструктор: Діти! Відгадайте загадку.

Хто учить вас читати, рахувати,

І пісні співати й малювати?

Хто учить дружбі і добру,

Хто розважає дітвору?

Хто може стрибати і грати,

І неслухняних покарати?

Діти називають своїх вихователів. Моряки виходять на кораблик.

Нептун: Нехай (І.Б. вихователів) піднімуться на палубу корабля і стануть на тумбочки пошани (русалочки несуть нагороди по воді).

Нептун: За всі їхні справи орденом Нептуна нагородити. І водою оббризкати.

Матроси штовхають вихователів у воду. Усі бризкають на них водою.

Нептун: Друзі мої!

Плавайте у ванні і лазні,

У річці, морі, океані.

І можна — скрізь,

Вічна слава воді!

Усі: Слава! Слава! Слава!

Інструктор:   Хай завжди буде сонце, 

І вода в ньому іскриться,

Хай завжди буде повітря

Для дітей усієї землі.

Хай завжди будуть ситі

Діти різного кольору.

Хай завжди буде радість

І не буде війни!

Звучить весела, піднесена музика.

Усі плескають у долоні.

Гості залишають басейн.

 

 

 

 

 

 

 

Спортивна розвага для дітей старшого віку

«Весела акваторія»

 

 

Час заняття: 25 хвилин.

Ціль: формувати здоровий спосіб життя в дітей; за допомогою ігор-естафет закріплювати й удосконалювати раніше придбані навички й уміння: ковзання на грудях, видих у воду, робота ніг кролем, пірнання; розвивати в дітей витривалість і силу в момент виконання вправ.

Обладнання: музичний центр, фонограми, 2 надувних кола, султанчики – 10 шт., доріжка, 2 великих цебра, 10 маленьких цебер, штучні квіти – 10 шт., вази – 2 шт., 6 маленьких обручів, 10 намистин, 7 шайб, рибки – 10 шт.

 

Хід розваги

 

1. Підготовча частина - 5 хвилин.

Діти заходять у зал сухого плавання. Інструктор повідомляє тему.

Інструктор: Діти, сьогодні до нас  прийшло багато гостей, давайте привітаємося.

Діти й шановні гості, нам сьогодні надається прекрасна можливість подорожі в країну дитинства за назвою «Весела акваторія». «Аква» - це вода. «Торія» - це територія. Разом виходить - місце, де можна веселе провести час у воді. Ви прекрасно знаєте, що вправи у воді приносять багато радості й задоволення. На нашій акваторії буде панувати радість, краса й здоров'я.

Поруч з нами, ви повірте,

Є країна чарівна.

Де вона? Десь поруч з нами,

Так, що одразу не видна.

Там ніхто не знає горя,

Там панує щирий сміх.

У цю країну й кличемо сьогодні,

Ми із собою всіх, всіх, всіх!

До нас сьогодні не поспішає Мийдодір, тому що ми знаємо правила особистої гігієни. Ми так само знаємо правила поведінки в басейні. У нас на заняттях сувора дисципліна, тому що вода не прощає баловства й помилок. Усі завжди виконують мої вимоги з першого разу й за свистком. А зараз ласкаво просимо в нашу країну!

Діти під музику «Акваторія» з м/ф «Кораблик» заходять у душ і проходять до басейну. У басейні беруть султанчики для виконання вправ. Звучить пісня «Море хвилюється раз» А. Гроссу. Діти виконують спеціальні вправи плавця в сполученні із вправами з аквааеробіки із предметом (султанчики).

Комплекс вправ

1.  В.п. основна стійка - стоячи  на  дні  басейну; 1-2 - руки в сторони; 3-4 - руки нагору. Повторити 8 разів.

2. В.п. основна стійка - руки зігнуті в ліктях; 1-2 - руки підняти над головою й присісти; 3-4 - повернутися в В.п. Повторити 6 разів.

3. В.п. основна стійка - руки в сторони; 1-4 - кругові обертання рук уперед; 1-4 - теж саме назад. Повторити 2 рази.

4. В.п. основна стійка - руки притиснуті до грудей із султанчиками; 1-2 - присісти або пірнути з головою у воду, руки підняти нагору; 3-4 - випірнути або піднятися з води. Повторити 6 разів.

5. В.п. - лежачи на животі, тримаючись руками за бортик, голова опущена у воду, робота ніг кролем: видих-вдих у воду 8 разів. Султанчики лежать на бортику басейну.

2. Основна частина - 20 хвилин.

Інструктор: Діти, я пропоную продовжити наше свято на воді веселими іграми. Для цього нам треба розділитися на 2 команди. Ділить дітей по 5 чоловік у кожній команді. Визначає капітанів команд.

1. Гра «Збери врожай» - зібрати  фрукти й овочі, розкидані на поверхні води, у кошики.

2. Гра «Переправа» - за допомогою маленького цебра, по одному, набрати води з уявлюваного колодязя, переправити його за допомогою дощок на протилежну сторону й перелити у велике цебро. Повернутися на дошці назад.

3. Гра «Склади букет» - діти на надувних колах із квітами в руках, по одному, за допомогою роботи ніг перепливають на протилежну сторону басейну. Квіти ставлять у вазу.

4. Гра «Маленькі дельфіни» - інструктор: «У морі бурхливому, морі синьому швидко плавають дельфіни. Не лякає їх хвиля, поруч плескається вона».  Діти виконують ковзання, стрибки в обруч.

5. Гра «Ловці перлин» - на дні басейну лежить різнобарвне намисто. Всі діти за сигналом інструктора пірнають на дно басейну й дістають намисто.

3. Заключна частина - 5 хвилин.

Інструктор:

Ми швидкість сповільнюємо,

Закінчилася гра.

Пора нам  до побачення

Сказати всім, дітвора.

Інструктор підводить підсумки змагань.

Інструктор: Діти, прийшов час сказати до побачення веселій акваторії. Я сподіваюся, що ви всі сьогодні одержали заряд позитивної енергії. І саме головне, ви переконалися в тім, що ви дійсно сильні, сміливі, спритні, умієте й знаєте, як правильно поводитися у воді, щоб вона приносила вам тільки радість і насолоду. І не забувайте: щоб бути здоровим, треба дружити зі спортом.

Діти під марш І. Дунаєвського «Веселий вітер» виходять із води.

 

 

День здоров’я «До нас завітав Мийдодір»

 

Мета: створити умови для активного відпочинку дошкільнят; у доступній формі пояснити значення фізкультури та спорту для здоров'я людини; підвищити емоційний тонус у дітей; викликати бажання брати участь в іграх-естафетах і перемагати в них, уболівати за друзів; вправляти у бігові, стрибках, у підлізанні; виховувати потяг до зростання здоровими та спритними.

Обладнання: костюми Ведучої, Ліні та Мийдодіра (ролі виконують дорослі); два великих мішки, два обручі; султанчики, гімнастичні палиці та повітряні кульки (для кожної дитини); фонограми.

 

Хід розваги

 

У супроводі жвавої музики діти забігають до зали й стають у чотири колонки.

Ведуча: Нам відомо — це чудово,

               Коли ти і ми здорові.

              Тільки треба знати,

              Як здоровим стати.

              Є один рецепт у світі —

              Він усім підходить дітям:

              Якщо будеш спорт любити,

              Зможеш років сто прожити!

— Діти, до нашого дитсадка прийшов новий хлопчик — його звати Петрик. Але вдома він звик довго спати й досі не може позбу­тися цієї звички.

Виходить, позіхаючи, Петрик із по­душкою та ковдрою в руках.

Петрик: Я - Петрик Дрімченко, малята.

               Люблю довгенько я поспати,

              І мама щоб мене вдягала,

             Ще й з ложки потім годувала.

             Мені стрибати й грати ліньки —

             Хіба ж відмовлюсь від перинки?

Ведуча: Полиш свої лінощі хоч на хвилинку,

               Ходи з нами разом робити розминку.

Петрик відмахується, йде в куток, відслонює завіску. Вмощується на лав-ці-«ліжку» й, загорнувшись у ковдру, поглядає звідти на дітей.

Під ритмічну музику виконується ком­плекс аеробічних вправ із султан­чиками.

Звучить повільна мелодія, й з’являється Лінь — пухкенька (з підмощен-нями), розкуйовджена й недбало вдягнута, взута в розпаровані капці.

Лінь: Тихше, тихше! Годі, діти,

           Гамір вам такий чинити.

           Лінь оце прийшла до вас,

           Принесла вам тихий час.

Ведуча: Е, ми тебе не чекали, бо ти нам не потрібна. Правда ж, діти? Хіба Лінь вам до вподоби? Та й спати нам іще не час. У нас саме зараз розпочинається спор­тивне свято. Звідки ти прийшла?

Лінь: Я прийшла з Країни Лі­нощів. Коли б ви знали, як там гар­но, тихо, спокійно. Ніхто не бігає, не стрибає, не робить зарядку. Ось тільки мешканців там зама­ло! Хай би їх було більше!

Петрик (підводиться): А що ж там у вас усі роблять?

Лінь: Лише їдять та сплять. От я й прийшла до вас: може, хтось із дітей погодиться пожити в Краї­ні Лінощів. Приставайте до нас — будете такі ж пухкенькі й незграб­ні, як і я. Нічого не робитимете, лише відпочиватимете й довгень­ко спатимете.

Петрик (підходигь до Ліні): Я хо­чу пожити в такій гарній країні.

Лінь (радо): Молодець! Ми з те­бе такого Лінтюха зробимо! Ході­мо зі мною!

Забирає Петрика й, заслонивши завіску, виходить.

Ведуча: Діти, скажіть, а що мо­же статися з тими, кого на все бе­руть ліньки? (Діти відповідають.) Отож. треба нам визволити Пет­рика з Країни Лінощів, щоб не ско­їлося з ним лиха. А щоб краще бу­ло мандрувати, розподілимося на дві команди — «Малятко» та «Здоровʼятко». За нашою мандрівкою спостерігатиме журі у складі… (Обирається журі.)

Проводиться гра-естафета «Біг у мішках».

Звучить бадьора музика, й з’являється Мийдодір.

Мийдодір: Я великий Умивальник,

                    Вам відомий Мийдодір,

                    Умивальників начальник

                    І мочалок командир.

                    Я з Країни Лінощів іду —

                    Всюди бачив лишенько-біду.

                    Там, однак, пригоду й добру мав:

                    Дівчинку Бруднулю визволяв.

Ведуча: То як — визволив?

Мийдодір: Хоч і важко було ме­ні самому Лінь подолати, але все ж таки я визволив дівчинку.

Ведуча: Ми теж туди йдемо. Покажи нам дорогу до палацу, де мешкає Лінь.

Мийдодір: Вона нелегка. Попе­реду у вас трясовина лінощів.

Проводиться гра «Склади охайно речі». Діти переносять безладно розкидані на одному із стільців речі на інший та охайно складають їх.

Ведуча: Цікаво, як же живеться в цій країні нашому Петрикові Дрімченку?

Мийдодір: Можна взяти підзор­ну трубу й подивитися, що діється в палаці, де господарює Лінь.

Відслонюється завіска — товстень­кий Метрик напівлежить у ліжку, а Лінь несе йому торта. Ставить торт скраєчку, бере великий аркуш па­перу з написом «Розпорядок дня» й жирними цифрами та словами у стовпчик. Стає так, щоб видно було всім.

Лінь: Зачитую твій розклад на сьогодні. «Звечора й до 8-ї ран­ку — сон . Від 8-ї до 9-ї — не вмива­тися, не робити зарядку. Від 9-ї до 10-ї — сніданок. Від 10-ї до 11-ї — відпочинок. Від 11-ї до 12-ї — не бігати, не стрибати. Від 12 -ї до 13-ї — обід. Від 13-ї до 15-ї — сон по обіді. Від 15-ї до 16-ї — полуденок . Від 16-ї до 17-ї — відпочинок. Від 17ї до 18-ї — підвечірок. Від 18-ї до 19-ї — не гуляти, не гратися. Від 19-ї до 20-ї — вечеря. Ціла ніч — сон». А зараз у тебе, Петрику, сніданок. (Підносить торта.) Їж, любий, тор­тика, з’їж іще й цукерочку.

Петрик (відсахується): Я вже не хочу торта! Хочу повернутися до дитячого садка, до дітей. Друзі, допоможіть! (Завіска заслонюється.)

Ведуча: Лінь, напевно, відчу­ває, що ми йдемо визволяти Петрика. То й стала своєю тінню за­туляти сонечко. А ми завадимо їй і повернемо сонечку його промінці.

Проводиться гра-естафета «Веселе сонечко». Діти з обох команд викладають на підлозі своє сонце з обруча та гімнастичних палиць.

Вибігає розгнівана Лінь із гронами повітряних кульок в обох руках.

Лінь: Ви хочете забрати свого Петрика? Не вийде! Моя сила за­хована в оцих кульках. У деяких із них записки із завданнями, які ви не зможете виконати.

Проводиться гра-естафета «Знайди записку». По двоє дітей з обох команд беруть у Ліні кожен по куль­ці. Біжать, долаючи смугу перешкод, сідають на кульку й тиснуть на неї, щоб вона луснула. Віддавши всі свої кульки Лінь виходить.

Мийдодір: Цікаво, які завдан­ня були в повітряних кульках? (Збирає папірці й віддає Ведучій. Сам зачитує перше завдання.) «Як­що діти не вміють розчісуватися, зав'язувати стрічку й запинати ху­стину, то перемога за мною. Вони не знайдуть дороги до мого па­лацу».

Проводиться гра-змагання «Зав’яжи стрічку» (перша команда).

Проводиться гра-змагання «Запни хустину» (друга команда).

Ведуча: Яке ж наступне за­вдання пропонує нам Лінь? (Читає.) «Ваші діти не знають, назв зубних паст, а без цього вони далі не пройдуть».

Проводиться гра «Хто більше назве зубних паст». Діти з обох ко­манд по черзі пригадують назви різних зубних паст.

Знову вибігає Лінь із кошиком шишок і розсипає їх по підлозі.

Лінь: Я вам усю дорогу заки­даю, щоб ви не змогли дістатися до мого палацу!

Ведуча: Із цим завданням ми впораємося навіть із зав'язаними очима.

Проводиться гра «Збери шишки із зав’язаними очима». По двоє дітей з обох команд із зав’язаними прозорим шарфиком очима збира­юсь розкидані шишки.

Лінь: Мені трохи лячно, бо діти вже неподалік від мого палацу. Та я вигадала для них іще важче завдання. Їм не впоратися з ним без батьків.

Проводиться гра «Покажи вид спорту». Батьки від кожної команди зображують різні види спорту, а діти відгадують: футбол, волейбол, бокс, хокей, лижні гонки, фігурне катання.

Ведуча: Лишилось останнє — найважливіше — завдання: має­мо вибрати з-поміж нас найдуж­чого, щоб він провів вирішальний бій із Лінню.

Проводиться гра «Бій подушками». Від обох команд обирають двох «бійців», вони б’ються й визначаєть­ся переможець.

Мийдодір (бере переможця за руку й піднімає її вгору). Лінь! Ану виходь на чесний бій!

Лінь (улесливо): Забирайте сво­го Петрика. Бачу, ви дужчі за ме­не. Доведеться-таки мені залиши­ти свій палац. Але знайте: я знову повернуся, коли побачу, що хтось лінується вмиватися, робити за­рядку й самостійно вдягатися. (Хитро.) До можливої зустрічі!

Петрик: Друзі, дякую вам, що визволили мене й забрали з Країни Лінощів. Обіцяю, що вже ніколи не лінуватимусь.

Ведуча: А тепер підсумуємо результати змагань між команда­ми «Малятко» і «Здоровʼятко». Пе­реможцями є: ваша діти, ціка­вість до фізкультурних вправ та спортивних ігор, сміливість, спритність, витривалість. Ми ще не раз проводитимемо ось такі розваги. (Дає кожному почесну ме­даль учасника змагань.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізкультурне свято для дітей старшого віку

 «Ми сильні, ми вмілі, ми ловкі та кмітливі»

 

Мета: сприяти активному відпочинку дітей у другу половину дня; закріплювати вміння грати з м'ячем у спортивних іграх з елементами бас­кетболу, волейболу; вправляти в стрибках на великих м'ячах з ріжками (фотболах); розвива­ти спритність, швидкість; виховувати інтерес до спортивних вправ та ігор.

Обладнання: м'ячі (за кількістю дітей); ве­ликі м'ячі з ріжками (3 штуки), волейбольна сітка, 2 орієнтири — прапорці.

 

Хід розваги

 

І. Шикування в шеренгу, виконання різних видів ходьби і бігу, роздача атрибутів (м'яч для кожної дитини).

ІІ. Рівняння.

Привітання: «Спорт — це сила, спорт — це гра, дітворі — фізкульт-ура!»

ІІІ. Перешикування в три шеренги.

Проведення розминки (комплекс загальнорозвиваючих вправ з м'ячами).

IV. Прийняття «стійки баскетболіста», ведення м'яча в русі.

V. Змагання.

Перешикування в дві шеренги, поділ на коман­ди «Сонечко» та «Хмаринка».

Рухливі ігри

1. «Хто влучніший» (закидання м'яча в баскет­больний кошик).

2. «М'яч вгорі» (передавання м'яча над голо­вами — 3 рази).

3. «Підкинь, спіймай — упасти не давай» (перекидання м'яча через волейбольну сітку).

4. «Хто перший дістанеться до прапорця»  (стрибання на футболах).

VI.  Шикування в одну шеренгу, ходьба. Перешикування в коло.

VII.Дихальна гімнастика. Релаксаційні вправи.

·                         «Яблунька» (підняти руки вгору, потягнутися, зробити глибокий вдих; опустити руки, нахилитися вперед і зробити глибокий видих).

·                         «Повітряна кулька» (присісти, обхопивши коліна руками, повільно видихати, ніби витискаючи повітря з себе; на вдих випрямитися).

·                         «Скинь втому» (глибоко вдихнути, максимально втягуючи живіт та розширюючи грудну клітку; зробити 3-4 невеликі видихи).

·                         «Дихай і думай» (зробити глибокий вдих носом, праву ніздрю за­тиснути пальцем і видихнути через ліву; знову вдихнути обома ніздрями, а видихну­ти лише через праву).

VIII. Нагородження команди-переможця та учасників змагань.

 

Тиждень здоров’я «Веселі старти»

 

Мета: створити умови для активного відпочинку дошкільнят; у доступній формі пояснити значення фізкультури та спорту для здоров'я людини; підвищити емоційний тонус у дітей; викликати бажання брати участь в іграх-естафетах і перемагати в них, уболівати за друзів; вправляти у бігові, стрибках, у підлізанні; виховувати потяг до зростання здоровими та спритними.

Обладнання: мішки, обручі; м’ячі, канат, кеглі, бадмінтонні ракетки,  торбинки з піском, баскетбольні кільця, гімнастичні лави, фонограми.

 

Дні тижня

Зміст заходу

Понеділок

«Здоров'я людини — найбільше багатство.

Його неможливо купити.

Його не буває в житті забагато,

Без нього не можна у щасті прожити»

Вівторок

Вправи на біговій доріжці «Хто швидший» «Покажіть усім на ділі,

Які спритні би та вмілі,

Хто з вас всіх найшвидший?

Хто з вас найспритніший?

Нам цікаво знати»

Середа

Стрибки у довжину

«Бути здоровим — висока мета

Кожного, хто у садочку зроста.

Бути здоровим, красивим і дужим,

Розумним, активним і чуйним до друзів»

Четвер

Метання в ціль та ведення м'яча

П'ятниця

«Хто зі спортом дружить,

Завжди буде дужий...»

 

Понеділок

Ведуча. Доброго дня!

              Буде в нас веселе свято –

              Позмагаємось завзято!

Звучить марш. Виходять діти, проходять по колу та шикуються командами одна навпроти одної.

Ведуча. Перша команда…

Діти усіх команд по черзі говорять разом назву та девіз своєї команди.

Ведуча. Наш девіз: (Девіз говорять усі учасники.)

Здоров'я людини — найбільше багатство.

Його неможливо купити.

Його не буває в житті забагато.

Без нього не можна у щасті прожити.

Ведуча. Сьогодні батьки та присутні гості нам будуть допомагати та підтримувати. Давайте привітаємо всіх учасників дружнім «Фізкульт-ура!».

Шановні гості та учасники! Я запрошую вас на тиждень спортивних змагань.  Тож ми розпочинаємо змагання.

1. «Хто швидше?»

Учасники усіх команд по черзі проносять м'ячик, тримаючи в одній руці, і кидають від позначеної лінії у корзину.

Ведуча. Наша перша естафета показала, що усі учасники змагань спритні, дружні та швидкі. Всі молодці!

2. «Хокей з м'ячем»

Беруть участь хлопчики двох команд, а тато - воротар. Виграє та команда, яка закине більше м'ячів своєму супернику.

Ведуча. Які ж наші діти молодці! Продовжуємо змагання.

3. «Стрибки на двох ногах з обруча в обруч»

Один біля одного (по прямій лінії) лежать обручі. По команді ведучого діти виконують стрибки на двох ногах з обруча в обруч туди і назад. Виграє команда, яка справиться першою.

4. «Пролізання прямо в обруч, не торкаючись руками землі»

Учасники команд по черзі пролізають прямо в обруч, не торкаючись руками землі, і швидко повертаються назад.

5. «Перетягування каната»

У змаганні беруть участь діти та їхні батьки.

6. «Додому з татом»

Татусі переносять дітей на певну відстань, кожен своїм способом.

7. «Велика естафета»

Батьки тримають обручі й тунелі (прикріплені до обручів мішки). Кожна команда має швидко подолати перешкоди й зібратися у великому обручі, покладеному на землю.

8. Естафета «Стрибки в мішках»

Участь беруть усі учасники команд. Стрибають «змійкою» — між кеглями на відстані 3 м, так само повертаються назад.

Ведуча. Ось і закінчилися наші змагання. Всі учасники — молодці: старалися, змагалися, команди були дружніми, веселими. Час підвести підсумок наших спортивних змагань і оголосити переможців. Для цього слово надається журі. Члени журі підводять підсумок. Діти отримують медалі та призи.

Ведуча. Всього є прекрасного в світі.

              Чарівна природа, веселі змагання,

              Є дружба велика, де бажані діти.

              Де кожна хвилинка - любов і навчання.

              Нам треба здоров'я своє шанувати,

              Бо люди — це долі безмежного світу.

              В нас вірять щоденно і батько, і мати,

              Ми їхні найкращі омріяні квіти.

Діти (разом) Ми діти маленькі,

                       Ми всі чепурненькі,

                       Всі миємо ручки і ніжки, і личка —

                       Красивими бути - то є наша звичка.

Звучить марш. Команди проходять по колу пошани.

 

Вівторок

Вправи на біговій доріжці «Хто швидший»

«Покажіть усім на ділі,

Які спритні ви та вмілі,

Хто з вас всіх найшвидший?

Хто з вас найспритніший?

Нам цікаво знати».

Святково прикрашена зала чи спортивний майданчик.

Під веселу музику виходять діти.

Хлопчик. Так добре, коли не хворієш,

                  Коли усміхаєшся днині.

                  Тоді все на світі ти вмієш,

                  Тоді - ти весела дитина.

Дівчинка. Стрибаєш, співаєш, танцюєш,

                   Біжиш то з гори, то на гору.

                   І кожну синичку почуєш

                   І з квіткою в полі говориш.

Хлопчик. Важливо, коли все в порядку.

                   І друзі з тобою найкращі.

                   Тому, що ти робиш зарядку,

                   Її не забудеш нізащо.

Дівчинка. Встаєш, присідаєш, стрибаєш,

                      Тому ти, звичайно, здоровий.

                      Це ти таїну відкриваєш,

                      Що день, як завжди, кольоровий.

Ведуча. На зарядку прошу стати,

              Нам не можна сумувати.

              Раз, два, три – ми всі спортивні.

Діти (всі хором) І тому ми діти сильні!

Ведуча. Сьогодні ви, малята, будете змагатися і покажете, яка команда найспритніша і найдружніша. Бо ми знаємо, що завжди перемагає дружба. Тож підготуймося до змагання. Веселу розминку починаймо!

Ходьба у середньому темпі на носках і п'ятках (30-35 с). Біг у середньому темпі (35 с), ходьба.

Комплекс вправ з прапорцями: піднімання прапорців у сторони і вперед; нахили тулуба в сторони з підніманням прапорців через сторони вгору; підні-мання вгору ноги, зігнутої в коліні; повороти тулуба з підніманням прапорців угору; колові рухи руками вперед і назад; стрибки.

Ведуча. Розпочинаємо змагання.

1. «Хто перший»

По троє дітей роблять забіг. А потім роблять забіг діти - переможці попередніх забігів. Визначаємо переможців.

2. Виграє сильніший та спритні­ший

Біг змійкою у повільному темпі між кеглями з м'ячем на бадмінтонній ракетці.

3. Гра «Квочка з курчатами»

Вихователь зображає курку, а діти – курчаток. Діти стоять або сидять перед натягну­тим шпагатом. Окремо сидить помічник вихователя або старша дитина. Це - «кішка».

Вихователь. Вийшли крихітки-курчата,

                        З ними курочка чубата.

                        — Ко-ко-ко, — засокотіла, —

                        Не відходьте, дітки милі!

Всі діти - «курчата» з «курочкою» — підлазять під шпагатом. Вихователь під­ходить до «кішки», каже:

А в дворі, біля воріт,

Спав на лавці кіт-воркіт.

Очі витріщив: «Няв-няв!»,

Здоганять курчаток став.

Діти з вихователем, почувши «Няв-няв», біжать у «курник» (заздалегідь визначене місце). «Кішка» женеться за «курчатами». Вихователь, розставивши руки в сто­рони:

- Геть, кішко, не віддам тобі курча­ток!

Гра повторюється.

Підводимо підсумок. Нагороджуємо переможців, Нагороджуємо медалями всіх дітей, незалежно від перемоги на біговій доріжці. Одних – за хороші бігові якості, а інших – за спритність у іграх.

Ведуча. Кожен день по розпорядку

              Робимо ми всі зарядку.

              Ми зарядку любим дуже

              І тому міцні і дужі.

              І дорослим, і малим

              Спорт дає здоров’я всім.

             Щоб ви були здорові та рум’яні,

             Ось вам яблучка духмяні.

             Бачу настрій ваш чудовий,

             До побачення, будьте здорові.

Усіх дітей пригощають яблуками.

 

Середа

Стрибки у довжину

«Бути здоровим — висока мета

Кожного, хто у садочку зроста.

Бути здоровим, красивим і дужим,

Розумним, активним і чуйним до друзів».

Святково прикрашена зала чи спортивний майданчик. Під веселу музику пісні В. Соловйова-Сєдого «Щоб ніколи не хворів» заходять діти.

Ведуча. Бути здоровим — висока мета

               Кожного, хто у садочку зроста.

               Бути здоровим, красивим і дужим,

               Розумним, активним і чуйним до друзів.

               На заряджу прошу стати,

               Нам не можна сумувати.

Хлопчик. Я зарядку теж люблю,

                  Краще всіх її зроблю.

Ведуча. Вірю, що це дійсно так,

                Серед вас росте Спартак.

Дівчинка. І дівчатка люблять спорт,

                     І встановлять свій рекорд.

Хлопчик. Хто найбільше присідає,

                  Хто найвище всіх стрибає?

Дівчинка. Це відомо - наші діти.

                   Раді всіх вони зустріти,

                  Тих, хто ходить у спортзал,

                  Особливо на фінал.

Хлопчик. Знають всі дорослі й діти:

                   Восени, взимку, навесні, влітку

                   З нами ігри і забави,

                   І тому життя яскраве.

Ведуча. Знають люди: спорт - краса,

               Що ніколи не згаса.

               До лиця вона усім:

               І дорослим, і малим!

              Тому свято починаймо

              І часу не гаймо!

I. Ходьба у середньому темпі (35 с), ходьба на носках, як «лисичка» (25 с). Біг у середньому темпі (35 с), ходьба.

II. Комплекс вправ ранкової гімнастики: згинання рук у ліктях над плечима («силачі»); нахили тулуба вперед; колові рухи вперед і назад («млин»); присідання («пружинка»); вигинання спини вгору («намет»); стрибки на місці з поворотом («гвинтик»).

III. Пролізання під шнуром правим і лівим боком. Повторити 4-5 разів. Ходьба з торбинкою на голові по мотузку (канату), покладеному на землю чи підлогу у вигляді кола. Проходячи перший і другий раз, руки тримати в сторони, третій і четвертній - на поясі.

Ведуча. Щоб в руках збиралась сила,

               Щоб здорові ви були.

               Раз, два. І раз, і два!

               Наша група бойова

               Свято дружно починає,

              Взяти всіх участь закликає!

Ведуча. Розпочинаємо змагання.

1. Стрибки на дальність

Діти виконують стрибки на дальність. Визначаємо переможців.

2. Виграє сильніший та спритніший

Стрибки через цеглинки (уявні) із просуванням уперед, чергуючи стрибок на одній та двох ногах.

3. Естафета «Пінгвін з м'ячем»

Стрибки із затиснутим між колін м'ячем до орієнтира (3 рази).

4. Стрибки з обруча в обруч

Стрибки з обруча в обруч на двох ногах.

Підведення підсумків. Нагородження переможців. Нагородження медалями всіх дітей за спритність, витримку, віру в перемогу, старанність, бажання досягти найкращих результатів.

Ведуча. Будьте завжди всі здорові

               І з водичкою дружіть.

               Будьте чисті, пречудові

               Та великими ростіть!

 

Четвер

Метання в ціль га ведення м’яча

Святково прикрашена зала чи спортивний майданчик. Під веселу музику пісні В. Соловйова-Сєдого «Щоб ніколи не хворів» заходять діти і сідають на гімнастичну лаву.

На центр виходить Червона Шапочка.

Червона Шапочка. Кожен день по розпорядку

                                    Завжди я роблю зарядку.

                                    До здоров'я не байдужа,

                                    Виростаю струнка, дужа.

                                    І дорослим, і малим

                                   Спорт дає здоров'я всім!

Назустріч їй плигають два зайчики. Зупиняються і разом говорять:

- Добрий день, Червона Шапочко! Ти говориш дітям чудові речі.

1-й зайчик. Щоб здоровим буть нівроку

                     Треба рано встати.

                     На зарядку шикуватись

                     І не лінуватись.

2-й зайчик. Ану, швидко всі шикуйтесь,

                     До зарядки приготуйтесь!

Діти встають і шикуються на зарядку.

1-й зайчик. Руки вгору, ноги ширше,

                     На носочки піднімись.

                     Під рахунок ти швиденько

                     В різні боки нахились.

2-й зайчик. А тепер усі лягайте,

                     Руки ширше розведіть,

                     Ноги вгору піднімайте,

                     Щонайвище їх тягніть.

1-й зайчик. Раз, два, три, присіли, встали,

                     Якнайвище пострибали.

                     Біг на місці починай!

                     Веселіш! Не відставай!

В цей час, після закінчення зайчикової зарядки, до дітей виходять дві дівчинки і бабуся, бабуся у спортивному костюмі, а дівчатка ні. Дівчатка звертаються до бабусі.

1-а дівчинка. Ми зі спортом не дружим,

                         Ми зарядку не любим.

2-а дівчинка. Тільки спали, тільки їли

                         І за столиком сиділи.

Бабуся. Що ж тепер такі сумні?

                Може хворі ви?

Дівчатка (разом) Ні!

Бабуся. То чому ж, скажіть мені,

               Ви такі сумні?

1-а дівчинка. Ми не вмієм доганяти,

                         Ми не вмієм присідати.

                         А іще, що дуже прикро,

                         Не навчились танцювати.

Бабуся. Я обом допоможу.

              Покажу і розкажу

              Так, щоб вам не червоніти,

              Бо потрібно спорт любити,

              Як люблю його і я.

              Спорт — це усмішка моя.

2-а дівчинка. Добре, добре, згодні!

Бабуся. Ну, давайте свято починати,

               Щоб усіх фізкультурою зайняти.

Ведуча. Розпочинаємо змагання.

1. Метання малого м'яча

Метання малого м'яча на дальність правою й лівою рукою.

2. Найвлучніший

«Чарівна хатинка», біля вікна якої висить баскетбольне кільце. Діти повинні вкинути туди м'яча. Перемагають ті, хто вкине більше м'ячиків.

3. Попади в ціль

Діти повзуть по гімнастичній лаві на колінах. Однією, рукою тримають м'ячика. Доповзти до кінця і кинути м'ячика в корзину.

4. Ведення м'яча

Ведуть м'яча до позначеної лінії і повертають назад, а потім кидають  у кільце.

Підведення підсумків. Нагородженні переможців. Нагородження призами всіх дітей за спортивну дружбу, справедливу боротьбу, любов до фізкультури.

Ведуча. Отже, діти, ми з вами можемо зробити висновок, що наше життя та здоров'я пов'язані з тим, як ми про нього дбаємо, як дотримуємось режиму дня, як виконуємо поради лікарів, батьків і вихователів.

Щоб традиції українського народу

Множились від роду і до роду,

Йдіть до долі сильним, твердим кроком

В щасті і здоров'ї рік за роком!

 

П'ятниця

«Хто зі спортом дружить,Завжди буде дужий...».

Ведуча. Якщо хочеш мати сили,

               Будь здоровим й дужим,

               Фізкультурою займайся,

               І не будь байдужим.

               Здоров'я — основа усього на світі,

               Здоровими бути бажають всі діти,

               Для цього потрібно щоденно вмиватись,

               Робити зарядку і тепло вдягатись.

               Себе гартувати водою і сонцем,

               І солодко спати з відкритим віконцем.

               І їсти усе, що на стіл подають,

               Бо страви нам росту і сил додають.

              Фізкультура й чистота –

               Здоров'я запорука,

               У здоров’ї - наше щастя,

               У нездоров'ї - мука.

Ведуча.  Доброго дня!

               Буде в нас веселе свято —

               Позмагаємось завзято!

Під марш виходять діти, проходять по колу та шикуються командами. Промовляють привітання та девізи.

Ведуча. Сьогодні батьки та присутні гості нам будуть допомагати та підтримувати. Давайте привітаємо всіх учасників дружнім «Фізкульт-ура!». Розпочинаємо змагання.

1. Виграє сильніший та спритніший

Біг змійкою у повільному темпі між кеглями з м'ячем на бадмінтонній ракетці.

2. Найвлучніший

«Чарівна хатинка», біля вікна якої висить баскетбольне кільце. Діти повинні вкинути туди м'яча. Перемагають ті, хто вкине більше м'ячиків.

3. «Стрибки на двох ногах з обруча в обруч»

Один біля одного (по прямій лінії) лежать обручі. По команді ведучого діти виконують стрибки на двох ногах з обруча в обруч туди і назад. Виграє команда, яка справиться першою.

4. Естафета «Стрибки в мішках»

Участь беруть усі учасники команд. Стрибають «змійкою» — між кеглями на відстані 3 м, так само повертаються назад.

Підведення підсумків. Нагородження медалями всіх дітей за спритність, витримку, віру в перемогу, старанність, бажання досягти найкращих результатів. Звучить марш. Команди проходять по колу пошани.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс ранкової гімнастики для дітей старшого віку

 «Вранці вставай – зарядку починай»

 

Мета: створити умови для активного відпочинку дошкільнят; нагадати про велике значення фізкультури та спорту для здоров'я людини; підвищити емоційний тонус у дітей; викликати бажання брати участь в іграх-естафетах і перемагати в них, уболівати за друзів; вправляти у бігові, стрибках, у підлізанні; виховувати потяг до зростання здоровими та спритними.

Обладнання: обручі, м’ячі, дуги, зубна паста, зубна щітка, куби, медалі, фонограми.

 

Хід розваги

 

Ведуча. Увага! Увага!

                       Шановні дорослі!

                       Шановні малята!

                       У залі сьогодні відбудеться свято.

                       Воно не просте, а цікаве і дивне.

                       Це свято у залі, малята, спортивне.

                       Змагаються і граються наші малята.

                       Хто цього не знає — свого часу не гайте,

                       У зал на змагання до нас поспішайте!

То ж із старшими дошкільниками ми помандруємо в країну здоров’я.

Під музику діти заходять до залу і виконують різні перешикування.

1. Ходьба: по діагоналі — ходьба на носках, руки на поясі.

2. Напівприсідання, руки на поясі.

3. Ходьба на п'ятках, руки за головою.

4. Ходьба, високо піднімаючи коліна.

5. Випад вперед, руки на поясі до середини зали, поворот, і назад — випад вперед.

6. Біг і ходьба по колу.

7. Галоп до середини зали, руки на пояс – 3 кроки на місці.

8. Стрибки. Колони міняються місцями.

9. Ходьба звичайна з оплесками над головою.

10. Перешикування у дві шеренги. Ходьба на місці.

1-а дитина. Ростуть малюки у садочку

                     Здорові та сильні,

                     Бо спортом займаються

                     Всі там понині.

2-а дитина. Щоб було здоров'я

                      Завжди у порядку,

                      Починаєм дружно

                      Зранку фіззарядку.

3-я дитина. Ніжки розім'яти

                     Треба неодмінно,

                      Спинку прогинати –

                      Для здоров'я цінно.

4-а дитина. Хочу я здоровим бути,

                     Загартуватись хочу я.

                     Тож гімнастику робити

                     Будем разом - ти і я.

Ведуча. До зарядки — швидше, діти,

               Хочу всіх вас запросити.

               Тож покажемо на ділі,

               Чи ми спритні, чи умілі.

Зарядка «Ранкова гімнастка» (додаток).

Ведуча. Ось розминці вже кінець.

               Хто старався — молодець!

               А тепер почнем змагання,

               Найскладніші всі завдання.

               Всі команди дуже гожі.

               Нам покажуть, хто що може.

Естафета 1.«Веселі обручі»

Естафета 2. «М'яч над головою»

Гра «Знайди свій будинок»

Ведуча. Лікар наш

               Зробить нам хронометраж,

               Щоб вкладалися у час.

               Щоб активність була вища,

               Навантаження не нижче,

               Щоби був народ сторічний,

               Проведе контроль медичний.

Діти починають підкашлювати, чхати.

Ведуча. Небезпека! Небезпека!

               У нашій залі

               ІНФЕКЦІЯ...

               Рятуйтесь, стережіться!

Заходить Інфекція.

Ведуча. Звідки взялися хвороби?

Інфекція. Їх створили злі мікроби.

                  Це маленькі злодіяки,

                  Хулігани, розбишаки,

                  Що живуть усюди,

                  Де є повно бруду:

                  І в болоті, і в багнюці,

                  У смітті та у Пилюці,

                  Під брудними нігтями,

                  Пазурами й кігтями.

Ведуча. Той, хто руки не помиє,

               Їх ковтне і захворіє.

               І тому, малята,

               Слід нам пам'ятати:

               Будемо вмиватися,

               Митися, купатися:

               Повтікають всі мікроби,

               Разом з ними — всі хвороби.

Інфекція. Не вмивайтеся, малята,

                  Не чистіть свої зубки.

                  Хай не знає ваша шкіра

                  Ні мила, ні губки...

                  Тільки їжте! Тільки спіть,

                  І нічого не робіть!

                  Із вас виростуть ліниві,

                  Хворобливі малюки.

Ведуча. Ой, малята, вірно говорить Інфекція?

Діти. Ні!

Естафета 3. «Зубна щітка»

Гра «Знайди свій колір»

Ведуча. В цю ж хвилину на майдані

               Починаються змагання.

               Команди є у нас,

               Всі спортсмени — вищий клас!

Естафета 6. «Стрибкова»

Естафета 7. «Тунель»

Ведуча. А я дивлюсь - усі ви — молодці,

              Підтягнуті, легкі, спортивні.

              З усім ви впорались.

              І це не дивно.

1-а дитина. Взимку ми хворіть не будем,

                     Нам морози не страшні,

                     Хай про нас всі скажуть люди:

                     Це з «Золотої рибки» малюки,

                     Малюки-здоров'яки!

2-а дитина. Щоб рости і гартуватись,

                      І міцніти, як броня,

                      Треба, друзі, нам займатись

                      Фізкультурою щодня.

Вручення медалей подарунків.

Ведуча. Вже скінчилось наше свято.

               Діти в групи всі підуть.

               А шановні наші гості

               Ще не раз до нас прийдуть.

               Зараз діточки маленькі

               Поставили у рядок.

               І в рядочку, як на грядку,

               Ми виходим по порядку.

Під веселу музику діти виходять із зали.

 

Додаток

Ритмічна гімнастика

«Ранкова гімнастика» Музика і слова В. Висоцького

Вступ. Діти вибігають і утворюють колонки.

Куплет  І.  В. п. – о. с. 1 - руки в сторони; 2 - руки вгору; 3  - руки в сторони; 4 - руки на пояс (2 рази).

В. п. — стійка, ноги нарізно, руки на пояс. 1 - нахил тулуба вправо, ліва рука вгору; 2 — в. п.; 3-4 - те ж вліво, права рука вгору (8 разів).

Куплет II. В. п. - сидячи на підлозі, ноги разом, руки в упорі ззаду. 1 - зігнути ноги в колінах; 2 - в. п. (4 рази).

В. п. - сидячи на підлозі, ноги нарізно. 1 - руки вгору; 2 - руками дістати пальці правої ноги; 3 - руками дістати підлогу; 4 - руками дістати пальці лівої ноги (4 рази).

Куплет III. В. п. — о. с руки на поясі. 1 - присісти, руки в сторони; 2 - в. п. (8 разів).

В. п. - стійка, ноги нарізно, руки на поясі. 1 - поворот тулуба вправ; 2 - поворот тулуба вліво (8 разів).

Програш.

В. п. - о. с., руки на поясі. 1 - випад в праву сторону, руки в сторони; 2 – в. п.; 3-4 - те ж в ліву сторону, руки в сторони (8 разів).

Куплет IV.  Ходьба на місці чергується з бігом на місці.

Вправи на вентиляцію легенів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Н

ФОТОЗВІТ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Подобається